[KINDLE] ❤ Çilek Mevsimi (Aşkın Renkleri #1) ➜ Burcu Büyükyıldız – Thomashillier.co.uk


10 thoughts on “Çilek Mevsimi (Aşkın Renkleri #1)

 1. says:

  Detayl yorumum a a dad r ncelikle Queen B, bu ahane hikaye i in ok te ekk rler Seni sevgiyle kucakl yorum can m Sonras nda ise art k kimi daha ok seviyorum karar veremiyorum Sarp m , Demir mi yoksa Ya z m Okudu um her kitapla beni benden alan bu erkeklerin aras nda kald m resmen Burcu B y ky ld z, beni ok zor bir duruma soktu unun fark nda m s n acaba 3Kitaba d nersem e er, ilek Mevsimi benim okudu um 3 Burcu B y ky ld z kitab idi Belki sizler ilk bask y okumu olabi Detayl yorumum a a dad r ncelikle Queen B, bu ahane hikaye i in ok te ekk rler Seni sevgiyle kucakl yorum can m Sonras nda ise art k kimi daha ok seviyorum karar veremiyorum Sarp m , Demir mi yoksa Ya z m Okudu um her kitapla beni benden alan bu erkeklerin aras nda kald m resmen Burcu B y ky ld z, beni ok zor bir duruma soktu unun fark nda...


 2. says:

  LEK MEVS M yeni kapa , yeni sahneleri ve d zenlemeleriyle yak nda yeniden raflarda 3Ya z, Mira ve Tombik Erim Pa a yeniden sizlerle 3


 3. says:

  ilek Mevsimi en ba ndan beri ciddi anlamda tutkunu oldu um bir kitap Wattpad deyken k sa bir s re okumaya f rsat bulmu tum ve ilk bask y elime ald mda olduk a heyecanl yd m Bu kitap bana Burcu ablay tan ma f rsat sa lad Ve ben bu y zden ok mutluyumYa z lhanl ok farkl bir adam Sevgisi, a k , k skan l ve benim l p bitti im korumac l yla m kemmel bir karakter Sadece Mira y korumak i in Mira dan vazge mesiyle bile zaten g nl me taht kurdu bir g zel de oraya yerle ti Ve ilek Mevsimi en ba ndan beri ciddi anlamda tut...


 4. says:

  Yorum Herkese merhaba Aradan yine uzun bir zaman ge ti fark nday m fakat tur i i olmay nca bloga yorum girmek beni zorluyor D Bu enge zamanlar m ilek Mevsimi ile bitiriyorum ilek Mevsimi ni iki sene nce ilk defa bas ld nda da alm ve de bay la bay la okumu tum Buradan eski yorumuma ula abilirsiniz ki sene nce Burcu B ...


 5. says:

  ilek Mevsimi daha nce Wattpad de de takip etti im, mini mini, taptatl bir hikayeydi zaten imdi ise elimizde tutup ilek kokusunu i ine ekebildi imiz bir kitap oldu Bu mutlulu u tarif dahi edemem yle ok sevinmi tim haberi ald mda.Kitab y z mde b y k bir s r t la bitirdim Cidden Asl nda kitab n her c mlesinden, hatta en ba ndan beri h z n akarken ben g l msemeyi de ihmal etmedim Bolca s r tt m, hatta g ld m, kahkahalar att m Ya z n terk edi iyle Mira n n asl nda ne kadar g l ilek Mevsimi daha nce Wattpad de de takip etti im, mini mini, taptatl bir hikayeydi zaten imdi ise elimizde tutup ilek kokusunu i ine ekebildi imiz bir kitap oldu Bu mutlulu u tarif dahi edemem yle ok sevinmi tim haberi ald mda.Kitab y z mde b y k bir s r t la bitirdim Cidden Asl nda kitab n her c mlesinden, hatta en ba ndan beri h z n akarken ben g l msemeyi de ihmal etmedim Bolca s r tt m, hatta g ld m, kahkahalar att m Ya z n terk edi iyle Mira n n asl nda ne kadar g l bir kad n oldu unu g r yoruz Bu o kadar da kolay de il Kocas n n deste ini g rmeden ocu unu do urmay kabul etmi bir anne o ok g l bir anne Ya z n geli iyle ise tamamen darman duman olan bir kad n asl ...


 6. says:

  Kitaba olan hayranl m dile getirdi im bir yorum videosu oldu benim i in efenim, iyi seyirlerr Dhttps youtu.be sehyV87qKXo


 7. says:

  Yorumun asl ilek Mevsimi nin kitap olmadan nceki halinden yepyeni bask s na kadar her halini okumu biri olarak s yleyebilirim ki bu hali en g zeli Net Ben ilk halini de ok sevmi , ok be enmi tim lakin son halinde ilek yazar m z n kalemi yle bir hal alm ki Tek kelimeyle bay ld m Ayr ca unu s ylemeliyim ki kitab defalarca okumu olsam da ilk defa okuyormu gibi hissettim.Eklenen ok fazla sahne oldu unu,de i en ok ey oldu unu biliyord Yorumun asl ilek Mevsimi nin kitap olmadan nceki halinden yepyeni bask s na kadar her halini okumu biri olarak s yleyebilirim ki bu hali en g zeli Net Ben ilk halini de ok sevmi , ok be enmi tim lakin son halinde ilek yazar m z n kalemi yle bir hal alm ki Tek kelimeyle bay ld m Ayr ca unu s ylemeliyim ki kitab defalarca okumu olsam da ilk defa okuyormu gibi hissettim.Eklenen ok fazla sahne oldu unu,de i en ok ey oldu unu biliyordum ama kitab n bu kadar farkl la aca n ger ekten tahmin edememi tim Bu hali ok daha gizemli, ok daha ak c yd ve ok daha sa lam bir kurguya sahipti.Kitab daha nce okuyanlar da bu bask s n g n l rahatl yla alabilirler bence Kitapta hem ge mi hem imdiki zaman birlikte ilerledi i i in ifte bir merak sizi al p g t r y...


 8. says:

  Kitab daha nce okudum ama yeni bask s n tekrar al p okuyaca m Neden nk Ya z a a k olmak bunu gerektirir


 9. says:

  Ahh Queen B, ne karakterler yaratm , ne a klar ya atm s n sen Di i ki ilik beklentilerini stratosfere ta m s n Ya z lhanl ile birlikte Bu profilde bir erkek k z m adam mimarm stelik 3 nas l bulunsun bu memlekette.Hikaye kadar be endi im bir di er mevzuya geliyorum hemen Yeni d zenlenmi bas m nceki bas m tokatlar niteliklere sahip Kapak olsun, d zenleme olsun,b l m ba lar ndaki o tatl izim, playlist ve o muhte em ilekli turta tarifi ile kalite ak yordu resmen.P.S Tek Ahh Queen B, ne karakterler yaratm , ne a klar ya atm s n sen Di i ki ilik beklentilerini stratosfere ta m s n Ya z lhanl ile birlikte Bu profilde bir erkek k z m adam mimarm stelik 3 nas l bulunsun bu memlekette.Hikaye kadar be endi im bir di er mevzuya geliyorum hemen Yeni d zenlenmi bas m ncek...


 10. says:

  Nas l ba lasam nereden anlatsam az. evet kitap daha nce bas ld daha nce biliniyor..Ama bu sefer dolu dolu bir kitap var. tasar m yeni kapa , sayfan n sonunda ki o listeee O listeyi edinmeden ba lamay n kitaba Ben ilk oradan ba lad m Ya z n k yamadan sevmesi ,fedakarl delicesine k skan l Mira n n masum y re i, affedecek kadar koca bir a k dolu kalbi..O kadar g zel yaz lm ki bir yer...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Çilek Mevsimi (Aşkın Renkleri #1) TEHL KELERLE R L GE M N S LMEYE KARARLI B R ADAM M KEMMEL HAYATI AN DEN TEPETAKLAK OLAN GEN B R KIZ VE TUTKUNUN ATE YLE YANAN, S RPR ZLERLE DOLU B R A KYa Z Lhanl , Hayat N N Kontrol N Elinde Tutmay Seven, G L Ve Gizemli Bir Adamd Ate Hatt Ndan Farks Z Ya Am N Ard Nda B Rakt N D Nse De, Yabanc Oldu U A Ktan Alevler Bir Ad M Uza Ndayd B Y Leyici Bir G Zel Tesad Fen Hayat Na Girdi Inde, Aralar Ndaki Tutkulu Ekime Direnmek Kolay Olmam T.G Zelli I, Ne Esi Ve Masumiyetiyle Etraf Ndaki Her Erke I B Y Leyen Mira Aras, Mutlu Ve Kusursuz Bir Hayat Ya Yordu Bir Bahar G N Tan T Karizmatik Yabanc Yla Ezberi Bozulmu , Pervas Zca Pe Inden Gitti I A K, Nefes Alma Sebebi Olmu Tu.Ka N Lmaz Duygular Ikisini De Ku At Rken, Ya Z A K Imk Ns Zl N I Inde Bulacakt Ge Mi In G Lgeleri Mutlu Olmalar Na Izin Vermeyecek, Hoyrat Bir Ayr L A Esir Olacaklard.Karanl A Saklanm S Rlar Ayd Nland Nda, Bir Daha Gitmemek Zere Geri D Nen Ya Z, Terk Etti I K Z Ayn Bulabilecek Miydi Mira, Zlem Dolu Kalbini Zg R B Rakabilecek, Bir Kez Daha A Ka Teslim Olabilecek Miydi

 • Hardcover
 • 512 pages
 • Çilek Mevsimi (Aşkın Renkleri #1)
 • Burcu Büyükyıldız
 • Turkish
 • 12 September 2018

About the Author: Burcu Büyükyıldız

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Çilek Mevsimi (Aşkın Renkleri #1) book, this is one of the most wanted Burcu Büyükyıldız author readers around the world.