Chochoły eBook ↠ Hardcover

Chochoły ☉ [PDF / Epub] ☆ Chochoły By Wit Szostak ❤ – Thomashillier.co.uk Kamienica w Krakowie Rodzina w a cicieli odzyskuje kolejne mieszkania i czy je w jeden wielki Dom samoistny, wielopokoleniowy organizm pe en ukrytych przej , wielkich sal i kr tych schod w Nowa sytuac Kamienica w Krakowie Rodzina w a cicieli odzyskuje kolejne mieszkania i czy je w jeden wielki Dom samoistny, wielopokoleniowy organizm pe en ukrytych przej , wielkich sal i kr tych schod w Nowa sytuacja przemienia dotychczasowe relacje i ujawnia drzemi ce w ludziach nami tno ci Czy wszystkim jest z tym dobrze Ka dy co przed kim ukrywa i w tym niedostatku prawdy zara a si sk onno ci do mistyfikacji.


10 thoughts on “Chochoły

  1. Pablos Pablos says:

    Kiedy zacz em lektur Chocho w , po kilkunastu pierwszych obr ceniach strony w czytniku mia em ogromn ch od o y urz dzenie i kupi papierow wersj ksi ki Ogarn o mnie mocne przekonanie, e o to chodzi, e takie w a nie rzeczy warto mie w druku, e b dzie to jedna z coraz rzadszych powie ci, dla kt rych warto cina te wszystkie drzewa, lasy I zdanie podtrzymuj , cho z zamiaru zrezygnowa em Bo normalnie nie da em rady zrozumie tej ksi ki Jest tego wszystkiego zbyt wiele, dla mni Kiedy zacz em lektur Chocho w , po kilkunastu pierwszych obr ceniach strony w czytniku mia em ogromn ch od o y urz dzenie i kupi papierow wersj ksi ki Ogarn o mnie mocne przekonanie, e o to chodzi, e takie w a nie rzeczy warto mie w druku, e b dzie to jedna z coraz rzadszych powie ci, dla kt rych warto cina te wszystkie drzewa, lasy I zdanie podtrzymuj , cho z zamiaru zrezygnowa em Bo normalnie nie da em rady zrozumie tej ksi ki Jest tego wszystkiego zbyt wiele, dla mnie za du o.Powiedzie o czym jest powie nie potrafi Poznajemy rodzin Chocho w takie nazwisko, jakby co , mieszkaj c w Domu interesuj cym pomy le, ca a rodzina w jednej kamienicy w Krakowie, cz mieszka wci wynajmowana przez ludzi spoza familii, wszak mamy za sob takie czasy, jakie mamy Poznajemy narratora bohatera, jego Matk , Ojca, najbli szych, ca sytuacj Szostak pisze powoli, s owa sk ada w zdania, kt re same w sobie, bez wnikania w tre , spowodowa y, e chcia em to kupi w papierze To jest Literatura przez prawdziwie du e L, to jest o wiele, wiele wi cej ni jeste my przyzwyczajeni otrzymywa kupuj c ebooki i ksi ki w dzisiejszych czasach Wraz z up ywem kolejnych stron dowiadujemy si coraz wi cej, i sam coraz bardziej traci em kontakt z rzeczywisto ci w ksi ce przedstawion Co jest rzeczywiste Co nie jest Czy wszystko jest wymys em Kr tko m wi c o co chodzi Pocz tkowo kompletnie zatraci em si w lekturze, ale im bli ej ko ca tym wyra niej widzia em, e b d zawiedziony Za trudne dla mnie Czy to realizm magiczny mnie wyko czy Czy Krak w, Wyspia ski, Chocho y Nawet nie b d udawa , e dotar o do mnie cokolwiek Zd y em wielu ludziom poleci ksi k na fali pocz tkowego zachwytu, i jak m wi zdania nie zmieniam, sam jednak do wiadczy em nie tyle lektury, co starcia, kt re w dodatku przegra em Mo e spr buj znowu za dwie dekady


  2. Magdalena Magdalena says:

    Chocho y to opowie o braku mo liwo ci zbli enia si do drugiego cz owieka, do pe nego odszukania go na jakimkolwiek poziomie, do zrozumienia jego my li i uczynk w To opowie o maskach i maszkaronach, kt re mami , wprowadzaj w b d, zapewniaj komfort oszustwa, a nie mo na oderwa ich bezkarnie od twarzy.Lecz przede wszystkim to opowie o Krakowie.Krak w Wenecja, Krak w Jerozolima, Krak w Sarajewo, Krak w, gdzie ycie ograniczy o si tylko do Starego Miasta i Kazimierza.Krak w fantasmago Chocho y to opowie o braku mo liwo ci zbli enia si do drugiego cz owieka, do pe nego odszukania go na jakimkolwiek poziomie, do zrozumienia jego my li i uczynk w To opowie o maskach i maszkaronach, kt re mami , wprowadzaj w b d, zapewniaj komfort oszustwa, a nie mo na oderwa ich bezkarnie od twarzy.Lecz przede wszystkim to opowie o Krakowie.Krak w Wenecja, Krak w Jerozolima, Krak w Sarajewo, Krak w, gdzie ycie ograniczy o si tylko do Starego Miasta i Kazimierza.Krak w fantasmagoryczny, egocentryczny, pe en zapach w i jedzenia wi tecznego, polskiego, r dziemnomorskiego.Krak w pe en przeciwie stw kipi cy wojenn energi i zamro ony w zimowym bezruchu, klaustrofobiczny i wielow tkowy, dekadencko pretensjonalny i gotycko surowy.Krak w ukryty w labiryncie i wymy lonych legendach nie do poznania, nie do przenikni cia.Krak w pe en pyta.Krak w jak sie , kt ra oplata nasze my li, w kt ry wplataj si losy naszej rodziny.Krak w, kt ry wci ga, od kt rego nie da si odwr ci plecami, z kt rego nie da si nigdy do ko ca wyprowadzi , zapadaj cy w ka d kom rk pami ci


  3. Karolina Karolina says:

    Jedna z lepszych wsp czesnych polskich ksi ek, jakie mia am ostatnio przyjemno przeczyta Historia rodziny, historia kamienicy, historia Krakowa, co rozdzia innego, ale co rozdzia znajomego Idealna ksi ka na kilkudniowe wy czenie si ze wiata na rzecz jej czytania, zanurzenia si w schultzowatej narracji, w tym, co znane zw aszcza mieszka com Krakowa , w tym co egzotyczne Najlepiej w okresie oko o wi tecznym, by m c wsp czu bohaterom kapusta z grochem Chocho y ci gn si , Jedna z lepszych wsp czesnych polskich ksi ek, jakie mia am ostatnio przyjemno przeczyta Historia rodziny, historia kamienicy, historia Krakowa, co rozdzia innego, ale co rozdzia znajomego Idealna ksi ka na kilkudniowe wy czenie si ze wiata na rzecz jej czytania, zanurzenia si w schultzowatej narracji, w tym, co znane zw aszcza mieszka com Krakowa , w tym co egzotyczne Najlepiej w okresie oko o wi tecznym, by m c wsp czu bohaterom kapusta z grochem Chocho y ci gn si , meandruj celow niekonsekwencj , a historia poch ania, poch ania


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *