Five Years in Turkey Epub õ Five Years MOBI :↠

Five Years in Turkey ❴PDF❵ ✩ Five Years in Turkey Author Liman von Sanders – Thomashillier.co.uk Otto Liman von Sanders will always be associated with the Dardanelles campaign in which he commanded the Turkish Fifth Army, the army that defended Gallipoli, defeated the allied invasion and, after Otto Liman von Sanders will always be associated with the Dardanelles campaign in Five Years MOBI :↠ which he commanded the Turkish Fifth Army, the army that defended Gallipoli, defeated the allied invasion and, after a campaign lasting some eight months April Decemberforced the Allies to give up and withdraw He was a cavalry officer who was commanding the German nd Division in Cassel when, in June , he was offered the post of Chief of a German Military Mission in Turkey he accepted and took up his post in December of that year and took over command of the Turkish First Army Corps, in Constantinople Three months later, March , he was given command of the Turkish Fifth Army defending Gallipoli and as such his version of events is of considerable interest to the history of that campaign He latercommanded the combined Turkish German Yilderim force in Palestine where he was defeated by the greatly superior forces of Allenby This account is based on notes written up in Malta where he was detained for some six months inbefore being permitted to return to Germany.


10 thoughts on “Five Years in Turkey

 1. Nurtan Meral Nurtan Meral says:

  anakkale de ordu kumandanl n bildi imiz Liman Pa a an lar n 1919 da yazm , T rk Askeri Enc meni de 1921 de yorum notlar yla T rk e yay nlam Bu yeni eviri Tarafs z olamasa da en yak n g zden bizim yak n tarihimizi, o d nemin bat l g z nden ve en i eriden anlatmas nemli Ortalaman n zerindeki 20 yy T rk tarihi bilgimle bile hemen hi bilmedi im 1917 Suriye cephesi as l ayr nt l yaz lan ve ilgimi eken b l m oldu yi eviri ve edisyon da okunurlu unu ok artt rm.Son s z , Al anakkale de ordu kumandanl n bildi imiz Liman Pa a an lar n 1919 da yazm , T rk Askeri Enc meni de 1921 de yorum notlar yla T rk e yay nlam Bu yeni eviri Tarafs z olamasa da en yak n g zden bizim yak n tarihimizi, o d nemin bat l g z nden ve en i eriden anlatmas nemli Ortalaman n zerindeki 20 yy T rk tarihi bilgimle bile hemen hi bilmedi im 1917 Suriye cephesi as l ayr nt l yaz lan ve ilgimi eken b l m oldu yi eviri ve edisyon da okunurlu unu ok artt rm.Son s z , Alman ak l ve disiplininin, nas l olup da Do unun kar kl na uydu unu anlayamad olmu.Akl mda kalan bir yorumu yeni gelen Almanlar n, emir verdiklerinde ya da istekte bulunduklar nda, ve itiraz edilmedi inde yap laca n zannetmeleri ile dalga ge mesi.Ayr nt l Suriye b l m nde, o d nem bir Suriye atas z n n, T rklerin bast yerde bir as r ot bitmez dedi inden bahsediyor Bu co rafya gere ini yapt ve y zy l n bitmesine bir y l kala yine bizi i ine ekiyor Suriye durumu ile ilgili yorum yapan herkesin en az bu ve ba ka kaynaklar okumas halinde d ncelerinin de i ece inden eminim


 2. Yetkin Keskin Yetkin Keskin says:

  Okunmas n ve okutulmas n kuvvetle neririm Almanlar ve Liman pa a hakk ndaki d ncelerimi de i tirmi , g ncellemi oldu.


 3. Ugurhan Akyuz Ugurhan Akyuz says:

  Osmanl mparatorlu u nun son g nleri, 1 D nya Sava yla ilgil verdi i bilgiler ger ekten ok de erli Ancak Liman von Sanders Almanya da k za a al nm , ilerlemesi m mk n olmayan bir askerken ans yaver gitmi , bir anda Osmanl da kendini mare al bulmu tur mare alli i Osmanl Alman antla mas n n sa lad bir nvand r, ger ekten kazan lm de ildir Almanya n n 1 D nya Sava ndaki hezimetini Osmanl n n kazand sava lar Alman subaylar na atfetme d ncesindeki aciz bir komutan n yanl Osmanl mparatorlu u nun son g nleri, 1 D nya Sava yla ilgil verdi i bilgiler ger ekten ok de erli Ancak Liman von Sanders Almanya da k za a al nm , ilerlemesi m mk n olmayan bir askerken ans yaver gitmi , bir anda Osmanl da kendini mare al bulmu tur mare alli i Osmanl Alman antla mas n n sa lad bir nvand r, ger ekten kazan lm de ildir Almanya n n 1 D nya Sava ndaki hezimetini Osmanl n n kazand sava lar Alman subaylar na atfetme d ncesindeki aciz bir komutan n yanl bir eseridir


 4. Musab Musab says:

  o d neme ait farkl ilgi ekici bilgiler i ermesine ra men fazlas yla yanl bir tutum tak narak yaz lm bir eser her k t ey osmanl pa alar n n sebebi olarak g sterilirken almanlar n osmanl dan her alanda ok st nm gibi g stermesi rahats z edici o d nemi konu edinen ilk el kaynak olarak okunmal lakin bu kitaba ba l kal nmamal akademik eserleri ve usta tarih ilerin eserlerini okuyarak do ruya ula lmal.


 5. Can Can says:

  Okurken ba ka kaynaklarla da peki tirilmeli, zira tarafs zca yaz ld pek s ylenemez Liman Pa aya kalsa Almanlar kazand T rkler kaybetti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *