Fevâid: Yararlı Öğütler PDF/EPUB ↠ Fevâid:


    Free Unlimited eBook bat n nda hi bir eksiklik bulmas nlarFaide Yararl t Buyuruyorlard ki Fedakarl k, ba kas n n yarar n kendi nefsinin yarar na se mektir ve buyuruyorlard ki Yakin g nl n rahat bulmas d r Hak teala zere yani onun s z ne ve emirlerine ve k r g nl n nimetleri sunana ba lanmas d rFaide Yararl t Fakr huzurdur her yoklukta ve ba lamakt r her varl ktaFaide Yararl t Fakr dan korktu un m ddet e, m naf ks nFaide Yararl t Soruyorlard ki Yakin nedir Buyurdu, Yakin Tanr n n kendisidir."/>
  • Paperback
  • 120 pages
  • Fevâid: Yararlı Öğütler
  • Hacı Bektâş-ı Velî
  • Turkish
  • 14 August 2017

4 thoughts on “Fevâid: Yararlı Öğütler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fevâid: Yararlı Öğütler[Epub] ❧ Fevâid: Yararlı Öğütler Author Hacı Bektâş-ı Velî – Thomashillier.co.uk R bai D rtl k Fakr d nyas nda ni ans zl k st nd rA k k ssas nda dilsizlik st nd rO kimseye ki varl k s rlar n n zevkine sahip de il Ona terc manl k bi iminde s ylemek st nd rFaide Yararl t Hazret ten R bai D rtl k Fakr d nyas nda ni ans zl k st nd rA k k ssas nda dilsizlik st nd rO kimseye ki varl k s rlar n n zevkine sahip de il Ona terc manl k bi iminde s ylemek st nd rFaide Yararl t Hazret ten bulundu u gizem kutsans n sordular ki tarikattan s z etmek kimin hakk d r Buyurdu o kimseye ki e er onun zahirini yer ehline sunsalar hi bir ay p onda g rmesinler ve e er Fevâid: Yararlı PDF \ bat n n g k Ehline sunsalar onun bat n nda hi bir eksiklik bulmas nlarFaide Yararl t Buyuruyorlard ki Fedakarl k, ba kas n n yarar n kendi nefsinin yarar na se mektir ve buyuruyorlard ki Yakin g nl n rahat bulmas d r Hak teala zere yani onun s z ne ve emirlerine ve k r g nl n nimetleri sunana ba lanmas d rFaide Yararl t Fakr huzurdur her yoklukta ve ba lamakt r her varl ktaFaide Yararl t Fakr dan korktu un m ddet e, m naf ks nFaide Yararl t Soruyorlard ki Yakin nedir Buyurdu, Yakin Tanr n n kendisidir.


About the Author: Hacı Bektâş-ı Velî

Hac Bekt Vel Fars a H c Bekt V l d , Ni abur, Nev ehir Mistik, seyyid, mutasavv f air ve slam filozofuHaji Bektash Veli or j Bakt sh Wal Persian j Bakt Wal Turkish Hac Bekta Veli was an Alevi Muslim mystic, saint, Sayyid, humanist and philosopher, who lived from to He lived and taught from approximately to in Anatolia He is revered among Alevis for an Islamic understanding that is esoteric spiritual , rational, progressive and humanisticEserleriVel yet n me Fevâid: Yararlı PDF \ i Hac Bekt Vel Makalat Arap a Kit bu l Fev id erh i Besmele athiyyeMak l t Gaybiyye ve Kelim t AyniyyeHorasan Melamet li inin nde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani nin rencisi Hoca Ahmed Yesevi taraf ndan kurulmu olan Yesev lik tarik t n n Anadolu daki en fa al uygulay c s konumunda y zy l Anadolu sunun sl mla ma s recine nemli katk larda bulunarak ad n Horasan Erenleri olarak an lan ahsiyetler aras na yazd ran, y zy lda ise Bal m Sultan nderli inde ile y zy l Azerbaycan ve Anadolu sunda yayg nla m olan Hur f lik ak m n n etkisi alt nda kal nmak suretiyle ibahilik, teslis leme , tenas h, ve h lul anlay lar n da b nyesine alarak kurumsalla an Bekta lik tarik t n n isim babas , Kalender Haydar eyhi, islam mutasavv fLokman Parende den ilk e itimi alm ve Hoca Ahmed Yesev nin retilerini takip etmi ti Bundan dolay Yesevi nin halifesi olarak kabul edilmektedir Anadolu ya geldikten sonra k sa zamanda tan narak k ymetli talebeler yeti tirdi Hac Bekt Vel kendisinin de ba l oldu u Ahilik Te kil t ile, Osmanl Devleti nin kurulu devrinde Anadolu da sosyal yap n n geli mesinde nemli katk larda bulunmu turHayat n n b y k bir k sm n Sulucakarah y k te Hac bekta ge iren Hac Bekt Veli, mr n de burada tamamlam t r Mezar , Nev ehir iline ba l Hac bekta il esinde bulunmaktad r.