محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی

محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی [Ebook] ➧ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ➭ سیعد نفیسی – Thomashillier.co.uk Best ePub, محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی author سیعد نفیسی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspi و احوال PDF º Best ePub, محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی author سیعد نفیسی This is very good محیط زندگی PDF or and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from زندگی و احوال Epub â the contents of the book محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی, essay by سیعد نفیسی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


About the Author: سیعد نفیسی

و احوال PDF º Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in محیط زندگی PDF or the محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی book, this is one of the most wanted سیعد زندگی و احوال Epub â نفیسی author readers around the world.15 thoughts on “محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی

 1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Muheet e Zindagi o Ahvaal o Ash'aar e Rudaki = A Study Of Newly-attributed Verses To Rudaki, Saeed Nafisi
  In the vast field of Persian literature, prominent figures such as Mirzayev, Braginsky and Saeed Nafisi, before the other scholars, outshone others in research on the poems of Rudaki, the father of Persian poetry. It was the invaluable efforts made by these magnanimous researchers in collecting Rudaki’s poetries that paved the way for further investigations. Considering some of Rudaki’s verses that are exemplified in dictionaries and the fact that some of these dictionaries have remained unnoticed by researchers and also taking into account the existence of new verses, various written forms, and attribution of some of his verses to other poets and vice versa, in this research we study one such dictionary under the title of Sharh Bahr al-Gharraib or Loqat Halimi. The writers have found a more complete text than the one applied by Nafisi through two manuscripts of this dictionary. In this research, the attribution of some verses to this poet has been studied with presentation of several findings.

  عنوان: م‍ح‍ی‍ط زن‍دگ‍ی‌ و اح‍وال‌ و اش‍ع‍ار رودک‍ی‌؛ نویسنده: س‍ع‍ی‍د ن‍ف‍ی‍س‍ی‌؛ تهران، چاپ سوم 1336، در 675 ص؛ 1341؛ چاپ دیگر: ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، 1381؛ در 380 ص؛ شابک: 9643631222؛ چاپ دیگر: اهورا، 1382؛ در 688 ص، شابم: 9647316011؛ چاپ دیگر: امیرکبیر؛ 1382، در 675 ص؛ شابک: 9640008273؛ موضوع: پژوهشهای نویسندگان ایرانی - سده 20 م

  کتاب «محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی» که دیر زمانی پیش، با قلم توانای دانشمند فقید استاد «سعید نفیسی» به رشته تحریر درآمده، جست و جویی ست موشکافانه و ژرف، برای واکاوی ابعاد پنهان و ظرایف هنری این استاد مسلم و آغازگر شعر فارسی. وی در این اثر با دقتی کم نظیر، آثاری را که در آنها ذکری از رودکی به میان آمده، برمیرسد، و در نهایت ابیات پراکنده شاعر را از گوشه و کنار گرد میآورد، و به خوانشگر عرضه میدارد. گردآورنده عشق و شور خویش نسبت به رودکی را گاه با لحنی حماسی و زیبا اظهار میدارد: «دیوان اشعار وی از میان رفته است، میتوان گفت یکی از ارکان زبان پارسی نابود شده است. اگر گفته وی مانده بود، بر این زبان پارسی ما، که تا بدین پایه از گوهرهای نایاب توانگر است، ارزش دیگری میفزود. شهنامه فردوسی دو میشد. عنصری و فرخی و خیام و سعدی و حافظ، انبازی دیگر مییافتند. زبان پارسی کشوری دیگر از گیتی میگشاد و کاخی دیگر در کرانه جهان میافراشت. دریغ است که گفته او - رودکی - ما را نماند. ا. شربیانی


 2. Afifanaveed Afifanaveed says:

  want to read


 3. Bahman Bahman Bahman Bahman says:

  زنده یاد استاد نفیسی در این كتاب به تفصیل دوره تاریخی رودكی، زندگی، احوال و آرای این شاعر را بررسی كرده، همچنین مختصات شعری او را تحلیل و ارزیابی نموده است .كتاب متضمن سه بخش اندر احوال رودكی، اندر آثار رودكی و اندر اشعار رودكی است .در پایان كتاب، معانی واژگان و عبارات متن، و فهرست اعلام و اماكن درج گردیده است .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *