Paperback ☆ Czarna PDF ↠

Czarna ❰Reading❯ ➻ Czarna Author Wojciech Kuczok – Thomashillier.co.uk Historia oparta na tragicznych wydarzeniach z r kt re mia y miejsce w jednej z podlaskich miejscowo ci G wny bohater Jeremi to zamo ny przystojny m czyzna wspania y ojciec i wietny przedsi biorca M cz Historia oparta na tragicznych wydarzeniach z r kt re mia y miejsce w jednej z podlaskich miejscowo ci G wny bohater Jeremi to zamo ny przystojny m czyzna wspania y ojciec i wietny przedsi biorca M czyzna ma tylko jeden problem o swojej onie Beacie potrafi my le ju tylko jako o matce swoich dzieci Mary ka mia a by dla niego urozmaiceniem nami tn przygod tylko na chwil Jeremi gubi si w swoich uczuciach nie przypuszcza te e kochanka mo e go pokocha mi o ci a do granic ob du.


10 thoughts on “Czarna

 1. Magdalith Magdalith says:

  2.5 By mo e da abym wi cej, gdyby napisa to kto inny Od Kuczoka jednak wymagam.Ju sam tytu serii, w ramach kt rej ksi ka si ukaza a, powinien sprawi , bym by a negatywnie czujna Seria na f aktach Nie ceni tw rczo ci opartej na faktach wy ej ni ca kowicie zmy lonej fikcji Wr cz przeciwnie Czasami nie rozumiem, sk d tak du e podniecenie odbiorc w tym, e to zdarzy o si naprawd Na mnie fakty a ju zw aszcza sensacyjne kryminalne fakty robi zawsze mniejsze wra enie, ni w 2.5 By mo e da abym wi cej, gdyby napisa to kto inny Od Kuczoka jednak wymagam.Ju sam tytu serii, w ramach kt rej ksi ka si ukaza a, powinien sprawi , bym by a negatywnie czujna Seria na f aktach Nie ceni tw rczo ci opartej na faktach wy ej ni ca kowicie zmy lonej fikcji Wr cz przeciwnie Czasami nie rozumiem, sk d tak du e podniecenie odbiorc w tym, e to zdarzy o si naprawd Na mnie fakty a ju zw aszcza sensacyjne kryminalne fakty robi zawsze mniejsze wra enie, ni wytwory fantazji autora No ale to Kuczok, w ko cu zdolny i niebanalny pisarz, dajmy mu szans.Niestety, pomimo cz stych i g sto rozsianych po ca ym tek cie przeb ysk w talentu i stylistycznych umiej tno ci autora, ca o robi do pokraczne wra enie Na chwiejny i mocno banalny historia sztampowa, a smutno szkielet fabu y, kt ra ju zosta a dostarczona przez rzeczywisto , mozolnie i chwilami ze zbyt du ym zaanga owaniem podoklejano elementy literacko z w wy szej p ki ni jest krymina Ca o si chwieje, bo rusztowanie okaza o si chyba za s abe Pomijaj c ju techniczn karko omno tego literackiego przedsi wzi cia, mam r wnie pewne w tpliwo ci na przyk ad co do psychologicznego portretu postaci Czy to przerysowanie i wr cz komiksowo bohater w by y celowe Czy po prostu co nie wysz o Ale by mo e to ju problem z moj inteligencj.Chwilami wszystko mocno mi zgrzyta o i tak do ko ca nie by am pewna, na jakiej pozycji wobec opisywanych zdarze ustawi si autor narrator Kuczok to trzy r ne osoby, warto pami ta Ale ja cz sto mam ten problem z tym akurat autorem nie do ko ca wyczuwam, czy to jeszcze ironia, czy ju wsp czucie, czy jest po stronie bohater w, czy mo e ju nie Jak wy ej mo e to by po prostu m j problem Bardzo mo liwe, e ta specyficzna powie jest ca kowicie neutralna etycznie i nie ocenia jednoznacznie adnego z bohater w to akurat by by wielki plus eby ju tyle nie marudzi zacytuj najcz stsze chyba zdanie z pozytywnych recenzji na GoodReads Czyta si atwo, dobrze i szybko Szkoda, e dla mnie akurat szybko i atwo to w literaturze zdecydowanie nie jest dobrze.Uwaga je li kto lubi zagadki typu kto zabi lub kogo zabij i nie chce zepsu sobie zabawy, to przed lektur nie polecam zapoznawania si z faktami tej historii bo zako czenie mimo wszystko zaskakuje I chyba by o jedynym, co wywo a o u mnie jakiekolwiek emocje przy tej lekturze


 2. Kinga Kinga says:

  Czarna Wojciecha Kuczoka zosta a wydana przez wydawnictwo Od deski do deski Tytu ten wchodzi w sk ad serii Na F Aktach, czyli dokumentalnych powie ci opartych na prawdziwych wydarzeniach Polscy autorzy dzi ki r nym dokumentom i doniesieniom z sal s dowych stworzyli sfabularyzowane historie g o nych polskich zbrodni.Czym jest tytu owa czarna Czy rzeczywi cie nawi zuje do nazwy miejscowo ci, w kt rej toczy si akcja, czy raczej do ciemnej strony ka dego z bohater w Wojciech Kuczok stworzy Czarna Wojciecha Kuczoka zosta a wydana przez wydawnictwo Od deski do deski Tytu ten wchodzi w sk ad serii Na F Aktach, czyli dokumentalnych powie ci opartych na prawdziwych wydarzeniach Polscy autorzy dzi ki r nym dokumentom i doniesieniom z sal s dowych stworzyli sfabularyzowane historie g o nych polskich zbrodni.Czym jest tytu owa czarna Czy rzeczywi cie nawi zuje do nazwy miejscowo ci, w kt rej toczy si akcja, czy raczej do ciemnej strony ka dego z bohater w Wojciech Kuczok stworzy bardzo dobr ksi k , kt ra wzbudza w czytelniku liczne emocje Nie do ko ca rozumiemy zachowania poszczeg lnych postaci, przez co obraz wykreowanego ma omiasteczkowego spo ecze stwa wywo uje w nas dreszcze W ko cu to wiat, w kt rym plotki rozchodz si z pr dko ci wiat a a interesy za atwia si po znajomo ci To rzeczywisto , w kt rej m odzi ludzie nie maj perspektyw na lepsze jutro a pobliska Bia a stanowi jedyn mo liwo ucieczki.To pozycja o sile uczu , niespe nionych marzeniach, destrukcyjnej mi o ci i przera aj cej samotno ci Ta historia ostatecznie prowadzi do tragedii, kt rej nikt si nie spodziewa.Autor dostarczy mi mn stwa wra e podczas lektury Jego styl pisania sprawi , e pomimo ci kiej tematyki i do wulgarnego j zyka, ksi k czyta o si szybko i przyjemnie Kuczok w interesuj cy spos b opisa tak e relacje damsko m skie.Czy bohater w czy a mi o czy jednak nie mi o Czy zakochana kobieta posiada jakiekolwiek granice Jak zako czy a si ta relacja i jak zareagowa o na to spo ecze stwo Tego dowiecie si , si gaj c po Czarn Wojciecha Kuczoka.Link do relacji ze spotkania DKK


 3. Anna Anna says:

  Nie jest to jaka szczeg lni z a ksi ka, ale ani przez chwil nie poczu am si zainteresowana t histori Za tydzie nie b d nic z tego pami ta.


 4. Another Pony Another Pony says:

  Co niesamowitego Mrozi krew w y ach na wiele sposob w.Na pewno si gn jeszcze po tw rczo autora.


 5. KnigasBooks KnigasBooks says:

  Nie czyta o mi si przyjemnie tej ksi ki J zyk dosadny i niejednokrotnie wulgarny mia chyba w zadaniu pokaza rzeczywist sytuacj bohater w Ci ko by o jednak w to uwierzy , g wnie przez to, e ka dy z bohater w zachowywa si jak kto z pogranicza patologii W ca ej ksi ce nie by o ani jednego pozytywnego wzorca Zdecydowanie nie polecam m odzie y.


 6. Zuba Zuba says:

  Rewelacyjna interpretacja audiobooka w wykonaniu Edyty Olsz wki My l , e przynajmniej jedna gwiazdka mojej oceny przyznana jest w ramach uznania dla jej pracy lektorskiej Dygresja Nie przepadam za ksi kami czytanymi przez kobiety Kilka razy zdarzy o mi si , e z powodu irytuj cej maniery nie by am w stanie s ucha dalej W przypadku lektor w m skich wypadki takie s sporadyczne Pani Edyta pokaza a klas s owa zgrzyta y, chrypia y kiedy trzeba lub piewnie zawodzi y wietnie wypad y r Rewelacyjna interpretacja audiobooka w wykonaniu Edyty Olsz wki My l , e przynajmniej jedna gwiazdka mojej oceny przyznana jest w ramach uznania dla jej pracy lektorskiej Dygresja Nie przepadam za ksi kami czytanymi przez kobiety Kilka razy zdarzy o mi si , e z powodu irytuj cej maniery nie by am w stanie s ucha dalej W przypadku lektor w m skich wypadki takie s sporadyczne Pani Edyta pokaza a klas s owa zgrzyta y, chrypia y kiedy trzeba lub piewnie zawodzi y wietnie wypad y r wnie efekty d wi kowe nie by o ich za du o, akurat tyle, eby dobrze odda atmosfer rozgrywaj cych si scen.Co do fabu y, na pierwszy rzut oka mamy banalna histori zdrady ma e skiej, kt ra ko czy si tragedi Nie pierwsza taka opowie i nie ostatnia Napisana jest jednak w spos b tak plastyczny, e wierzy si w ka de s owo wypowiadane przez bohater w, r wnie przez postacie drugoplanowe matka Mary ki, Pawe ek, Beata Pierwsza scena porodu ju mnie kupi a, czu am tamten b l, s ysza am bicie serca w KTG, potem ruch, szycie, p acz J zyk te prawdziwy, soczysty, czasem prostacki, oklepane powiedzonka i typowe obelgi I w ko cu emocjonalnie ksi ka te przekona a mnie, wierzy am w uczucia bohater w i ich intencje wietna robota


 7. Ganna Ganna says:

  Rzadko daj pi gwiazdek, ale ta ksi ka bardzo mnie poruszy a By mo e na moj ocen z o y o si kilka czynnik w zewn trznych fakt, e s ucha am jej jako audiobooka w wykonaniu Edyty Olsz wki podk ad d wi kowy przywracaj cy na my l odg osy polskiego dzieci stwa to, e nie mieszkam w ojczy nie i my l o polskich dzie ach z pewn nostalgi Urzek o mnie s owotw rstwo, kt rego pr no szuka w zagranicznych propozycjach Je li wyst puje, traci du o przy t umaczeniu, a i w oryginale obcokrajowi Rzadko daj pi gwiazdek, ale ta ksi ka bardzo mnie poruszy a By mo e na moj ocen z o y o si kilka czynnik w zewn trznych fakt, e s ucha am jej jako audiobooka w wykonaniu Edyty Olsz wki podk ad d wi kowy przywracaj cy na my l odg osy polskiego dzieci stwa to, e nie mieszkam w ojczy nie i my l o polskich dzie ach z pewn nostalgi Urzek o mnie s owotw rstwo, kt rego pr no szuka w zagranicznych propozycjach Je li wyst puje, traci du o przy t umaczeniu, a i w oryginale obcokrajowiec nie zawsze wyczuje drugi kontekst J zyk jest ostry, ale kolorowy Dobrze dobrany do opisu szaro ci naszego spo ecze stwa, w kt rym kolor ka dy nosi w sobie, g boko ukryty Przemy lenia, kt re t ocz si w umy le ka dego z nas, ale czasem nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy, ograniczeni konwenansami spo ecznymi Niekt re recenzje krytykuj , e postaci s papierowe, a historia jednoliniowa, bez odskoczni By mo e Nie o samych bohater w tu jednak chodzi, a o ich wn trze Uwa am, ze ka dy znajdzie co dla siebie chocia kilka zda , nad kt rymi si zastanowi lub przynajmniej wywo aj u miech Polecam


 8. Kuba Krasny Kuba Krasny says:

  Mocna, kapitalnie napisana ksi ka gotowy scenariusz filmowy Kuczok ewidentnie ma zmys scenarzysty.


 9. Andrzej Andrzej says:

  Wci gaj ca jak bagno historia o tabloidowym pochodzeniu atwa i szybka w lekturze podr po najgorszych ludzkich cechach i wstrz saj cych prze yciach Je li taki cel przy wieca Kuczokowi podczas pisania Czarnej , to uda o mu si w 100%.Chocia po lekturze ca o ci odnosz wra enie, e autor troch za bardzo wczu si w rol opozycyjn do ca ej reszty co jest, oczywi cie, zrozumia e i kusz ce z perspektywy pisarza ale do pewnej granicy a styl i lapidarno scen nie zawsze odpowiada a moi Wci gaj ca jak bagno historia o tabloidowym pochodzeniu atwa i szybka w lekturze podr po najgorszych ludzkich cechach i wstrz saj cych prze yciach Je li taki cel przy wieca Kuczokowi podczas pisania Czarnej , to uda o mu si w 100%.Chocia po lekturze ca o ci odnosz wra enie, e autor troch za bardzo wczu si w rol opozycyjn do ca ej reszty co jest, oczywi cie, zrozumia e i kusz ce z perspektywy pisarza ale do pewnej granicy a styl i lapidarno scen nie zawsze odpowiada a moim gustom, ta ksi ka na d ugo zostanie w mojej pami ci.I jeszcze jedno tym co maj ochot zag bi si w histori Czarnej w wersji Kuczoka, stanowczo odradzam poszukiwania rzeczywistej wersji wydarze Nie przed lektur ksi ki, bo skutecznie zepsujecie sobie przewrotne katharsis, do kt rego przez 95% tre ci prowadzi nas autor


 10. Patrycja Machałek Patrycja Machałek says:

  Bardzo mi si nie podoba a Fabu a z szablonu, postacie wyj te ze S ownika stereotyp w polskich Wszystkie osoby maj po dwie cechy i m wi tym samym j zykiem sze ciolatek, jego babcia, jego ojciec, kochanka ojca i jej matka I wszystkie inne postacie w tej ksi ce te m wi takim samym j zykiem stylizowanym na karykatur poprawnej polszczyzny, kt r , jak warszawski pisarz celebryta sobie najwyra niej wyobra a, pos uguj si mieszka cy polskiej prowincji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *