Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej PDF/EPUB ´

Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej [Download] ➸ Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej By Julian Kutyła – Thomashillier.co.uk Ameryka ski kryzys finansowy roku podwa y fundamenty wiatowej gospodarki i b yskawicznie obj swym zasi giem wszystkie rejony globu Zaczyna si g boka recesja Czy krach mo na by o przewidzie Czy win za Ameryka ski kryzys finansowyroku podwa y fundamenty wiatowej gospodarki i b yskawicznie obj swym zasi giem wszystkie rejony globu Zaczyna si g boka recesja Czy krach mo Kryzys. Przewodnik ePUB ½ na by o przewidzie Czy win za niego ponosz chciwe i zdemoralizowane elity finansowe, czy mo e jest on skutkiem braku odpowiednich regulacji rynku Czy grozi nam najwi ksza zapa gospodarcza od czasu Wielkiego Kryzysu z lat I wreszcie co robi , aby unikn powt rki z rozrywki z latmasowych bankructw, bezrobocia Jak g boko obecny kryzys zmienia nasze my lenie o ekonomii i skutecznej polityce gospodarczej Kryzys Przewodnik Krytyki Politycznej to zbi r tekst w najwa niejszych ekonomist w, analityk w gie dowych i innych znawc w tematu, w tym laureat w Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, a tak e komentator w politycznych, pisarzy i filozof w Obok b yskotliwych diagnoz E Bendyk, J Staniszkis, I Wallerstein, S i ek, J akowski , sprawdzonych prognoz sprzed kryzysu D Baker, R Brenner oraz komentarzy specjalist w R Frydman, R Gordon, T Kowalik, P Kuczy ski, D Rodrik, J Sachs, J Stiglitz, R Wade znajdziemy w nim konkretne recepty i propozycje rozwi za Opr cz nich czytelnik znajdzie w ksi ce tak e g o ne zeznanie Alana Greenspana przed ameryka skim Kongresem oraz wprowadzenie do teorii Keynesa pi ra tegorocznego noblisty Paula Krugmana.


9 thoughts on “Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *