Mütareke ve Sürgün Hatıraları Epub ´ Mütareke

Mütareke ve Sürgün Hatıraları [KINDLE] ❆ Mütareke ve Sürgün Hatıraları By Ahmet Ağaoğlu – Thomashillier.co.uk A ao lu nun s rg n s ras nda tuttu u g nl k birka a dan nemlidir ncelikle M tareke y llar nda sorumlu h k metin ve tilaf kadrolar n tilaf devletleriyle kurduklar ili kiler, sorumsuz ve teslimiyet i tu A ao lu nun s rg n s ras nda tuttu u g nl k birka a dan nemlidir ncelikle M tareke y llar nda sorumlu h k metin ve tilaf kadrolar n tilaf devletleriyle kurduklar ili Mütareke ve ePUB ½ kiler, sorumsuz ve teslimiyet i tutumlar , stanbul un bo ucu ortam , Beyaz t ta ger ekle tirilen idamlar, halk n ya ad a r ko ullar ve i ine d t mitsizlik, birtak m z mrelerin bu olumsuz ko ullar kendi menfaatlerine d n t rme gayretleri, gayrim slimlerin yapt klar ta k nl klar, ttihat av , Bekira a B l nde tutuklu ge en aylar k sacas A ao lu nun d nemin stanbul unda bizzat tan k oldu u manzaralar g z m z n n nde canlanmaktad r kinci olarak, hat ralar, Limni ve Malta s rg n n n farkl y nlerini ayd nlatacak mahiyettedir S rg n ko ullar , tutuklular n moral durumlar , ya ad klar fikir bunal m ve s rg ndeki ayd nlar aras ndaki felsefi politik tart malar hakk nda birinci derecede g zlemler i ermektedir lgi ekici olan, bu s rg nden sonra hi bir ttihat n n eski angajmanlar n hat rlamak bile istememesidir Diren leri k r lm t r S rg nden sonra yurda d nerek yeni siyasi kadrolar i inde yer alacak olanlar bamba ka bir ortam ve yeni ko ullar beklemektedir nc s , hat ralar, M tareke ve i gal d nemi ile g n m z T rkiye sinin ko ullar aras nda baz y nlerden paralellikler benzerlikler kurmaya imkan tan maktad r D rd nc s ve en nemlisi, A ao lu, Bat n n ikiy zl l ve Bat sorununun T rkiye i in nas l felaketli sonu lar do urabilece i konusunda kritik ipu lar vermektedir Bu a lardan hat ralar bellek tazeleyici oldu u kadar reticidir de.


6 thoughts on “Mütareke ve Sürgün Hatıraları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *