Okunacak En Büyük Kitap İnsandır Epub ☆ Büyük

Okunacak En Büyük Kitap İnsandır ✅ Okunacak En Büyük Kitap İnsandır PDF / Epub ⚣ Author Hacı Bektâş-ı Velî – Thomashillier.co.uk Sevgi varken nefret niyeBar varken sava niyeKarde lik varken didi mek niyeDostluk varken d manl k niyeHo g r varken ba nazl k niye zg rl k varken tutsakl k niyeAdalet varken, haks zl k niye Sevgi varken Büyük Kitap eBook ✓ nefret niyeBar varken sava niyeKarde lik varken didi mek niyeDostluk varken d manl k niyeHo g r varken ba nazl k niye zg rl k varken tutsakl k niyeAdalet varken, haks zl Okunacak En eBook Ô k niye.


About the Author: Hacı Bektâş-ı Velî

Hac Bekt Büyük Kitap eBook ✓ Vel Fars a H c Bekt V l d , Ni abur, Nev ehir Mistik, seyyid, mutasavv f air ve slam filozofuHaji Bektash Veli or j Bakt sh Wal Persian j Bakt Okunacak En eBook Ô Wal Turkish Hac Bekta Veli was an Alevi Muslim mystic, saint, Sayyid, humanist and philosopher, who lived from to He lived and taught from approximately to in Anatolia He is revered En Büyük Kitap MOBI õ among Alevis for an Islamic understanding that is esoteric spiritual , rational, progressive and humanisticEserleriVel yet n me i Hac Bekt Vel Makalat Arap a Kit bu l Fev id erh i Besmele athiyyeMak l t Gaybiyye ve Kelim t AyniyyeHorasan Melamet li inin nde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani nin rencisi Hoca Ahmed Yesevi taraf ndan kurulmu olan Yesev lik tarik t n n Anadolu daki en fa al uygulay c s konumunda y zy l Anadolu sunun sl mla ma s recine nemli katk larda bulunarak ad n Horasan Erenleri olarak an lan ahsiyetler aras na yazd ran, y zy lda ise Bal m Sultan nderli inde ile y zy l Azerbaycan ve Anadolu sunda yayg nla m olan Hur f lik ak m n n etkisi alt nda kal nmak suretiyle ibahilik, teslis leme , tenas h, ve h lul anlay lar n da b nyesine alarak kurumsalla an Bekta lik tarik t n n isim babas , Kalender Haydar eyhi, islam mutasavv fLokman Parende den ilk e itimi alm ve Hoca Ahmed Yesev nin retilerini takip etmi ti Bundan dolay Yesevi nin halifesi olarak kabul edilmektedir Anadolu ya geldikten sonra k sa zamanda tan narak k ymetli talebeler yeti tirdi Hac Bekt Vel kendisinin de ba l oldu u Ahilik Te kil t ile, Osmanl Devleti nin kurulu devrinde Anadolu da sosyal yap n n geli mesinde nemli katk larda bulunmu turHayat n n b y k bir k sm n Sulucakarah y k te Hac bekta ge iren Hac Bekt Veli, mr n de burada tamamlam t r Mezar , Nev ehir iline ba l Hac bekta il esinde bulunmaktad r.4 thoughts on “Okunacak En Büyük Kitap İnsandır

  1. Hasret Can Hasret Can says:

    Fikir sahibi olmak isteyenler i in, kolay okunan bir kitap Dedeler Alevi Dini nderleri ile yap lan m lakatlar ve bir tak m tarihi bilgilerle beraber, Hac Bekta i Veli den d rtl kler de mevcut Edit rl k kalitesiz ve ba tan savma Bolca yaz m hatalar mevcut.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *