Paperback Ø Tajne priče ePUB ↠

Tajne priče [Download] ➵ Tajne priče Author Mirjana Novaković – Thomashillier.co.uk U zemlji u kojoj glavni putevi i dalje idu drumovima iz vremena Rima, nije udo to e junakinja jedne od pri a uzviknuti Nema bekstva iz zemlje koja pripada Carstvu NIKADA Bez obzira da li ih prate nauc U zemlji u kojoj glavni putevi i dalje idu drumovima iz vremena Rima, nije udo to e junakinja jedne od pri a uzviknuti Nema bekstva iz zemlje koja pripada Carstvu NIKADA Bez obzira da li ih prate nauceri zakrvavljenih o iju, ili vercuju svemo ne pilule u Budimpe tu, ili u novosadskoj me avi tra e sru enu kafileriju, junaci ovih pripovedaka spremni su na sve, pa treba da budu spremni i itaoci jer ih na kraju puta eka iznena enjeI to junaci sve vi e otkrivaju, i sve vi e razumeju, opasnost je ve a jer njihovi protivnici ne samo to su ve to skriveni, ve su i nemilosrdni Pripovetke Mirjane Novakovi poigravaju se anrovskim konvencijama SF pri e, horora, krimi pri e, antiutopije, ali time se ne ukida njihov anga ovani odnos prema socijalnoj stvarnosti autorke i njenih italaca Tranzicijska stvarnost Srbije s kraja XX i po etka XXI veka ulazi u ove pripovetke kao duhovita transpozicija poreme enog vrednosnog sistema, pa i kao fantasti no otelovljenje ideolo kih floskula, socijalnih apsurda i mitema na kojima on po iva Time se u pripovedanju Mirjane Novakovi ostvaruje unekoliko paradoksalni spoj distopije i ive, upe atljive, satiri ko kriti ke slike stvarnosti Na tom fonu, njeni junaci se grade kao oli enje uzaludne ljudske e nje za punim samoostvarenjem i sre om iz koje se ra a udo pri e kao apsolutne la i i jedine istine za koju znamo Ljiljana Pe ikan Lju tanovi.


About the Author: Mirjana Novaković

Mirjana Novakovi , Beograd , pripoveda i romansijer Objavila je zbirku pri a Dunavski apokrifi i romane Strah i njegov sluga , nagrada Isidora Sekuli , naju i izbor za Ninovu nagradu , Johann s , naju i izbor za Ninovu nagradu i Tito je umro , u i izbor za Ninovu nagradu Pri e i romani Mirjane Novakovi objavljeni su na francuskom, engleskom i nema kom jeziku.10 thoughts on “Tajne priče

 1. Tijana Tijana says:

  Tajne pri e sastoje se od dveju novela koje su ve objavljene u okviru Dunavskih apokrifa i pri a koje je Mirjana Novakovi objavljivala po knji evnim asopisima tokom devedesetih I mogu samo da ka em da mi je beskrajno ao to ih nisam tada itala i to ova zbirka nije objavljena negde pre romana Strah i njegov sluga Jer ne samo to bi imale bolju recepciju nego bi verujem bile i bar malo uticajnije na knji evnom planu.Atmosfera devedesetih pro ima ove pripovetke bez obzira na odabran Tajne pri e sastoje se od dveju novela koje su ve objavljene u okviru Dunavskih apokrifa i pri a koje je Mirjana Novakovi objavljivala po knji evnim asopisima tokom devedesetih I mogu samo da ka em da mi je beskrajno ao to ih nisam tada itala i to ova zbirka nije objavljena negde pre romana Strah i njegov sluga Jer ne samo to bi imale bolju recepciju nego bi verujem bile i bar malo uticajnije na knji evnom planu.Atmosfera devedesetih pro ima ove pripovetke bez obzira na odabrane teme i fantasti ni odmak I tu ne mislim samo na injenice poput one da se u nauceri ne slu aju d ez pominje svirka kratkove nog enskog pank grindcore benda PMS a znam ljude koji su bili na toj konkretnoj svirci i itav taj deo me je beskrajno iako neknji evno zabavio ili da jedna pripovetka zabrinjavaju e deluje kao potisnuti deli iz biografije Isidore Bjelice, nego na gotovo opipljivu razornu energiju kojom ove pri e zra e, mrak, o ajanje i nasilje koje deluje utoliko realnije jer se autorka ne kaljuga u njegovim detaljnim opisima Fantasti ni pomak i bavljenje eti kim i religioznim motivima u SF i istorijskom anru najavljuju, dodu e, poznija dela Mirjane Novakovi , ali istovremeno pokazuju i tesnu srodnost sa nekim doma im piscima koji su u to vreme objavljivali svoja najbolja dela npr pogotovu se pri e iz ovek koji je iveo u snovima prosto dozivaju sa ovom zbirkom I to va i iako pri e esto pokazuju i po etni ke slabosti u vo enju radnje ili prekidanju kad je najzanimljivije.E da, ovo nisu prijatne pri e i pripoveda ice ve inom su ovo pri e u prvom licu enskog roda nisu prijatni ili ak pozitivni likovi, to treba napomenuti Dok posle jedne pri e mo da jo sumnjate da je to bilo ba namerno, posle cele zbirke postaje jasno da su junakinje gotovo odreda varijacije jedne iste li nosti koju, ajmo re i, patnja nagla eno NIJE u inila boljom da se pri e mogu itati i kao opisi trenutaka u kojima se neko prelomi i pre e na mra nu stranu ili kao dugoro ne posledice takvih opredeljenja Sa im je, u su tini, autorka nastavila sve do Tito je umro tj do danas


 2. Đorđe Bajić Đorđe Bajić says:

  Svaka nova knjiga Mirjane Novakovi se eka sa velikim nestrpljenjem Izdava ka ku a Laguna je na nedavno zavr enom Me unarodnom beogradskom sajmu knjiga itala koj publici predstavila Tajne pri e , zbirku u kojoj su sakupljene sve pri e koje je Mirjana Novakovi ikada napisala Vi e o ovoj zanimljivoj zbirci i drugim knji evnim temama pro itajte u tekstu i intervjuu koji slede.Za po etak, da zavirimo u knjigu koja je pred nama Izme u zelenkastih korica nalazi se sedam pri a razvrstanih u dva Svaka nova knjiga Mirjane Novakovi se eka sa velikim nestrpljenjem Izdava ka ku a Laguna je na nedavno zavr enom Me unarodnom beogradskom sajmu knjiga itala koj publici predstavila Tajne pri e , zbirku u kojoj su sakupljene sve pri e koje je Mirjana Novakovi ikada napisala Vi e o ovoj zanimljivoj zbirci i drugim knji evnim temama pro itajte u tekstu i intervjuu koji slede.Za po etak, da zavirimo u knjigu koja je pred nama Izme u zelenkastih korica nalazi se sedam pri a razvrstanih u dva dela Prvi deo, naslovljen kao i zbirka u celini Tajne pri e, sadr i pet pri a ija du ina varira, otprilike, od deset do dvadeset stranica Zbirku otvara pri a nauceri ne slu aju d ez u ijem se sredi tu nalazi misterija prestoni kog vodovoda Zabavna je to pustolovina, pomalo apsurdna i nadrealna, za injena muzikom beogradske andergraund scene devedesetih.Druga pri a, Assicvurazioni generali, sastoji se od novinskog lanka, dnevni kih zapisa izvesne gospo ice N i zavr ne bele ke koja baca sasvim novo svetlo na ovo to je upravo pro itano i ovoga puta su u fokusu stare beogradske misterije Slede i segment, Pri a o pilulama, predstavlja svojevrstan knji evni eksperiment sa menjanjem pripoveda kih perspektiva, dok je etvrta pri a u zbirci, Leni Rifen tal u Bosni, govori o odjecima rata u okru enju i rediteljki koja je 1990 ih odlu ila da snimi film na bosanske teme Poslednja pri a u prvom delu se zove ta je izgubljeno i sadr i elemente dva anra kriminalisti kog i nau no fantasti nog Gromovska legija i Jevan elje po ednoj sa injavaju Dunavske apokrife, drugi deo zbirke.Pro itajte i kratki intervju sa autorkom povodom ovog izdanja


 3. Milan Milan says:

  Verujem da su Tajne pri e nastale kao posledica raskoraka izme u tempa pisanja Mirjane Novakovi i Laguninog ritma izdavanja knjiga Ova zbirka nam donosi Dunavske apokrife , zbirku pri a objavljenu jo 1996 godine kao i pet novih pri a Verovatno su i te pri e nastale devedesetih kada se i odvija njihova radnja, ali su tek sada ugledale svetlo dana Bez obzira na sve, bile one nove, nove ili reciklirane u ivao sam u svakoj pri i ove zbirke Totalno su druga ije od romana Tito je umro , a Verujem da su Tajne pri e nastale kao posledica raskoraka izme u tempa pisanja Mirjane Novakovi i Laguninog ritma izdavanja knjiga Ova zbirka nam donosi Dunavske apokrife , zbirku pri a objavljenu jo 1996 godine kao i pet novih pri a Verovatno su i te pri e nastale devedesetih kada se i odvija njihova radnja, ali su tek sada ugledale svetlo dana Bez obzira na sve, bile one nove, nove ili reciklirane u ivao sam u svakoj pri i ove zbirke Totalno su druga ije od romana Tito je umro , a veoma su sli ne romanu Johann s 501 u koji sam se ja zaljubio na prvo itanje U pitanju je fantasti na proza koja obiluje nadnaravnim elementima, vanzemaljcima, ivotinjama koje govore, distopijama, paralelnim svetovima Ima tu i malo Orvela, malo Hakslija, malo Peki a, mnogo Beograda i sankcija Ova zbirka je prava mala poslastica za sladokusce


 4. Željko Obrenović Željko Obrenović says:

  Poslednje dve novele su osetno bolje od uvodnih, koje su mogle biti razvijenije.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *