To nie jest kraj dla pracowników PDF/EPUB ¼ nie jest


To nie jest kraj dla pracowników [BOOKS] ⚡ To nie jest kraj dla pracowników By Rafał Woś – Thomashillier.co.uk Ta ksi ka wywo a rewolucj Co si sta o z prac na wiecie i w Polsce, co si z ni dziejei wreszcie co si z ni stanie w przysz o ci Dlaczego tak wielu z nas czuje si wykorzystywanych przez swojego pracodaw Ta ksi ka wywo jest kraj Epub Ú a rewolucj Co si sta o z prac na wiecie i w Polsce, co si z ni dziejei wreszcie co si z ni stanie w przysz o ci Dlaczego tak wielu z nas czuje si wykorzystywanych przez swojego pracodawc Dlaczego tak ma o zarabiamy Czy regu y polskiego rynku pracy mo na zmieni Znakomity To nie PDF/EPUB or publicysta Rafa Wo pr buje odpowiedzie na te i wiele innych wa nych pyta , dotycz cych codzienno ci i przysz o ci ka dego z nasInformacje o nagrodach Polsko Niemiecka Nagroda Dziennikarska , w kategorii prasa Nagroda im Kazimierza Dziewanowskiegowyr nienieNagroda im Dariusza Fikusa Grand Press Economy Nominowany do m Grand Press w kategorii publicystyka, Nagrody im Barbary nie jest kraj Epub â opie skiej , wywiad prasowy , XVIII edycji Nagrody im Eugeniusza Kwiatkowskiego, Nagrody NBP im W adys awa Grabskiego, Studenckiej Nagrody Dziennikarskiej MediaTory w kategorii NawigaTOR ,nagrody Grand Press Economy.

 • Paperback
 • 400 pages
 • To nie jest kraj dla pracowników
 • Rafał Woś
 • Polish
 • 02 February 2019

About the Author: Rafał Woś

Is a well known jest kraj Epub Ú author, some of his books are a fascination for readers like in the To nie jest kraj dla pracowników book, this is one of the most wanted Rafał Woś author readers around the world.10 thoughts on “To nie jest kraj dla pracowników

 1. Aleksandra Aleksandra says:

  Je li do tej pory nie by y cie w ciek e na kapitalizm, to pora si gn po t ksi k.

 2. Magdalena Magdalena says:

  W a ciwe to 4.5 5 Wo w przyst pnym stylu wyja nia narastaj cy konflikt pracy z kapita em w erze postfordyzmu i post puj cej neoliberalizacji sfery spo ecznej, ekonomicznej oraz ycia politycznego w perspektywie globalnej i lokalnej wietna lektura wst p do bardziej zaawansowanych, akademickich teorii krytycznych kapitalizmu i neoliberalizmu kt rych autorami s m.in Jamie Peck, Bob Jessop, Wendy Brown, czy David Harvey lub Guy Standing Du o uwagi zosta o po wi cone na opisanie przyczyn pog W a ciwe to 4.5 5 Wo w przyst pnym stylu wyja nia narastaj cy konflikt pracy z kapita em w erze postfordyzmu i post puj cej neoliberalizacji sfery spo ecznej, ekonomicznej oraz ycia politycznego w perspektywie globalnej i lokalnej wietna lektura wst p do bardziej zaawansowanych, akademickich teorii krytycznych kapitalizmu i neoliberalizmu kt rych autorami s m.in Jamie Peck, Bob Jessop, Wendy Brown, czy David Harvey lub Guy Standing Du o uwagi zosta o po wi cone na opisanie przyczyn pog biaj cych si nier wno ci spo ecznych oraz stygmatyzacji patologizacji biedy i ub stwa w dyskursie elit intelektualnych i wy szej kreatywnej klasy redniej Dzi ki temu w kontek cie Polski Wosiowi uda o si wyj z analitycznej pu apki dychotomii PO PiS i wskaza mo liwo ci trzeciej drogi, m.in pokazuj c potencja 500 jako prologu do bardziej g bszej debaty o przysz o ci bezwarunkowego dochodu podstawowego w odpowiedzi na 1 automatyzacj i 2 prekaryzacj wsp czesnej pracy.Minus ksi ka jest momentami chaotyczna i mo e przyt oczy liczb przywo anych statystyk, bada i prac naukowych, nazw podmiot w i aktor w politycznych oraz wachlarzem poruszanych zagadnie Co nie zmienia faktu e jest to pozycja obowi zkowa dla wszystkich zainteresowanych ekonomicznymi i politycznymi przemianami w spo ecze stwie, bez wzgl du na upodobania polityczne

 3. Kofeina Kofeina says:

  Dobrze napisana ksi ka o powszechnych problemach polskiego pracownika i patologiach rynku pracy Wo stara si patrze na temat mo liwie szeroko, wida , e jest na bie co z wiatowymi ekonomistami, nie boi si poruszy sprawy agresywnej globalizacji i skutk w transformacji Szczeg lnie dobry rozdzia y o sp dzielczo ci i BIT Nie chce mi si te wierzy , e Polska p jdzie m dr drog Indii i ograniczy w adz s d w arbitra owych Tak niewiele trzeba, by Polska przesta a by w czo wce pa stw 1 Dobrze napisana ksi ka o powszechnych problemach polskiego pracownika i patologiach rynku pracy Wo stara si patrze na temat mo liwie szeroko, wida , e jest na bie co z wiatowymi ekonomistami, nie boi si poruszy sprawy agresywnej globalizacji i skutk w transformacji Szczeg lnie dobry rozdzia y o sp dzielczo ci i BIT Nie chce mi si te wierzy , e Polska p jdzie m dr drog Indii i ograniczy w adz s d w arbitra owych Tak niewiele trzeba, by Polska przesta a by w czo wce pa stw 10 miejsce, 20 spraw zaskar anych przez korporacje Szczerze m wi c niestety ja nie widz wiate ka w tunelu i gdy widz planowane zmiany w Kodeksie Pracy, to chce mi si krzycze PIS m wi o, e b dzie konsutlowa swoje decyzje, a zn w robi du o szumu, a potem zwyczajnie samodzielnie narzuca rozwi zania Nie b jmy si m wi o tym, e nikt od lat nie robi nic w kierunku wzmocnienia zwi zk w zawodowych czy promowania samej idei zrzeszania si , ma o tego, zwi zki zawodowe s oczerniania i ca a naracja jest prowadzona metod nagonki k amliwej na zwi zkowc w Polecam Warto podej do lektury z otwartym umys em

 4. Łukasz Łukasz says:

  Wo dokona bardzo zwi z ej w por wnaniu np z Pikettym , acz wnikliwej analizy naszej pozycji na rynku pracy zar wno na tle krajowym, jak i wiatowym i trzeba mu odda , e czyta si to niesamowicie, nawet je li a raczej dzi ki temu, e w os cz sto je y si na g owie I cho To nie jest kraj ko o beletrystyki nie sta , to poziomem zaanga owania czytelnika spokojnie mo e konkurowa z tym, co serwuj nam najbardziej poczytne powie ci Nie jest to ksi ka kompletna, cho by ze wzgl du Wo dokona bardzo zwi z ej w por wnaniu np z Pikettym , acz wnikliwej analizy naszej pozycji na rynku pracy zar wno na tle krajowym, jak i wiatowym i trzeba mu odda , e czyta si to niesamowicie, nawet je li a raczej dzi ki temu, e w os cz sto je y si na g owie I cho To nie jest kraj ko o beletrystyki nie sta , to poziomem zaanga owania czytelnika spokojnie mo e konkurowa z tym, co serwuj nam najbardziej poczytne powie ci Nie jest to ksi ka kompletna, cho by ze wzgl du na to, ile kwestii porusza, a ile tak naprawd omawia, lecz nie spos b odm wi autorowi wdzi ki i lekko ci w pisaniu, dzi ki kt rym otrzymali my doskona e rozwini cie my li marksistowskiej cho Wo jego apologet nie jest na miar naszych czas w Warto, niezale nie od tego, po kt rej stronie ekonomicznej barykady stoisz

 5. Romulus Romulus says:

  Bez w tpienia to jedna z najwa niejszych ksi ek, kt re przeczyta em.

 6. Dobiasz Dobiasz says:

  Wo bardzo przyst pnie i barwnie naprawd czyta si lekko i szybko m wi jak z prac by o, jest i prognozuje jak mo e by Lektura obowi zkowa dla moich friends w, zw aszcza tych nadal niewyleczonych z uk szenia neoliberalnego.

 7. Maciej Bobula Maciej Bobula says:

  To powinna by lektura szkolna na wszystkich szczeblach edukacji Mo e w wczas w ko cu wyszliby my z tego pe nego wyzysku i pogardy dla ubogich ciemnogrodu, w kt rym, cytuj c autora, sukces ekonomiczny jest miar cz owiecze stwa.

 8. Radek Gabinek Radek Gabinek says:

  Osinskipoludzku.blogspot.comCzasem chyba wola bym by takim nie wiadomym odbiorc propagandy jak funduj nam wiadome media i kierowa si regu , e my ok, a ca e z o to oni i my teraz musimy po nich sprz ta wiadomo niestety kosztuje du o nerw w i wcale si pro ciej nie yje jak cz owiek cho by po cz ci ogarnie wszystkie te mechanizmy i zawi o ci Co tu narzeka , nigdy nie b d bezwiedn owieczk , gdy ksi ki jak ta Rafa a Wosia s dla mnie zbyt kusz ce To nie jest kraj dla pracownik Osinskipoludzku.blogspot.comCzasem chyba wola bym by takim nie wiadomym odbiorc propagandy jak funduj nam wiadome media i kierowa si regu , e my ok, a ca e z o to oni i my teraz musimy po nich sprz ta wiadomo niestety kosztuje du o nerw w i wcale si pro ciej nie yje jak cz owiek cho by po cz ci ogarnie wszystkie te mechanizmy i zawi o ci Co tu narzeka , nigdy nie b d bezwiedn owieczk , gdy ksi ki jak ta Rafa a Wosia s dla mnie zbyt kusz ce To nie jest kraj dla pracownik w ukazuje co takiego si dzieje kiedy to gospodark robi si w sprzeczno ci do sprawdzonych teorii ekonomicznych Rafa Wo pokazuje skutki zbytniego liberalizmu dla rynku pracy na wiecie i w Polsce Udowadnia przy tym, e za rozwarstwienia klas w Polsce odpowiedzialno ponosz rz dz cy z uwagi na brak odpowiednich regulacji chroni cych pracownika i umo liwiaj cych kontrol nad redystrybucj d br W odniesieniu do naszego kraju Rafa Wo przede wszystkim skupia si na kosztach nieumiej tnie przeprowadzonej transformacji ustrojowej w Polsce po upadku komunizmu W tym przypadku mia em troch uczucie deja vu, bo niedawno czyta em podobne rzeczy w ksi ce Powr t do Reims Didiera Eribona U nas rzesza wykluczonych i porzuconych przez zbytnie rozlu nienie rynku i nieodpowiedni polityk gospodarcz kolejnych ekip rz dz cych r wnie zaczyna dochodzi do g osu co uwidaczniaj cho by ostatnie wybory europejskie.Rafa Wo nazwa po imieniu co co pewnie podsk rnie odczuwa ka dy z tych bardziej wiadomych i ogarni tych obywateli Nie jest przecie normalnym to, e zwi zki zawodowe zbrata y si z politykami i wesp z w adz tworz tworzy y instrumenty do ciemi enia pracownika miast go broni przed pracodawc Nie jest normalnym r wnie to, e r nica pomi dzy Niemcami i Polsk je eli chodzi o przeci tn ilo przepracowanych godzin wynosi tak du o u nas w granicach 1900, a w Niemczech oko o 1300 Z jednej skrajno ci poszli my w drug skrajno i z sytuacji kiedy pracownik mia zagwarantowan prac i podstawowy pakiet socjalny nawet kosztem ekonomicznej logiki przeskoczyli my do rzeczywisto ci gdzie praca w og le nie jest chroniona, a sta a si ofiar kapitalizmu Kapitalizm sam w sobie zosta wyidealizowany do granic mo liwo ci, a ci kt rzy nale do beneficjent w nowego systemu zapomnieli o tym sk d si sami cz sto wywodz i pomna aj stan posiadania do granic mo liwo ci Robi to rzecz jasna nie bacz c na koszta kt rymi s obarczani ci kt rzy wypracowuj ten e dobrobyt.Zjawiska takie jak galopuj cy outsourcing, samozatrudnienie, umowy mieciowe, szanta owanie pracownika rezerwow armi bezrobotnych zaprz gni t przez agencje pracy tymczasowej to plagi naszych czas w Do tego dochodz r wnie takie wynaturzenia jak wszechobecny mobbing, zaleganie z wynagrodzeniem, nieustanne przerzucanie koszt w wynikaj cych ze stosunku pracy na pracownika W sumie trudno si dziwi , e niekt rzy z sentymentem wspominaj czasy komuny, a ci kt rzy urodzili si p niej polaryzuj i uciekaj w sympati do partii populistycznych al marginalizacji partii o charakterze lewicowym i realnej alternatywy dla liberalizmu gospodarczego Dra ni bezkrytyczny zachwyt nad kapitalizmem i nadmierne zaufanie dla autoregulacji rynku Takie moje refleksje co do ksi ki Rafa a Wosia,kt r serdecznie wam polecam

 9. Krzysztof Kłobucki Krzysztof Kłobucki says:

  Certainly interesting and thought provoking read, especially for people considering themselves as liberals I found here many common points with Joe Studwell s How Asia Work , which I liked a lot On the other side book seems to take only one side, where capitalism is ultimate evil of our world.I would likediagrams that prove some controversial arguments and many numbers had not any source reference for cross checking The structure of the book could be better Division of chapters to Pol Certainly interesting and thought provoking read, especially for people considering themselves as liberals I found here many common points with Joe Studwell s How Asia Work , which I liked a lot On the other side book seems to take only one side, where capitalism is ultimate evil of our world.I would likediagrams that prove some controversial arguments and many numbers had not any source reference for cross checking The structure of the book could be better Division of chapters to Poland vs World works fine in the first 2 chapters, however later the topics become heavily mixed and author gives Poland vs World perspective regardless of chapter being devoted to Poland or World

 10. Wojtek Zarzycki Wojtek Zarzycki says:

  za du o ze szko y, ale i tak spoko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *