Kod Adım Yeşil PDF/EPUB æ Kod Adım PDF/EPUB ²

Kod Adım Yeşil [Reading] ➼ Kod Adım Yeşil ➲ Vedat Demiröz – Thomashillier.co.uk Ye il, son y llarda T rkiye de en ok tart lan isimlerden biridir Devletin derin adam ld m , ya yor mu h l muamma Ad Mahmut Y ld r m kulland kod adlar Ye il, Sakall , Terminat r G neydo u ya korku sala Ye il, son y llarda T rkiye de en ok tart lan isimlerden biridir Devletin derin adam ld m , ya yor mu h l muamma Ad Mahmut Y ld r m kulland kod adlar Ye il, Sakall , Terminat r G neydo u ya korku salan J TEM in Kod Adım PDF/EPUB ² tetik isi G neydo u da insanlar ye ilden yle korkuyorlarm ki, anneler yaramazl k yapan ocuklar n korkutmak i in Seni Ye il e veririm derlermiPeki kimdir Ye il ve nas l olurda h l yakalanamaz ld m yoksa ya yor mu bilinmez Ankara da polisler bilmeden Ye il i g zalt na ald nda cebinden kan telefon rehberindeki isimler polisi a k na evirmi ti Rehberdeki isimler aras nda kimler yoktu ki Bakanlar, b rokratlar, st d zey ordu mensuplar , M T iler, emniyet m d rleri ve mafya babalar Liste uzay p gidiyordu Kendini G neydo u daki sava a adad n iddia eden Ye il, bir ok faili me hul cinayetin de bir numaral san d r Peki bu cinayetleri Ye il mi i lemi ti yoksa ihale onun zerine mi kalm t Bu s ra d adam n s ra d hayat n okudu unuzda ok a racak ve kitab bir rp da bitireceksiniz Binba Ersever i Ye il mi ld rd K rt yazar ve entelekt el Musa Anter i neden ld rd ld r len Beh et Cant rk ve K rt i adamlar nda Ye il in parma var m yd Abdullah calan a yap lan suikast giri imlerinde Ye il neden ba ar s z oldu Ye il in Hizbullah la ili kisinin ard ndaki s r neydi Abdullah atl y ld rmek istiyor muydu PKK itiraf lar n nas l J TEM e al yordu Gladio, J TEM, M T, Genelkurmay, siyaset ve Emniyet teki ili kilerinin derinli i neydi Ak n Birdal suikast n Ye il mi yapt emdin Sak k Ye il mi ka rd D nemin Ba bakan Mesut Y lmaz Ye il in adamlar n n yumruklad do ru muydu Ye il hangi faili me hul cinayetlerden sorumlu tutuluyor E ref Bitlis suikast hakk nda neler d n yor Hangi uyu turucu mafyas n tehdit ederek hara istedi.


2 thoughts on “Kod Adım Yeşil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *