Moda'da Gezinti PDF ↠ Paperback


10 thoughts on “Moda'da Gezinti

 1. Simay Yildiz Simay Yildiz says:

  Bu yaz n n orijinali canlabirsenede yay nland.Deniz Kavuk uo lu, anneannemden 10 k s r ya k k ancak Moda da Gezinti yi okurken ger ekten anneannemle geziyormu um gibi hissettim ve kitap boyunca onun sesi kulaklar mdayd K kl m n ge ti i Moda i in stanbul un tek sevdi im yeri diyebilirim benim ok al p veremedi im var bu ehirle Ancak Moda ya gidip bir turlay nca, Pasifik Pastanesi nin efsane tatl lar ndan birini h pletip, kahvemi yudumlad ktan sonra denize do ru sal n nca nefes alabi Bu yaz n n orijinali canlabirsenede yay nland.Deniz Kavuk uo lu, anneannemden 10 k s r ya k k ancak Moda da Gezinti yi okurken ger ekten anneannemle geziyormu um gibi hissettim ve kitap boyunca onun sesi kulaklar mdayd K kl m n ge ti i Moda i in stanbul un tek sevdi im yeri diyebilirim benim ok al p veremedi im var bu ehirle Ancak Moda ya gidip bir turlay nca, Pasifik Pastanesi nin efsane tatl lar ndan birini h pletip, kahvemi yudumlad ktan sonra denize do ru sal n nca nefes alabildi imi hissediyorum K kken anneannemin anlatt na g re oyuncak t istiyorm diye inletti im, sakinlerini aya a kald rd m, okumay bile bilmiyorken anneannemin yazd rmas yla mus ki vakf na gitti im Moda n n kedilerinin ve kedileri seven insanlar n da seviyorum Hatta stanbul da yedi im en iyi sebzeli burger bile Moda da Moda da Gezinti yi okurken anlad m ki y llard r n nden gelip ge ti im, hayranl kla seyretti im, i erisinde yiyip i ti im pek ok yer hakk nda pek de bir ey bilmiyormu um Kavuk uo lu nun pe ine tak l p Moda y tekrar gezerken Beyaz F r n da kendimizi kaybedi imiz, Baylan da jenerasyon bir arada kup griyenin i ine d m z, Ko o da sarho olduktan sonra yola k nca insan n y z ne vuran deniz kokusu akl mdayd Hatta k kken tuttu um g nl klerden birinde, bug n Moda Sahnesi olan eski Moda Sinemas nda annem ve karde imle izledi im filmi uzun uzun anlatm , yedi im popcorna kadar yazm m zaman nda.Moda da Gezinti yi okurken akl mdan u da ge ti ke ke okulda okutulan tarih kitaplar da b yle olsa O kadar ara t r lan, bulunanlar varken xx y l nda, xx imparator xx devleti devirmi ten teye gidilmeyince kendimizi kimsenin yerine koyam yor, okuduklar m z benimseyemiyoruz Belki de bundand r tarih dersinden hep kalmam Sonu olarak, bu tan d k ama bir o kadar da bilinmezliklerle dolu, s cac k macera i in te ekk rler Deniz Kavuk uo lu


 2. Ece Erel Ece Erel says:

  Hayat n her y n yle ilgili detaylar buldu unuz i in g zel bir kitap asl nda, yazar n o d nemin ki ileriyle ilgili ki isel an lar n n yans t lmas da ok g zel ama daha nce Kad k y bir tarih iyle gezmi ve kitap i indeki bir ok yer ve ki iyle ilgili kitap okumu biri olarak kitapta nemli konular n atland n ya da h zl ca ge ildi ini d n yorum S reyya Operas , Baylan Pastanesi, Afife Jale detaylar , tramvay n geli i vs ok daha detayl anlat labilirdi hepsinin ok arp c hikayeleri old Hayat n her y n yle ilgili detaylar buldu unuz i in g zel bir kitap asl nda, yazar n o d nemin ki ileriyle ilgili ki isel an lar n n yans t lmas da ok g zel ama daha nce Kad k y bir tarih iyle gezmi ve kitap i indeki bir ok yer ve ki iyle ilgili kitap okumu biri olarak kitapta nemli konular n atland n ya da h zl ca ge ildi ini d n yorum S reyya Operas , Baylan Pastanesi, Afife Jale detaylar , tramvay n geli i vs ok daha detayl anlat labilirdi hepsinin ok arp c hikayeleri oldu unu d n yorum


 3. Miray B Y Miray B Y says:

  Roman olarak ge mesinin nedenini anlamad m Seyahat kitab , ansiklopedi gibi k sa ve hikayesiz bilgilerle dolu b y k b l m Modada ya ayanlar veya ok yak ndan bilenler i in ilgi ekici olabilir.


 4. Ula& Ula& says:

  Moda semti ve tarii hakk nda bir ok ilgin bilgi ve an i eren bir kitap te yandan binalardan mekanlardan bahsederken i letmecisi ya da sahibi hakk nda Moda ile bir ilgisi olmayan ayr nt lara ok a girmesi ak c l azalt yor Ayr ca slup o u yerde biraz kuru kal yor Yine de Moda ile ilgilenenler keyif alacakt r.


 5. Gökçen Gökçen says:

  Ge mi e zlem duyanlar, lkemizin ge mi teki k lt rel zenginli i anmak isteyenler i in ok g zel bir kitap Moda i in bahanesi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Moda'da Gezinti ❮PDF / Epub❯ ☂ Moda'da Gezinti ✎ Author Deniz Kavukçuoğlu – Thomashillier.co.uk le saatlerinde, s rt n kumsala inen kayalara dayam asma lokantada k fte, sosis, patates k zartmas yenir, buz gibi so uk Tekel biras i ilirdi Plaj i leten Arap Burhan ile kar s Marika sululu a, kabal a le saatlerinde, s rt n kumsala inen kayalara dayam asma lokantada k fte, sosis, patates k zartmas yenir, buz gibi so uk Tekel biras i ilirdi Plaj i leten Arap Burhan ile kar s Marika sululu a, kabal a, iti kak a, sark nt l a izin vermezlerdi Geleni g zleri tutmad m , Bug n doluyuz deyip geri evirirlerdi Deniz Kavuk uo lu nun Ge mi ten G n m ze Moda da Gezinti si, yaln zca bir kent kitab de il, an larla, portrelerle dolu bir ge mi zaman yolculu u ayn zamanda yk lerinden, an lar ndan tan d m z s cak diliyle Kavuk uo lu, Moda y , kendi Moda s n l ms zle tiriyor adeta Okuyunca g receksiniz T rkiye nin t m sosyolojik zenginli ini bir d nem ta m bu semt neredeyse Cem Karaca dan Bar Man o ya, Tubini lerden Moda Deniz Kul b ne, Ligor Efendi den Aya Ekaterini Ayazmas na nceliklerle, bo aza t kanan ge mi zlemiyle, k lt rel al kanl klar m zla dopdolu bir yolculuk daveti tutuyorsunuz elinizde ka rmay n.

 • Paperback
 • 208 pages
 • Moda'da Gezinti
 • Deniz Kavukçuoğlu
 • Turkish
 • 07 November 2019

About the Author: Deniz Kavukçuoğlu

ekim te stanbul da do an Deniz Kavuk uo lu, ilk ve orta renimini bu kentte tamamlad Almanya n n T bingen kentinde felsefe, Heidelberg de otelcilik, N rnberg de de sosyoloji ve ekonomi okudu Almanya da e itli irketlerde g rev yapt Hamburg da y l retim g revlisi ve proje y netmeni olarak al t On y ld r stanbul da T yap Fuarc l k kurulu unda y neticilik yap yor den bu yana Ant , Ayd nl k , Yeni Ortam , Sosyalist Yol ve e Do ru gibi dergi ve gazetelerde yaz lar yay mlanan Deniz Kavuk uo lu, Milliyet Avrupa ve Ayd nl k gazetelerinde k e yazarl yapt Kavuk uo lu, k e yazarl n dan beri Cumhuriyet gazetesinde s rd r yor.