Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç ePUB ð


  Free Unlimited eBook hep k skand m B t n bu romanlar n ac kahkahalar oldu unu kim ink r edebilir Selim leri."/>
 • Paperback
 • 184 pages
 • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Turkish
 • 22 March 2019

10 thoughts on “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

 1. Burak Kuscu Burak Kuscu says:

  Okudu um ilk H seyin Rahmi kitab yd Soluksuz okudum.20 Y zy l ba lar T rkiye sini, stanbul unu resmeden karakterler, diyaloglar ve olaylar muntazam, D nya n n teknolojik d zeyi ve 1910 Halley kuyruklu y ld z olay n n toplumlar zerindeki trajikomik etkilerinin anlat lmas aktar s m kemmel ve ustaca Bununla birlikte kitaptaki a k hik yesi ve iftimizin naifli i ok ho tu Bana Dostyevski karakterlerinin o saf ve kibar a klar n an msatt kisinin de k l tan keskin zekalar olmas na ra m Okudu um ilk H seyin Rahmi kitab yd Soluksuz okudum.20 Y zy l ba lar T rkiye sini, stanbul unu resmeden karakterler, diyaloglar ve olaylar muntazam, D nya n n teknolojik d zeyi ve 1910 Halley kuyruklu y ld z olay n n toplumlar zerindeki trajikomik etkilerinin anlat lmas aktar s m kemmel ve ustaca Bununla birlikte kitaptaki a k hik yesi ve iftimizin naifli i ok ho tu Bana Dostyevski karakterlerinin o saf ve kibar a klar n an msatt kisinin de k l tan keskin zekalar olmas na ra men han mefendi bu konuda rfan Galip ten bir ad m nde g r n yor sanki Olaylar n geli mesi i erisinde rfan Galip ise farkl bir s nav veriyor ve zellikle sadakat hususunda epey zor bir s re ge iriyor Bankas K lt r Yay nlar son derece ba ar l buldu um serisine Hasan Ali Y cel D nya Klasikleri Serisi, Modern Klasikler Serisi, D nyaya Y n Verenler Serisi bir yenisini T rk Edebiyat Klasikleri ile eklemi oldu Bu kitap serinin ilk kitab oldu u gibi ok iyi sinyaller vermesini de sa lad 2018 y l nda kt klar bu yolda ba ar lar dilerim Serinin bu ilk kitab , eser se imi, edit rl , bask tercihleri gibi pek ok konuda esasen her konuda s n f ge mi gibi duruyor Harika, kusursuz bir al ma olmu vmesini ok kaybetmeden uzun soluklu bir seri olmay ba ar rsa, yay n d nyam z benzersiz bir seriye kavu acak olabilir Ben bu yorumu yazd mda seri 32 kitaba kadar ula m t Hi bitmesin


 2. Büşra Köprü Büşra Köprü says:

  nsanlar n o u k inat n azametine g re kendi k kl klerini adeta hi liklerini g rebilecek g r a kl na ve keskinli e sahip olmaktan pek uzakt r busunkitapligiyorumluyorLisedeyken bu kitab okuyup ok sevdi imi hat rl yordum ama sebebini unutmu tum Tekrar okurken hat rlam ve sevgimi kuvvetlendirmi oldum.H seyin Rahmi, o d nemde epeyce ortal kar t rm olan kuyrukluy ld z mevzusunu kendi ele tirel ve mizahi slubuyla anlat yor bu kitapta Bir yandan farkl bir kurgu ve a k hikaye nsanlar n o u k inat n azametine g re kendi k kl klerini adeta hi liklerini g rebilecek g r a kl na ve keskinli e sahip olmaktan pek uzakt r busunkitapligiyorumluyorLisedeyken bu kitab okuyup ok sevdi imi hat rl yordum ama sebebini unutmu tum Tekrar okurken hat rlam ve sevgimi kuvvetlendirmi oldum.H seyin Rahmi, o d nemde epeyce ortal kar t rm olan kuyrukluy ld z mevzusunu kendi ele tirel ve mizahi slubuyla anlat yor bu kitapta Bir yandan farkl bir kurgu ve a k hikayesi zerine detaylar i liyor, bir yandan olay n asl n sat r aralar na serpiyor ama bana sorarsan z en ok, o u y n yle yozla m , tuhafla m toplumu bir g zel ele tiriyor Kabul ediyorum, tuhaf bir c mle oldu bu Okurken hem bolca g ld m hem de hafiften deh ete kap ld m Zira anlat lan ve ele tirilen onca trajikomik vaka, sanki 90 100 y l ncesine de il de bizzat g n m ze aitmi gibiydi Ayn tuhaf, arp k d nce yap s Ayn kad n erkek e itsizli i, problemleri Ayn bencillik ve k t l kler Ayn tuhaf slam alg s ve uygulamalar Ayn cahillik ve n yarg lar O kadar i imizden sorunlar ki hayret etmemek imkans z.Kitapla ilgili en sevdi im eylerden biri bunca olumsuzlu u verirken moral bozmay p z m retmeye al mas oldu Of, yine mi ayn dertler diye d nm yorsunuz okurken Yaln zca d nd r c ele tiriler yap yor yazar ve elbette bu da okumay daha zevkli hale getiriyor.H l okumad ysan z kesinlikle tavsiye ederim Edisyon g zel, kapak g zel, kitap hepsinden g zel Ah bir de mektuplar, mektupla ma ve nahif a klar g zel Al n, okuyun, sevdiklerinize hediye edin


 3. Pınar Kaya Pınar Kaya says:

  M thi g zlemler, bu co rafyada kad n olmaya dair son derece yerinde tespitler H seyin Rahmi G rp nar, okudu um bir di er kitab olan Gulyabani de oldu u gibi topluma kar retici bir rol stlenmi ve genel inan lara ele tiri getirmi Yaln z baz k s mlar gereksiz mi uzat lm acaba diye d nmeden edemesem de kitab be endim Ben o d nemde ya asam nas l hissederdim ve neye inan rd m merak ediyorum, 2061 y l n g recek kadar ya arsam belki bunu deneyimleme imkan bulurum O tarihe gidene M thi g zlemler, bu co rafyada kad n olmaya dair son derece yerinde tespitler H seyin Rahmi G rp nar, okudu um bir di er kitab olan Gulyabani de oldu u gibi topluma kar retici bir rol stlenmi ve genel inan lara ele tiri getirmi Yaln z baz k s mlar gereksiz mi uzat lm acaba diye d nmeden edemesem de kitab be endim Ben o d nemde ya asam nas l hissederdim ve neye inan rd m merak ediyorum, 2061 y l n g recek kadar ya arsam belki bunu deneyimleme imkan bulurum O tarihe gidene kadarsa akl ma bizzat deneyimledi im bir rnek geliyor 21 Mart 2012 ve d nyan n kayda de er bir k sm n n k yamet kopacak diye pani e kap lmas Tarihi teyit etmek i in ara t rma yapt mda da Mayal lar hakl yd , biz yanl yorumlad k ba l kl yaz lar kt kar ma DAyr ca beni a r keyiflendiren eski bir haberi g rd m az nce South Carolina niversitesi 2061 y l nda a lmak zere bir Halley Zaman Kaps l haz rlam , Kuyruklu Y ld z Alt nda Bir zdiva da ngilizce evirisiyle bir d nya miras olarak kaps lde yer alm


 4. Serbay GÜL Serbay GÜL says:

  Kuyrukluy ld z Alt nda Bir zdiva , d nyan n sonunu getirmeye kafay takm olan Hollywood y netmeni Roland Emmerich in senaryolar na ta karan ve bundan 100 k s r y l nce yay mlanm , H seyin Rahmi G rp nar a ait bir eserdir Okurken s k lmad m b l mler yok dersem b y k bir yalan olur ama bu tamamen benle alakal bir durum keza mektup okumay pek seven birisi de ilim Genel hatlar yla irin , heyecan verici ve yer yer mizah bol bir kitap.


 5. Hümeyra K. Hümeyra K. says:

  yer yer g l mseten yer yer unutmu oldu unuz ger ekleri y z n ze okkal bir tokat indirerek size hat rlatan d nem kad nl n ve ya ay n g zler n ne seren muazzam bir g rp nar klasi i


 6. cansung cansung says:

  Feriha n n mektuplar na kadar de erlendirseydim 3 y ld z verirdim fakat 1910 y l nda erkek bir yazar n feminizmin tohumlar n i inde ye ertti ini g rmek. I klar i inde uyusun H seyin Rahmi G rp nar.


 7. Kayıp Rıhtım Kayıp Rıhtım says:

  Halley Kuyruklu Y ld z n n D nya n n y r ngesine girmesine yak n bir zamanda stanbul un kenar mahallelerinde dedikodu kazanlar kuruluyor Kuyruklu y ld z n D nya ya arpaca ndan tutun da zehirli kuyru unu s rt p ya am sonland raca na kadar bir ok s ylenti kazanlarda kaynat l yor Bu hurafeleri f rsat sayan rfan Bey ise d zenleyece i konferanslarla kad nlar daha da korkutmay planl yor Zira kendisi kad n d man olarak an lan bir yazar Bu d manl asl nda kendi d nce d nyas ndan Halley Kuyruklu Y ld z n n D nya n n y r ngesine girmesine yak n bir zamanda stanbul un kenar mahallelerinde dedikodu kazanlar kuruluyor Kuyruklu y ld z n D nya ya arpaca ndan tutun da zehirli kuyru unu s rt p ya am sonland raca na kadar bir ok s ylenti kazanlarda kaynat l yor Bu hurafeleri f rsat sayan rfan Bey ise d zenleyece i konferanslarla kad nlar daha da korkutmay planl yor Zira kendisi kad n d man olarak an lan bir yazar Bu d manl asl nda kendi d nce d nyas ndan kaynaklan yor Kad nlar n ona iki lak rd y ok g rmesi, abisinin bozuk aile hayat , kad nlar n onu anlamay p takdir etmemesi gibi d manl k nedenleri uyduruyor.Korkutma konferanslar ba l yor ve dolu dizgin ilerlerken rfan Bey isimsiz bir mektup al yor kad n n biri kuyruklu y ld z hakk nda mektupla arak ondan bilgi edinmek istiyor, tabii akan sular duruyor, hayat n n a k n ey, h m leti imini buluyor ve olaylar geli iyor Bir yandan hurafelerle ak llar tutuluyor, di er yandan bilimsel bilgilerle zihinler a l yor ve b r yandan kuyruklu y ld z alt nda bir izdiva zuhur ediyor S rprizleri bozmamak ad na roman n devam n sizlere b rak yor ve di er b l me ge iyorumMustafa zmirli ncelemenin tamam i in


 8. Fatih Dönmez Fatih Dönmez says:

  K lt r Yay nlar n n T rk Edebiyat Klasikleri serisine ba lamas na ger ekten ok sevindim Klasikleri sayelerinde kaliteli bir eviri ile uygun fiyata okuyabiliyoruz Umar m devam gelir _________________Osmanl n n cehaletinin yeni bir versiyonunu ya yoruz u an D nyan n yuvarlak m d z m oldu u tart l r hale getirdik Evrim teorisini eytan teorisi olarak ta lamaya ba lad k Yerli ve milli i ne yapam yorken her g n yerli jet, milli denizalt hayali alt nda kendimizi tatmin ediyoruz K lt r Yay nlar n n T rk Edebiyat Klasikleri serisine ba lamas na ger ekten ok sevindim Klasikleri sayelerinde kaliteli bir eviri ile uygun fiyata okuyabiliyoruz Umar m devam gelir _________________Osmanl n n cehaletinin yeni bir versiyonunu ya yoruz u an D nyan n yuvarlak m d z m oldu u tart l r hale getirdik Evrim teorisini eytan teorisi olarak ta lamaya ba lad k Yerli ve milli i ne yapam yorken her g n yerli jet, milli denizalt hayali alt nda kendimizi tatmin ediyoruz Bu kitap 100 y lda ileri yerine geriye gitmeyi tercih etti imizi g zler n ne seriyor Ek olarak Osmanl da feminizm de en fazla bu kadar oluyor san r m Evlenebilecek d zg n adam bulmak


 9. Ayça Kavraz Ayça Kavraz says:

  Yabanc T rk total olarak s yl yorum okudu um en g zel klasiklerden biriydi Herkese tavsiyemdir.


 10. Öykü Öykü says:

  Nurbahar la kitap hakk nda uzun uzun konu tu umuz podcast i Spotify zerinden dinlemek i in perekati pole Nurbahar la kitap hakk nda uzun uzun konu tu umuz podcast i Spotify zerinden dinlemek i in perekati pole


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç❮PDF❯ ✩ Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Author Hüseyin Rahmi Gürpınar – Thomashillier.co.uk Halley kuyrukluy ld z stanbul semalar nda Kahkahadan kahkahaya s r klenece iniz bir ba yap t Halley kuyrukluy ld z n n d nyaya arpaca n n s ylentisiyle alkalanan eski stanbul Felaketin yaratt heyecan, Halley kuyrukluy ld z Altında Bir Kindle ´ stanbul semalar nda Kahkahadan kahkahaya s r klenece iniz bir ba yap t Halley kuyrukluy ld z n n d nyaya arpaca n n s ylentisiyle alkalanan eski stanbul Felaketin yaratt heyecan, korku, tela ve dedikodu b y kt r nk nyarg lar, bat l inan lar, cehalet b y kt r Adeta bir kad n d man olan, iyi e itimli rfan Beye arpacakt r as l y ld zda ya anan, k Kuyruklu Yıldız MOBI :↠ yamet arifesinde bir a k Kahkahadan kahkahaya s r klenece iniz bir ba yap t H seyin Rahmi G rp nar n kaleminden, d nemin evlilik anlay na, geleneksel toplum ve aile yap s na kar halen ge erlili ini koruyan sa lam bir ele tiri Yar m y zy ld r dinmez bir ilgiyle H seyin Rahmi okuyorum Onun l ms z eserlerinde, var oldu umuz toplumun yaln z yak n a lar de il, bug n yar Yıldız Altında Bir ePUB ☆ n da ya yor Gelecek zaman d nden b ylesine g rebilmi H seyin Rahmi yi itiraf edeyim ki hep k skand m B t n bu romanlar n ac kahkahalar oldu unu kim ink r edebilir Selim leri.


About the Author: Hüseyin Rahmi Gürpınar

H seyin Rahmi G Altında Bir Kindle ´ rp nar was a Turkish writer and politicianG rp nar was the son of a family close to the Ottoman court, born in Istanbul Having lost his mother at an early age, he was sent to Crete where his father was an Ottoman civil servant, however he was soon sent back to Istanbul, where he was brought up by his aunts and grandmothers in IstanbulG rp nar started writing fiction at an early age Kuyruklu Yıldız MOBI :↠ He became a civil servant, then a writer and journalist He later served as a member of parliament in the early years of the Turkish Republic between and .