Coğrafyadan Vatana Epub ↠ Paperback

Coğrafyadan Vatana ❮PDF❯ ⚣ Coğrafyadan Vatana ✈ Author Remzi Oğuz Arık – Thomashillier.co.uk Bir vatan n do u unda ekilen mihnetler, b zan as l vatan fikrinin do u undaki zorlu un yan nda ufal r gibidir Bizim, as l vatan m z n varl n , m n s n anlamam z i in ge irdi imiz as rlar , kaybetti im Bir vatan n do u unda ekilen mihnetler, b zan as l vatan fikrinin do u undaki zorlu un yan nda ufal r gibidir Bizim, as l vatan m z n varl n , m n s n anlamam z i in ge irdi imiz as rlar , kaybetti imiz babayi itleri bir d n n z lkin vatan , sl m beynelmileliyeti nin zarf gibi g rd k Hakik m slim i in vatan, b t n sl m diyar idi Onun d ndaki topraklar d r lcihadd Sonra, Osmanl mparatorlu u niz m nda vatan fikrimiz m stemleke ve anavatan kayd g zetmeksizin h k m m z n ge ti i her yeri al yorduBununla beraber anavatan m z, hi bir zaman, T rklerin elindeki yekp reli i bulmam t Bizans, Roma, Yunanistan, ran, sur hatt Hititler Anadolu yu s dece i lerine gelecek bi imde i letmi exploiter , m stemlekele tirmi tir Bizzat Anadolulu olan Lidyal lar, KaryaI lar, Likyal lar gibi kavimler de, bu k t ay benimsemek yle dursun, da n k kalmaktan ba ka ey yapamam lard rAnadolu yu ad m ad m ve b y k bir t kip ir desi ile benimseyerek onun t rih kaderini s ras na g re yaratan, s ras na g re de i tiren insan k tlesi, T rkmenler olmu tur O uz boylar , yabanc ne varsa as rlarca bir sel h c mu ile y km , s p rm sonra bu renler st nde yava yava , kendilerinin beldelerini, id resini, sanat n yaratarak anavatan n kurmu tur Bunun uuruna ancak bug n varmakla ber ber, imparatorlu umuzun b yle kuruldu unu biliyoruz sl m beynelmileliyeti ve Osmanl mparatorlu u gibi iki e it vatan fikrinin i inde kendimizi nas l yitirdi imizi d nelim E er bu kendimizden ge memize ra men imparatorlu umuz y zlerce y l s rm se bunda anavatan n bizlere damgas n vuran vaziyeti ba sebeptir Co rafyam z, her yandan o kadar ok d manla, rakiple sar lm t r ki, fel ketler aras nda durmadan bilendik Bir milletin b yle endi elerle keskinle mesi onun bir mirasyedi kayg s zl iyle emin bulunmas ndan bin kerre fazla y kselme milidir Yaln z, o milletin, co rafyas ndaki bu b y k telkini i itmesi, bu telkine uygun ya amas artt rAlel de bir irketin, bir firman n kurucular na, insanl n tan d haklar d n n z O zaman bir vatan kuranlar n, millete kendi ahsi yetini vermesine hak verecek millete gaye izmesini do ru bulacak bu vatana yeniden gelecekler ve bu millete kat lacaklar i in gerekli g rd artlar ko mas na minnetle boyun e eceksinizCo rafyadan vatana y kseli in ka milyon f ciaya, ka milyar h diseye, ka milyar ac ya m l oldu unu anlamak i in do uran bir anan n yan nda bulunmak onun ekti ini uyan k y rekle g rmek l z md r Karn na d meden bir zerre, ok baya bir kimya zerresi olan hatt karn na d t kten sonra, dokuz ayl k mihnet, ile devri i inde bile her eyi bilinmez bir ads z y k olan ocuk, do arken anas n ka kere ld r r, diriltir Do madan bir yabanc olan, ve ok kere l m ne a lanmayan bu ads z et par as i in ana, ilkin can ndan da ileri gelen tazeli ini, insanl n v nme mevzuu olan g zelli ini vermi tir Y pranm , b zen sakat kalm , mahr miyetler y z nden m n s yitirilmi bir bedenden sonra, b t n arzular n g m lmesi gelmi , bunlara kat lm t r Ads z, ekilsiz bir zerreden adl , sanl bir ahsiyet h line getirdi i yavruyu ya il al r gider, ya sel al r gider , y hut cans z co rafyay ebed vatan yapmak i in s n ra g mmek iyc beder u st nde bulundu umuz toprakta do kuzy z y ldan beri do anlar n l p bu topra a g m lenlerin say s n kim bilebilir Bir ar nl k yerini sulayan yi it kan n n, g zya n n, al n terinin, g z n runun, zek n runun hesab n kim yapabilir Y zlerce y ldan beri toprak olan T rklerin ay klad p r z n, doldurdu u u urumun ak l almaz b y kl n ve bu b y kl n niymetlerini anlamak i in, tamaml klar n kazanmak yolunda bug n d en milletlerden birinin katland korkun fedak rl l gibi kullanmak yeterO zaman, bir vatana ba lanman n hikmeti ne g zel anla l r Vatana bu ba lanman n, yal teknesine s d k kalan k pe in ba l l na benzemedi ini anlamak i in u hay li g z n ne getiriniz Almanya n n, ngiltere nin Anadolu dan ileride, m m r ve zengin oldu unu kim bilmez Fakat memleketin ocuklar n toptan bu ileri, zengin ve m m r illere g rmeyi akla getiren bulunur mu Yerin, g n, h l sa kaza ve kaderin yaz siyle ba l yan vatan meselesinin bug nk h line bak n z Millet ad na l y k hi bir cemiyet, yurdunu g n l r zasiyle b rakmam t r, b rakamaz Vatan bu derecede milletle ber berdir.


10 thoughts on “Coğrafyadan Vatana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *