☆ சொற்கள் PDF/EPUB ↠

சொற்கள் [PDF / Epub] ☄ சொற்கள் By Jacques Prévert – Thomashillier.co.uk பறவைகள் சந்தைக்குப் போனேன்
பறவைகள் வாங்கினேன்
உனக்காக
என் அன்பே

ம பறவைகள் சந்தைக்குப் போனேன்பறவைகள் வாங்கினேன்உனக்காகஎன் அன்பேமலர்கள் சந்தைக்குப் போனேன்மலர்கள் வாங்கினேன்உனக்காகஎன் அன்பேஇரும்புச் சாமான்கள் சந்தைக்குப் போனேன்சங்கிலிகள் வாங்கினேன்கனமான சங்கிலிகள்உனக்காகஎன் அன்பேபிறகு அடிமைகள் சந்தைக்குப் போனேன்உன்னைத் தேடினேன்ஆனால் உன்னைக் காணவில்லைஎன் அன்பேசொற்கள் – ழாக் ப்ரெவெர் – தமிழில் வெ ஸ்ரீராம் – வெளியீடு : க்ரியா – அலியான்ஸ்.


4 thoughts on “சொற்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *