Çilek Mevsimi PDF ↠ Hardcover


10 thoughts on “Çilek Mevsimi

 1. Hulya Kara Yuksel Hulya Kara Yuksel says:

  Detayl yorumum a a dad r ncelikle Queen B, bu ahane hikaye i in ok te ekk rler Seni sevgiyle kucakl yorum can m Sonras nda ise art k kimi daha ok seviyorum karar veremiyorum Sarp m , Demir mi yoksa Ya z m Okudu um her kitapla beni benden alan bu erkeklerin aras nda kald m resmen Burcu B y ky ld z, beni ok zor bir duruma soktu unun fark nda m s n acaba


 2. Burcu Büyükyıldız Burcu Büyükyıldız says:

  LEK MEVS M yeni kapa , yeni sahneleri ve d zenlemeleriyle yak nda yeniden raflarda.


 3. Beliz Beliz says:

  ilek Mevsimi en ba ndan beri ciddi anlamda tutkunu oldu um bir kitap Wattpad deyken k sa bir s re okumaya f rsat bulmu tum ve ilk bask y elime ald mda olduk a heyecanl yd m Bu kitap bana Burcu ablay tan ma f rsat sa lad Ve ben bu y zden ok mutluyumYa z lhanl ok farkl bir adam Sevgisi, a k , k skan l ve benim l p bitti im korumac l yla m kemmel bir karakter Sadece Mira y korumak i in Mira dan vazge mesiyle bile zaten g nl me taht kurdu bir g zel de oraya yerle ti Ve ilek Mevsimi en ba ndan beri ciddi anlamda tutkunu oldu um bir kitap Wattpad deyken k sa bir s re okumaya f rsat bulmu tum ve ilk bask y elime ald mda olduk a heyecanl yd m Bu kitap bana Burcu ablay tan ma f rsat sa lad Ve ben bu y zden ok mutluyumYa z lhanl ok farkl bir adam Sevgisi, a k , k skan l ve benim l p bitti im korumac l yla m kemmel bir karakter Sadece Mira y korumak i in Mira dan vazge mesiyle bile zaten g nl me taht kurdu bir g zel de oraya yerle ti Ve ben imdiden Ya z A a y ok ama ok zledim Ve Mira. Ah Mira, can m Mira Ac s n , yaln zl n yle i imde hissettim ki sanki Mira yla bir b t nd m ben Tek ba na g s germek zorunda kald eyler yle zordu ki Mira ok g l , inat bir karakter Her eye ra men dimdik duru uyla idol olmaya ok yak n bence Hep s yledi im gibi g l kad n karakterleri okumaktan ok ho lan yorum Ve Mira okuduklar m aras nda en g l lerden biri Eee ne de olsa anas na bak k z n al derler Ve tabiki g nl m n bir di er efendisi Erim Pa a. Okurken s rekli g l msememi ve o bo um bo um kollar s rmay hayal etmemi sa layan imdilerin kazanovas Onun minik hallerini okumak yle g zeldi ki. Ve Erva O en sondaki ilekli tart b l m nde bolca kahkahay bast m ok g zeldi lk bask yla yeni bask aras nda ger ekten b y k farklar vard Yaz m dili, i leyi Bu yeni hali tek kelimeyle MUHTE EM Ne diyeyim ben imdiden Ya z , Mira y , Erim Pa a y ve g zeller g zeli Erva y ok zledim.Ellerine ve eme ine sa l k Burcu ablac m 333


 4. Kübra Yağmur Aslanhan Kübra Yağmur Aslanhan says:

  Ders al ma te viki olarak ba lan lan kitap elden d meyip biterse ne olur Ya z lhanl gibi bir uran s gezegenimizde ger ekten ya yor mu F sun bile tatile girmi ken K bra ne zaman tatil yapacak T m sorular ve de erlendirmem yar n in allah Ben imdi Ya zl r yalara gidiyorum zerine k bus olarak konu ma s nav n g rmim, amin.bonne nuit tous les monde


 5. Çisem Çisem says:

  Yorum Herkese merhaba Aradan yine uzun bir zaman ge ti fark nday m fakat tur i i olmay nca bloga yorum girmek beni zorluyor D Bu enge zamanlar m ilek Mevsimi ile bitiriyorum ilek Mevsimi ni iki sene nce ilk defa bas ld nda da alm ve de bay la bay la okumu tum Buradan eski yorumuma ula abilirsiniz ki sene nce Burcu B y ky ld z n kalemine a k olmam sa layan ilek Mevsimi yeni bas m ile bunu 3 e 5 e katlad diyebilirimKalbi ona aitken Yorum Herkese merhaba Aradan yine uzun bir zaman ge ti fark nday m fakat tur i i olmay nca bloga yorum girmek beni zorluyor D Bu enge zamanlar m ilek Mevsimi ile bitiriyorum ilek Mevsimi ni iki sene nce ilk defa bas ld nda da alm ve de bay la bay la okumu tum Buradan eski yorumuma ula abilirsiniz ki sene nce Burcu B y ky ld z n kalemine a k olmam sa layan ilek Mevsimi yeni bas m ile bunu 3 e 5 e katlad diyebilirimKalbi ona aitken, nefesi nefesine kar p teni kokusuna bulanm ken, soluk alabildi i her g n ayn mevsimin kollar ndayd Kula na f s ldanan a k dolu s zler, ate e veren dokunu lar ve burnuna dolan ilek kokular d n gibi akl ndayken, sonsuza dek s recek tek bir mevsimde esir kalm t K sac k bir zet ge eyim diyece im ama gerek olmad d ncesindeyim arka kapak yaz s yeterince i erik hakk nda size bir bilgi sa layacakt r.Yorumumda ilk bas m ile k yaslama yapmayaca m, yeni bir kitap eklinde yorumlayaca m ama unu belirtmek istiyorum ilek Mevsimi nin u okudu umuz hali Burcu nun kalemini nas l geli tirdi ini ve her seferinde kendini nas l a t n bize ok net olarak kan tl yor.Burcu B y ky ld z n kalemini ok sevdi imi biliyorsunuz Hatta Bir G nah Gibi ve de A k Her eyi Affeder Mi yorumlar n da yaz n n sonuna b rakaca m oradan da anlayabilirsiniz ne kadar sevdi imi Evet dedi im gibi kalemini ok ok seviyorum, buna ek olarak hikayeleri i leyi ini ve karakterlerini de ok seviyorum yle karakterler yarat yor ki kad nlar a k ama aciz ve de gurursuz de il, erkekler ac tsalar da yle bir seviyorlar ki sonras nda telafi etmekle kalm yor insan n i inin gitmesine sebep oluyorlar Karakterlerinin duygu durum de i ikliklerini bizlere yle g zel aktar yor ki sanki okurken o karaktere b r n yorsunuz ilek Mevsimi yazar n kaleminin g c n kan tlad bir roman olmunsan bazen birine verdi i de eri, onu kaybetti inde anlard O zamana dek ink r edilmi her ey nemini yitirir, geriye kayb n s z s ve dile getirilmemi s zlerin, ya anamam saniyelerin pi manl kal rd Kitapta sa lam bir kurgu var Sizi ba tan gizeminin i erisine ekiyor Ge mi ve gelecek birlikte ilerliyor kitapta ve ilerlerken kendinizi hikayenin her iki zaman na da kapt rmadan edemiyorsunuz Hatta o u zaman Haaay r burada kesme diye isyan etti im oldu Sizi o kadar i ine ekiyor kurgusu.Hem Ya z hem de Mira n n ya ad klar ve hissettiklerine empati kurman z ok kolay oluyor Mira n n ekti i ac lar i inizde hissediyorsunuz, Ya z n aresizli inde siz de bo uluyorsunuz Ama en ok da Ya z n o g zel a k n okurken kendinizden ge iyorsunuz Yani ben ge tim a k as D nk adam efsane arkada lar K skan l ayr g zel, sevmesi ayr g zel, laf aras nda sevi mesi ayr g zel D, fkesi ayr g zel, efkati ayr g zel Mira da benim hep en sevdi im kad n karakterlerden olmu tur Genelde kad n karakterleri sevmek konusunda sorun ya ar m ama Mira konusunda bunu hi ya amad m Tasas z, canl bir gen k zdan yaral ama ok daha olgun bir kad na d n mesini okuyoruz biz kitapta ve bu durumlar okurken Mira ya empati duymamak ve onu sevmemek m mk n de ilEllerini, Mira n n r l plak s rt nda a a lara kayd rd nda, t pk gecenin ba nda oldu u gibi homurdand Bu elbiseyi bana neden bir t rl g stermedi ini tahmin etmem gerekirdi dedi parmaklar kal alar n n zerine kadar a k olan teninde sahiplenircesine gezinirken Bir kez daha s yl yorum Bu elbisenin s rt yok, Mira Bir karakterimiz daha var fakat s ylemiyorum bir spoiler olmas n diye Kendisi yle g zel tasvir edilmi ki insan n onu kitaptan kar p yiyesi geliyor DKitab okurken kendinizi bir a larken bir g lerken bir i iniz giderken buluyorsunuz Bu duygular aras ndaki ge i lerin nas l oldu unu inan n anlam de ilim bir anda kendinizi kapt r yorsunuz kitaba ve sanki kendinizi i inde buluyorsunuz Aynen Harry nin Tom Riddle n g nl ne giri i gibi diye tasvir edeyim anlay n arkada lar D Bir G nah Gibi de a k halini okudu umuz Sarp n abi halini okumak ayr g zeldi Kendisi ahane bir abi tabi ki Ayn ekilde Demir ve Burcu yu da ebeveyn olarak okumak ok g zeldi Demir in edepsizli inin de y lllar ge se de gitmemesi 3 ben DDaha nce okudu unuz, neler olaca n az ok bildi iniz bir kitab soluksuz okuyorsan z ve bitirdi inizde y re inizde s k ma ya yorsan z o kitap olmu tur arkada lar ilek Mevsimi benim i in b yleydi Okurken o u zaman da i imden ge en d nce A k i te b yle yaz lmal oldu Okumak konusunda asla teredd t etmeyin nk kesinlikle pi man olmayacaks n zHi Kalp a r s yla uyudu un oldu mu Yanan g zlerini kapatt Onu kuca nda daha s k sar p, dudaklar n boynuna bast rd Son nefesine dek, ona olan zlemini dindiremeyece ini biliyordu Her gece diye f s ldad Senin yoklu unda her geceNot imdi arkada lar ciddi yorum k sm n geride b rak yorum ve Ya z konusundaki hislerimi belirtmek istiyorum Eski ilek teki Ya z a a k olduysan z bunda bittiniz benden s ylemesi nk bana b yle oldu Favorimin Demir oldu unu hep s ylerim ama Ya z uan onunla bir gidiyor yle bir adam Hele Mira m demesi yok mu Beni benden al yorsun Ya zzzzzNot 2 Bir de u sevi me k s mlar na de inmek istiyorum inde tutku bar nd rmayan kitaplar genelde okumamay tercih ediyorum nk a k varken tutkunun olmamas bana anlams z geliyor Tutkuyu yans tmay insan irite etmeden yapabilen yazarlardan Burcu B y ky ld z Sevi meyi duygularla birlikte yans t yor nk ve kitaplar nda bunun dozunu yle g zel ayarl yor ki kitab n sevi me zerine olmas n da engellemi oluyor ilek Mevsimi de bunun en g zel rne iydi Okuyun ne demek istedi imi anlayacaks n zYa z A a y hayal ederken ben temal


 6. Merve Akıncı Merve Akıncı says:

  ilek Mevsimi daha nce Wattpad de de takip etti im, mini mini, taptatl bir hikayeydi zaten imdi ise elimizde tutup ilek kokusunu i ine ekebildi imiz bir kitap oldu Bu mutlulu u tarif dahi edemem yle ok sevinmi tim haberi ald mda.Kitab y z mde b y k bir s r t la bitirdim Cidden Asl nda kitab n her c mlesinden, hatta en ba ndan beri h z n akarken ben g l msemeyi de ihmal etmedim Bolca s r tt m, hatta g ld m, kahkahalar att m Ya z n terk edi iyle Mira n n asl nda ne kadar g l ilek Mevsimi daha nce Wattpad de de takip etti im, mini mini, taptatl bir hikayeydi zaten imdi ise elimizde tutup ilek kokusunu i ine ekebildi imiz bir kitap oldu Bu mutlulu u tarif dahi edemem yle ok sevinmi tim haberi ald mda.Kitab y z mde b y k bir s r t la bitirdim Cidden Asl nda kitab n her c mlesinden, hatta en ba ndan beri h z n akarken ben g l msemeyi de ihmal etmedim Bolca s r tt m, hatta g ld m, kahkahalar att m Ya z n terk edi iyle Mira n n asl nda ne kadar g l bir kad n oldu unu g r yoruz Bu o kadar da kolay de il Kocas n n deste ini g rmeden ocu unu do urmay kabul etmi bir anne o ok g l bir anne Ya z n geli iyle ise tamamen darman duman olan bir kad n asl nda Ya z yokken ku and o g l kad n kimli ini f rlatt bir anda ve b rakt kendini ihtiya denizine Ya z a olan ihtiyac n n girdab naYa z n gidi inin sebebini a iret deyip kestirip atam yorum Evet yle Fakat yazar bizleri s kmadan, tatl bir dille ve merak uyand ran bir ekilde o k s mlar da anlatabilmi O k s mlarda italik ekilde flashbackler halinde anlat lm Mardin de ya anan olay n ba lang c ndan sonuna kadar da a z n z kapatamayacaks n z.Ya z Mardin deki meselesini halledip geri d n nce ba l yor zaten as l hikaye Ya z n Mira y ikna edi inden ok o luyla ilk kar kar ya geli i olmu tu beni derinden etkileyen enem titredi, g zlerim doldu Yalan yok Ona ilk O lum deyi i bitirmi ti beni Ve o lu Erim in de onu f tursuz bir i g d yle Ya z kabul etmesi Mucizevi bir g zellik Mira n n bu g r nt lerle mest olmas , Ya z n varl yla o g l kad n gard n biraz daha d r p kedi bir bir ey olmas ise beni ayr ca g l mseten eylerdendi Mira y o anlarda s k a kendime benzetti im do rudur Hmm Ben olsam ben de yle yapard m i te dedi im ok olmu tur Erim bebek ise tamamen ayr bir hikaye Onun oldu u k s mlar okurken g l msememek m mk n de il phe ederim aksi olursa Yazar yle g zel anlatm , tasvir etmi ki, insan n g z nde canlan yor o bebek Al p i ine sokas geliyor insan n Bir bebek hep g ler Evet, abi hep g ler Sonunda ise her eyin ama eksiksiz her eyin tatl ya ba lanmas beni sevindirdi Mardin bile durumu kabullenmi durumda ise benden daha mutlusu yoktur Ki o topraklar n unutulmamas , oraya tekrar d n de ok g zel ve ince bir fikir olmu Ve Ya z n hayali, r yas Ben bir ey demiyorum Mira y ondan ayr kald zamanlarda hayal etti i gibi g rmesi Of Of ki ne of te son diye buna derim Kitab alman z neririm Ucuz ilek parf m de il, taze ilek kokular e li inde okuyaca n z h z nl , tutku dolu ve s cakl yla g l mseten bir kitap Burcu B y ky ld z n de erli kaleminden kan ilek Mevsimi ni bir kere de il a p a p tekrar okuyaca n zdan eminim


 7. Öznur (kendimizeaitbiroda) Öznur (kendimizeaitbiroda) says:

  Yorumun asl ilek Mevsimi nin kitap olmadan nceki halinden yepyeni bask s na kadar her halini okumu biri olarak s yleyebilirim ki bu hali en g zeli Net Ben ilk halini de ok sevmi , ok be enmi tim lakin son halinde ilek yazar m z n kalemi yle bir hal alm ki Tek kelimeyle bay ld m Ayr ca unu s ylemeliyim ki kitab defalarca okumu olsam da ilk defa okuyormu gibi hissettim.Eklenen ok fazla sahne oldu unu,de i en ok ey oldu unu biliyord Yorumun asl ilek Mevsimi nin kitap olmadan nceki halinden yepyeni bask s na kadar her halini okumu biri olarak s yleyebilirim ki bu hali en g zeli Net Ben ilk halini de ok sevmi , ok be enmi tim lakin son halinde ilek yazar m z n kalemi yle bir hal alm ki Tek kelimeyle bay ld m Ayr ca unu s ylemeliyim ki kitab defalarca okumu olsam da ilk defa okuyormu gibi hissettim.Eklenen ok fazla sahne oldu unu,de i en ok ey oldu unu biliyordum ama kitab n bu kadar farkl la aca n ger ekten tahmin edememi tim Bu hali ok daha gizemli, ok daha ak c yd ve ok daha sa lam bir kurguya sahipti.Kitab daha nce okuyanlar da bu bask s n g n l rahatl yla alabilirler bence Kitapta hem ge mi hem imdiki zaman birlikte ilerledi i i in ifte bir merak sizi al p g t r yor ve sayfalar nas l evirdi inizi anlayam yorsunuz Ben kitab bitirmemek i in ok u ra t m ama ba aramad m tabii Bitti indeyse y z mde kocaman bir g l mseme,i imde ise ok sevdi im karakterlerimizden ayr laca m i in bir burukluk vard Bana bunlar hissettiren kitaplar ne kadar sevdi imi uzun uzun anlatmama gerek var m Ben imdi heyecanla Cezayir Menek esi ne kavu aca m g n bekliyorum Umar m en k sa zamanda o da ellerimizde olur Hen z Burcu B y ky ld z kalemiyle tan mayanlara acele etmelerini tavsiye ediyorum,zira ok ey ka r yorlar


 8. Gamze Gamze says:

  Kitab daha nce okudum ama yeni bask s n tekrar al p okuyaca m Neden nk Ya z a a k olmak bunu gerektirir


 9. Şeyma Şeyma says:

  Sadece Sadece


 10. ilknur a.k.a. iko ◬ ilknur a.k.a. iko ◬ says:

  tam bir gerizekal s n mira kat ks z salak 3 okuyu um olmu hala ayn fikirdeyim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Çilek Mevsimi [KINDLE] ❆ Çilek Mevsimi Author Burcu Büyükyıldız – Thomashillier.co.uk TEHL KELERLE R L GE M N S LMEYE KARARLI B R ADAM M KEMMEL HAYATI AN DEN TEPETAKLAK OLAN GEN B R KIZ VE TUTKUNUN ATE YLE YANAN, S RPR ZLERLE DOLU B R A KYa z lhanl , hayat n n kontrol n elinde tutmay s TEHL KELERLE R L GE M N S LMEYE KARARLI B R ADAM M KEMMEL HAYATI AN DEN TEPETAKLAK OLAN GEN B R KIZ VE TUTKUNUN ATE YLE YANAN, S RPR ZLERLE DOLU B R A KYa z lhanl , hayat n n kontrol n elinde tutmay seven, g l ve gizemli bir adamd Ate hatt ndan farks z ya am n ard nda b rakt n d nse de, yabanc oldu u a ktan alevler bir ad m uza ndayd B y leyici bir g zel tesad fen hayat na girdi inde, aralar ndaki tutkulu ekime direnmek kolay olmam tG zelli i, ne esi ve masumiyetiyle etraf ndaki her erke i b y leyen Mira Aras, mutlu ve kusursuz bir hayat ya yordu Bir bahar g n tan t karizmatik yabanc yla ezberi bozulmu , pervas zca pe inden gitti i a k, nefes alma sebebi olmu tuKa n lmaz duygular ikisini de ku at rken, Ya z a k imk ns zl n i inde bulacakt Ge mi in g lgeleri mutlu olmalar na izin vermeyecek, hoyrat bir ayr l a esir olacaklardKaranl a saklanm s rlar ayd nland nda, bir daha gitmemek zere geri d nen Ya z, terk etti i k z ayn bulabilecek miydi Mira, zlem dolu kalbini zg r b rakabilecek, bir kez daha a ka teslim olabilecek miydi.

  Free Unlimited eBook A KYa z lhanl , hayat n n kontrol n elinde tutmay seven, g l ve gizemli bir adamd Ate hatt ndan farks z ya am n ard nda b rakt n d nse de, yabanc oldu u a ktan alevler bir ad m uza ndayd B y leyici bir g zel tesad fen hayat na girdi inde, aralar ndaki tutkulu ekime direnmek kolay olmam tG zelli i, ne esi ve masumiyetiyle etraf ndaki her erke i b y leyen Mira Aras, mutlu ve kusursuz bir hayat ya yordu Bir bahar g n tan t karizmatik yabanc yla ezberi bozulmu , pervas zca pe inden gitti i a k, nefes alma sebebi olmu tuKa n lmaz duygular ikisini de ku at rken, Ya z a k imk ns zl n i inde bulacakt Ge mi in g lgeleri mutlu olmalar na izin vermeyecek, hoyrat bir ayr l a esir olacaklardKaranl a saklanm s rlar ayd nland nda, bir daha gitmemek zere geri d nen Ya z, terk etti i k z ayn bulabilecek miydi Mira, zlem dolu kalbini zg r b rakabilecek, bir kez daha a ka teslim olabilecek miydi."/>
 • Hardcover
 • 512 pages
 • Çilek Mevsimi
 • Burcu Büyükyıldız
 • Turkish
 • 12 September 2018

About the Author: Burcu Büyükyıldız

Burcu B y ky ld z, y l nda stanbul da do du Y ld z Teknik niversitesi letme B l m nde lisans e itimini tamamlad Mezuniyetinden bu yana zel sekt rdeki profesyonel kariyerine devam etmekte olan gen yazar, y l nda evlendiE itim hayat ndan beri kurgulamaya devam etti i hik yelerini ilk k da d k ve sosyal medyada yay nlay y l nda A K HER EY AFFEDER M adl kitab yla ba lam t rYazar n bas l ve bas lmas planlanan eserleri SONSUZA KADAR SER S A K HER EY AFFEDER M Sonsuza Kadar Yaz m ve sosyal medyada yay nlanma tarihi Bas m tarihi Kas m Ephesus Yay nlar YALANCININ MUMU Sonsuza Kadar tarihinde ba ka bir isimle yaz l p tamamland ve sosyal medyada yay nland lerleyen d nemlerde d zenlemeleriyle bas lmas planlan yor A KIN RENKLER SER S LEK MEVS M A k n Renkleri Yaz m ve sosyal medyada yay nlanma tarihi Bas m tarihi A ustos M ptela Yay nlar Bas m Tarihi Eyl l Ephesus Yay nlar B R G NAH G B A k n Renkleri Yaz m ve sosyal medyada yay nlanma tarihi Bas m tarihi Nisan Ephesus Yay nlar CEZAY R MENEK ES A k n Renkleri Yaz m ve sosyal medyada yay nlanma tarihi Bas m tarihi ubat Ephesus Yay nlar FTE BELA A k n Renkleri y l nda tan t m yay nland , hen z yaz m a amas ndaPATYA FALI A k n Renkleri y l nda tan t m yay nland , hen z yaz m a amas ndaOYUNBOZAN A k n Renkleri Hen z yaz m a amas nda KOR SER S ARHAV L Kor Serisi Bir G nah Gibi den tan d m z Arhavili nin hik yesi Hen z yaz m a amas ndaKUZGUN Kor Serisi ilek Mevsimi nden tan d m z Kuzgun un hik yesi y l nda tan t m yay nland Hen z yaz m a amas ndaRUT Kor Serisi Cezayir Menek esi nden tan d m z Barut un hik yesi y l nda tan t m yay nland Hen z yaz m a amas nda Yazar n GIYBET YUVASI isimli hik yesi, Wattpad de yay nlanmaya devam ediyorAyr ca SONSUZA KADAR SER S nin A K HER EY AFFEDER M de dahil hikayesinin t m , y l nda yaz l p sosyal medyada yay nlanm t r.