Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực


10 thoughts on “Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực

 1. Le Quynh Huong Le Quynh Huong says:

  M nh v n ch a th ng l ng i nh m nh l i b t u n m 2019 b ng m t quy n h i thi n h ng selfhelp nh n y not so sure, cu n n y thi n v t truy n h n, nh ng b c Inamori d y nhi u i u l m Q a nhi n c th g i l ng r cu c i, n m 2019 h n ph i l l m cho coi.Cu n n y c senpai cho m n v c trong th i gian i training, v b c Kazuo Inamori ch nh l founder c a n i m nh ang trong giai o n probation th th ch M nh c ngh r ng mindset nh m nh th kh ng h p c t truy n c a doa M nh v n ch a th ng l ng i nh m nh l i b t u n m 2019 b ng m t quy n h i thi n h ng selfhelp nh n y not so sure, cu n n y thi n v t truy n h n, nh ng b c Inamori d y nhi u i u l m Q a nhi n c th g i l ng r cu c i, n m 2019 h n ph i l l m cho coi.Cu n n y c senpai cho m n v c trong th i gian i training, v b c Kazuo Inamori ch nh l founder c a n i m nh ang trong giai o n probation th th ch M nh c ngh r ng mindset nh m nh th kh ng h p c t truy n c a doanh nh n n i ti ng nh b c nh ng th c s c i ngh y thay i r t nhi u sau khi m nh c xong ng l ai c ng s ph i tr m t c i gi g y trong i, bao g m th t b i v xui r i, c i l m n n s kh c bi t c ch ng kh ng ph i l n ng l c tr i cho, m c n l kh n ng v n l n, n l c, v t t o ra n ng l c hay c h i cho ri ng m nh.C m t th i gian m nh b u h i d i d ng r i nh ng m th i, coi nh khai b t u n m m nh c c k l i, m nh m t m i v i suy ngh ra ngo i x h i r i ph i b n ch i, nh m t m nh u v mi ng c m manh o, nh i c nh ng h nh ph c c nh n, hay ph i mi n c ng l t ng c danh s ch u ti n c a m nh v n tr c nay s nghi p kh ng ng u th gi v n kh ng ng u nh ng ngoi l n h ng top r i M nh h i m i ng i, v i suy ngh nh v y th l m sao c th th ch i l m d l b t c u Nh ng cu n s ch u ti n v nh ng gi tr u ti n trong n m m i n y cho m nh nh n th y r ng ch c n t ch c c h n m t x u, thay v nh gi t g c b n th n, ta nh n r ng ra v x h i, thay v ng ti n th nh n nh ng m i quan h m i m hay nh ng b i h c c c, comfort zone c n i ra, d ban u kh ng d ch u ch t n o, nh ng y ch nh l l c ng l c, c h i, v n l c c s n sinh, v nh th m nh tr ng th nh.M nh th y tr c m t c n nhi u th th ch l m, n l c ng y m nh b c Inamori m n t n g n 40 tu i m i th nh c ng, v th ch th c ch a d ng l i , nh ng m nh c ni m tin l r i m i th s n th i n u m nh c g ng v c th i t t h n


 2. Nguyễn Quyền Nguyễn Quyền says:

  Kh ng c u k hoa m , kh ng ao to b a l n, quy n s ch ch n gi n l l i b c b ch ch n t nh c a t c gi v i m i ng i S ch tuy ch ng d i, nh ng khi n m nh nhi u l n r i n c m t v b t g p ng c n b nh t m h n M nh v c ng k nh tr ng nh n c ch, ch phi th ng ng i Kazua Inamori Cu c i ng i ch nh l ng l c m nh m th c y ch ng ta d ng c m ti n l n Ng i a ra c ng th c logic m c nh n m nh tin r ng s r t hi u qu khi p d ng v o th c t i m s i ng i N ng l c x Nhi Kh ng c u k hoa m , kh ng ao to b a l n, quy n s ch ch n gi n l l i b c b ch ch n t nh c a t c gi v i m i ng i S ch tuy ch ng d i, nh ng khi n m nh nhi u l n r i n c m t v b t g p ng c n b nh t m h n M nh v c ng k nh tr ng nh n c ch, ch phi th ng ng i Kazua Inamori Cu c i ng i ch nh l ng l c m nh m th c y ch ng ta d ng c m ti n l n Ng i a ra c ng th c logic m c nh n m nh tin r ng s r t hi u qu khi p d ng v o th c t i m s i ng i N ng l c x Nhi t t nh x Th i s ng Kh au, b t h nh i l c l i tr th nh s c b t v n l n, n u ta bi t c ch s d ng ch ng H y c t i khi kh ng c n c n i Vi c g n ph i n.Th c s , m nh tr n qu phong c ch gi n d trong t ng c u ch y Xin c m n ng i


 3. Asuka Nguyen Asuka Nguyen says:

  N i t m l i l n u b n c n n t ng gia nh t t m kh ng c th c h c t p ngay t nh th sau n y khi tu i ni n thi u v g n tr ng th nh b n s nh n th y xu t ph t i m c a m nh kh ng t t so v i b n ng trang l a N n quan tr ng l t b n n c vun p th c h c t p r n luy n.Th n th c ng th N u c r n luy n nh th ch y gi c th b nh n ng nh lao c ng ph i l i xa.M t khi nh n l nh tr ch nhi m c ng vi c th d t nh ch t c ng vi c hay m i tr ng l m vi c c t c ng kh ng n n N i t m l i l n u b n c n n t ng gia nh t t m kh ng c th c h c t p ngay t nh th sau n y khi tu i ni n thi u v g n tr ng th nh b n s nh n th y xu t ph t i m c a m nh kh ng t t so v i b n ng trang l a N n quan tr ng l t b n n c vun p th c h c t p r n luy n.Th n th c ng th N u c r n luy n nh th ch y gi c th b nh n ng nh lao c ng ph i l i xa.M t khi nh n l nh tr ch nhi m c ng vi c th d t nh ch t c ng vi c hay m i tr ng l m vi c c t c ng kh ng n n k u ca than th m n n ch t m v o vi c t m ngh a v gi tr c ng vi c ang l m, song song l tinh th n c g ng kh ng ng ng ngh C nh th th d i c th n o ch ng ta c ng s v ng b c ti n l n ch k th tho i l i c Quan tr ng l kh ng c nh gi th p b n th n khi ch a th t s n l c h t m nh, c n o c m c ng s tr th nh hi n th c.Nh ng ai gi p ta, d l t ng b c khuy n kh ch ng vi n hay ngay c th ch p c ng i nh v ta, u ng c tri n th t th nh k nh Ch nh h t ng b c l t vi n g ch cu c i ta Cu c i c quen bi t v i nh ng ng i nh v y nh t nh kh ng th l m h th t v ng.T nh s ng t o l m t trong nh ng y u t a m t t n c n g n v i s ph t tri n cao S kh ch l ng vi n trong gi o d c i v i t nh s ng t o l m t y u t v c ng c n thi t.T nh s ng t o kh ng c ph t huy nhi u trong tr ng h c v nh ng ng i th y c v i d p nh ng c m bay b ng c a tr b ng nh ng l i n i c ch nh l nh ng ng th i v t nh y n n gi o d c v t ng lai t n c v o t i t m.Ph i lu n i u ch p nh n th th ch v ki n c ng v t qua Ph i xem th th ch l m t m n qu c a ng T o Th Thay v bi quan l i cho cu c i h y nh n nh n l i kh n ng v h n ti m n trong m i ch ng ta.Nu i d ng t m h n ch nh l ch a kh a c a m t cu c s ng vi n m n v t i p


 4. Hideki Hideki says:

  M nh c cu n s ch n y th i c n h c i h c, v n gi v n th ng gi i thi u n v i b n b v c c em i sau.Cu n s ch gi ng nh h i k c a Inamori, t th i th u cho n khi ng u c m t ch v i Kyocera, KDDI, v c nh ng t p o n kh ng l m ng kh ng ph i l ng i x y d ng, nh JAL Trong h nh tr nh y, Inamori g p nh ng kh kh n nh th n o trong nh ng th i i m kh kh n, ng ngh nh ng g i u g l m ng v t qua c t t c r i kh ng nh ng th nh c ng trong s nghi p m c M nh c cu n s ch n y th i c n h c i h c, v n gi v n th ng gi i thi u n v i b n b v c c em i sau.Cu n s ch gi ng nh h i k c a Inamori, t th i th u cho n khi ng u c m t ch v i Kyocera, KDDI, v c nh ng t p o n kh ng l m ng kh ng ph i l ng i x y d ng, nh JAL Trong h nh tr nh y, Inamori g p nh ng kh kh n nh th n o trong nh ng th i i m kh kh n, ng ngh nh ng g i u g l m ng v t qua c t t c r i kh ng nh ng th nh c ng trong s nghi p m c n c c s b nh an trong t m h n, t t c u c tr nh b y trong cu n s ch n y.Gi ng nh nh ng cu n h i k kh c, cu n s ch n y cho b n m t c i nh n v b i c nh l ch s th i k m t c gi s ng v cho b n bi t nh ng i u t c gi suy ngh c h i k c th khi n b n c s ng trong m t th i k kh c, c n i chuy n v h c h i t m t b c ti n b i l l do m h i k l m t trong s nh ng th lo i m nh y u th ch nh t.V y th cu n s ch n y kh c nh ng cu n h i k kh c i m g T i sao b n n n c n l t t ng v tri t l s ng c a t c gi Cu n s ch n y gi ng nh k v h nh tr nh p d ng ni m tin c a b n th n v o cu c s ng c a m t Ph t t Th c s n gi ng m t cu n s ch v t t ng h n l h i k c a m t doanh nh n Xuy n su t trong cu n s ch, t c gi s gi i th ch cho b n, m t ng i c th i t t v ni m tin ng n th s v t qua m i tr ng i v th nh c ng nh th n o.N u b n ch a bi t, Inamori Kazuo l m t Ph t t Inamori t ng c th i gian s ng trong m t thi n vi n V ng, ng i ng ng sau s tr i d y c a Kyocera v s h i sinh c a JAL l m t Ph t t T t ng v s t t , l ng t t, v tinh t n th m nhu n t ng trong t ng h nh ng c a ng, d ng kh ng g i t n ch ng nh v y u ng i ta n i r ng kinh doanh th ph i kh n kh o, n m c i khi ta kh ng c n trung th c Ng i Vi t th m ch c t gian th ng, th ng th th ng gian Nh ng c ph i nh v y kh ng Cu n s ch n y s cho b n th y ng i ta c th ti n xa n th n o n u gi m t th i t t, lu n lu n c g ng v ngh v ng i kh c M nh r t mong c nhi u ng i bi t n cu n s ch n y T i li u li n quanCu n s ch n y n i nhi u v tri t l c a Inamori N u b n l m t nh qu n tr v mu n bi t nh ng tri t l bi n th nh ph ng ch m qu n l c th nh th n o, b n c th t m c Amoeba Management, m t cu n s ch c ng c a t c gi Inamori m 2015, Inamori c m t b i gi ng Ritsumekan, n i v ph ng ch m v tha trong kinh doanh, l m t trong nh ng kim ch nam cho ch c a ng, b n c th t m c y u b n quan t m n lu t nh n qu , v c c t t ng tri t h c kh c s c tr nh b y trong cu n s ch n y, b n c th t m c Li u Ph m t hu n c a Vi n Li u Ph m v Ch n t ng cu c i Seicho no ie c a Masaharu Taniguchi N u b n kh ng th t m c Li u Ph m t hu n, m nh c th g i b n PDF Ch n t ng cu c i l s ch nh ng xu t b n qu l u, m nh kh ng t m c nh ng th y c t p ch online i ra, n u b n y u th ch Inamori, t m c c c s ch kh c, v d nh C ch s ng, c th s cho b n m t c i nh n s u s c h n v t t ng c a ng.C ch s ng T b nh th ng tr n n phi th ng Happy reading


 5. Tu Tu says:

  T i r t mu n vi t nh ng d ng nh n x t v s ch n y b ng ti ng Anh Nh ng v quy n s ch n y mang l i cho t i nhi u t m tr ng m tr nh ti ng Anh c a t i c n gi i h n n n t i xin c vi t i d ng v n b ng ti ng m l t t c m x c c a m nh c l m vi c trong ng nh t i ch nh, trong m i tr ng kinh doanh l c m c a t i, tuy nhi n t i c ng bi t r ng trong kinh doanh th ng tr ng c r t nhi u i u kh c li t v nhi u l c ch ng ta ph i hy sinh l i ch c a ng i kh c, t l i ch b n th n, T i r t mu n vi t nh ng d ng nh n x t v s ch n y b ng ti ng Anh Nh ng v quy n s ch n y mang l i cho t i nhi u t m tr ng m tr nh ti ng Anh c a t i c n gi i h n n n t i xin c vi t i d ng v n b ng ti ng m l t t c m x c c a m nh c l m vi c trong ng nh t i ch nh, trong m i tr ng kinh doanh l c m c a t i, tuy nhi n t i c ng bi t r ng trong kinh doanh th ng tr ng c r t nhi u i u kh c li t v nhi u l c ch ng ta ph i hy sinh l i ch c a ng i kh c, t l i ch b n th n, c ng ty ch ng ta l n h ng u b ng m i gi Kh ng d m t nh n m nh l m t ng i t t, nh ng t tr c gi l m g t i u ngh v nh ng ng i, nh ng v t xung quanh m nh, do , t i c m i b ng khu ng v h nh m u m t i s tr th nh trong t ng lai Cu n s ch n y nh m t m n qu v gi i v i t i khi m i t t ng v l i s ng, v o c trong kinh doanh c a t c gi gi i p m i th c m c trong t i v l c n y y, t c gi ch nh l h nh m u m b y l u t i lu n t m ki m B n c nh vi c cao s nhi t t nh, s ng h t m nh m i ng y, si ng n ng, c n c , ph i n l c v t qua m i gian nan, kh kh n, th th ch th nh c ng v th t b i u c xem l th th ch theo quan ni m c a t c gi nh nhi u cu n s ch kh c, i u m t i th ch nh t quy n s ch n y ch nh l s cao thi n t m v v n minh tinh th n Ph ng ph p t duy c n quan tr ng h n c n ng l c v ph ng ph p t duy ng l Kinh doanh v i u thi n, kh ng v t l i y l m t l i t duy r t quan tr ng v c n thi t i v i c c b n tr , c bi t l c c b n gi i giang, t i n ng, g nh tr ng tr ch x y d ng t n c, x y d ng x h i khi m v n minh v t ch t ang ng y c ng l n t i m nh m trong th k n y


 6. Dan Nguyen Dan Nguyen says:

  What a wonderful book I never regret that I read this book, a changing life book ever Thanks the author, now I understand why the economy of Japan is so great They are so hard working even some workers decided to suicide which is a negative side The book also told me that the Japanese education in the past used to be the same situation as Vietnamese now However, Japanese have decided to changed to adapt to a new century, to improve their success and to be memorable in the map of the wor What a wonderful book I never regret that I read this book, a changing life book ever Thanks the author, now I understand why the economy of Japan is so great They are so hard working even some workers decided to suicide which is a negative side The book also told me that the Japanese education in the past used to be the same situation as Vietnamese now However, Japanese have decided to changed to adapt to a new century, to improve their success and to be memorable in the map of the world How about Vietnam When will the education system change Will it change The book teaches me so much things that I know one important is no pain, no gain , the harder I work for it, the better outcome gets I used to be the one, siting in the chair, complaining about life, comparing between other people success awa happiness and myself That s so nonsense because my life and their lives are different No one is the same Every each of us is unique And everybody have their own journey to go to, to reach, to walk to the end of their lives I am 19 years old now I considered myself have been through 1 3 average life It s so different between me from those years, me now and me in the future But I will try my best to live meaningfully at the moment I m breathing So important So hard but so lovely Thanks for reading this review


 7. Hien Thu Hien Thu says:

  Cu n s ch n y l m n qu l x u n m m nh c m t anh b n t ng V i phong c ch vi t r t gi n d nh ng t c gi l ng Inamori g i n c gi , c bi t l c c tr nh ng th ng i p r t ngh a nh ng th ng i p t ng ch ng nh ai c ng bi t nh ng r t t l m c N u b n c c m , ho i b o, b n h y ki n tr , n l c t ng ng y v lu n l c quan th th nh c ng s n v i b n M nh r t th ch m t c u n i c a t c gi Ki n tr bi n ng i b nh th ng th nh ng i phi th ng Cu n s ch n v i m nh Cu n s ch n y l m n qu l x u n m m nh c m t anh b n t ng V i phong c ch vi t r t gi n d nh ng t c gi l ng Inamori g i n c gi , c bi t l c c tr nh ng th ng i p r t ngh a nh ng th ng i p t ng ch ng nh ai c ng bi t nh ng r t t l m c N u b n c c m , ho i b o, b n h y ki n tr , n l c t ng ng y v lu n l c quan th th nh c ng s n v i b n M nh r t th ch m t c u n i c a t c gi Ki n tr bi n ng i b nh th ng th nh ng i phi th ng Cu n s ch n v i m nh v o th i i m m nh ang c m th y l ng l v ch a th c s b n b v i m c ti u c a ch nh m nh T c gi n i n vi c n n theo u i m c ti u ng n h n v ho n th nh ch ng thay v t p trung v o m c ti u d i h n H y n m ng khi t c m c ti ui u n y s t o ng l c cho t i i ti p Ngo i ra, t i c ng c bi t th ch quan i m lu n l m i u thi n c a t c gi d trong cu c s ng, kinh doanh hay b t c vi c g m ng l m.R t c m n t c gi v ng i anh t ng m nh s ch Cu n s ch gi p m nh nh n ra nhi u i u n n l m v kh ng n n


 8. Phuongvu Phuongvu says:

  M nh mua v c quy n s ch n y v y l t c ph m c a Inamori Kazuo t c gi m t quy n s ch m nh r t t m c Con ng i n s th nh c ng b ng s t t L cu n s ch v l s ng c a con ng i m t c gi l m t trong nh ng doanh nh n n i ti ng nh t c a n c Nh t vi t b ng c t m l ng ng c ng th nh l p n n qu Kyoto t n vinh nh ng c nh n xu t s c nh t trong 03 l nh v c khuy n kh ch s s ng t o cho nh ng ng i tr s ng t o, am m v n l c.T c gi vi t s ch mong mu n l p tr , nh t l M nh mua v c quy n s ch n y v y l t c ph m c a Inamori Kazuo t c gi m t quy n s ch m nh r t t m c Con ng i n s th nh c ng b ng s t t L cu n s ch v l s ng c a con ng i m t c gi l m t trong nh ng doanh nh n n i ti ng nh t c a n c Nh t vi t b ng c t m l ng ng c ng th nh l p n n qu Kyoto t n vinh nh ng c nh n xu t s c nh t trong 03 l nh v c khuy n kh ch s s ng t o cho nh ng ng i tr s ng t o, am m v n l c.T c gi vi t s ch mong mu n l p tr , nh t l nh ng ng i ang l ng l , ph n v n tr c ng ng c a c a cu c i ch n c con ng m nh s i Con ng i c kh n ng ph t tri n tuy t v i n u c c m , ho i b o v n l c th c hi n nh ng g m nh p.Quy n s ch nh nh ng, d c nh gi ng th th t m t nh k v cu c i t c gi , mong mu n c v cho ng i c r t nhi u


 9. Xuân Diệu Xuân Diệu says:

  y l m t quy n s ch ng c, d nh cho nh ng b n tr , nh t l nh ng b n nam, nh ng b n c th nh t ch h c t p kh ng c t t U c m c a b n nh t nh th nh hi n th c c vi t d i l i t s c a t c gi Ng n t ng n g n s c t ch, i th ng v o v n.Ch ch n 2 i u nh , i v i g u s l lu n m th m n l c t ng ng y v gi t m thi n.S n l c s mang n nh ng k t qu b t ng T m thi n s gi p tr th nh m t con ng i ng ngh a ng khi b n c ti n t i danh v ng nh ng ch ng ai k nh y l m t quy n s ch ng c, d nh cho nh ng b n tr , nh t l nh ng b n nam, nh ng b n c th nh t ch h c t p kh ng c t t U c m c a b n nh t nh th nh hi n th c c vi t d i l i t s c a t c gi Ng n t ng n g n s c t ch, i th ng v o v n.Ch ch n 2 i u nh , i v i g u s l lu n m th m n l c t ng ng y v gi t m thi n.S n l c s mang n nh ng k t qu b t ng T m thi n s gi p tr th nh m t con ng i ng ngh a ng khi b n c ti n t i danh v ng nh ng ch ng ai k nh n , c c n c i.Nh nh ng c y c d i m c ven ng n c i t n c ng kh ng c ng i i nh t i c ng ang n l c s ng Nh ng c y c d i y, tuy m c l n gi a v t n t tr n ng nh a, b thi u t b i c i n ng ng y h , nh ng n v n n l c v t qua ch ch t ch i, tho t kh i n ng b ng n hoa, k t h t M t nh nh c d i c ng bi t ch u ng ho n c nh t n t i


 10. Sinh Nguyen Sinh Nguyen says:

  Cu n s ch k v c u chuy n th nh c ng c a t c gi t th i ni n thi u tr i qua bao nhi u th t b i cho n khi tr ng th nh v l m ch nh ng c ng ty n i ti ng th gi i.B i h c l n m m nh r t ra c t cu n s ch n y l khi c n tr , h y kh ng ng ng n l c Tr th ng minh cho d c gi i h n th s n l c kh ng ng ng ngh v n s gi p b n t n th nh c ng Ch nh t c gi c ng kh ng ph i ng i tr i qua m t th i ni n thi u d d ng, ng ph i li n t c tr i qua h t v p ng n y n th t b i kh c, v v Cu n s ch k v c u chuy n th nh c ng c a t c gi t th i ni n thi u tr i qua bao nhi u th t b i cho n khi tr ng th nh v l m ch nh ng c ng ty n i ti ng th gi i.B i h c l n m m nh r t ra c t cu n s ch n y l khi c n tr , h y kh ng ng ng n l c Tr th ng minh cho d c gi i h n th s n l c kh ng ng ng ngh v n s gi p b n t n th nh c ng Ch nh t c gi c ng kh ng ph i ng i tr i qua m t th i ni n thi u d d ng, ng ph i li n t c tr i qua h t v p ng n y n th t b i kh c, v v i l ng ki n tr c ng s gi p c a nh ng ng i t t trong cu c i m nh, Kazuo Inamori t c nh ng th nh c ng ng ng ng m K c khi ngo i 80, ng v n ang l m vi c mang l i l i ch cho x h i


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực [Read] ➪ Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực By Kazuo Inamori – Thomashillier.co.uk y l cu n s ch v l s ng c a con ng i m t c gi c a n Inamori Kazuo, m t trong nh ng doanh nh n n i ti ng nh t c a n c Nh t vi t b ng c t m l ng T c gi mong mu n l p tr , nh t l nh ng ng i ang l ng l , p y l Của Bạn Kindle Ð cu n s ch v l s ng c a con ng i m t c gi c a n Inamori Kazuo, m t trong nh ng doanh nh n n i ti Ước Mơ Epub / ng nh t c a n c Nh t vi t b ng c t m l ng T c gi mong mu n l p tr , nh t l nh ng ng i ang Mơ Của Bạn ePUB ↠ l ng l , ph n v n tr c ng ng c a c a cu c i s c cu n s ch n y Cu n s ch n y c p vi c con ng i c kh n ng ph t tri n tuy t v i n u c c m , ho i b o v n l c th c hi n nh ng g m nh p.

  Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực c con ng i c kh n ng ph t tri n tuy t v i n u c c m , ho i b o v n l c th c hi n nh ng g m nh p."/>
 • 200 pages
 • Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực
 • Kazuo Inamori
 • Vietnamese
 • 13 August 2019

About the Author: Kazuo Inamori

Kazuo Inamori Của Bạn Kindle Ð is a Japanese philanthropist, entrepreneur and the founder of Kyocera Corporation and KDDI Corporation He is the chairman of Japan Airlines In , he received the Othmer Gold Medal for outstanding contributions to Ước Mơ Epub / progress in science and chemistryInamori is also a Zen Buddhist priest, established the Inamori Foundation in , which awards the annual Kyoto Prize to honor those who have made extraordinary contributions to science, civilization, and the Mơ Của Bạn ePUB ↠ spirituality of humankind.