Elveda Güzel Vatanım Epub ë Elveda Güzel PDF/EPUB

Elveda Güzel Vatanım [PDF / Epub] ☀ Elveda Güzel Vatanım By Ahmet Ümit – Thomashillier.co.uk Devletin derinlikleri, topra n derinliklerinden daha karanl kt r y l n n o h z nl sonbahar Osmanl mparatorlu u y k lm , gen cumhuriyet ayaklar n n zerinde durmaya al yor O b y k alt st olu un i inde b Devletin derinlikleri, topra n derinliklerinden daha karanl kt r y l n n o h z nl sonbahar Osmanl mparatorlu u y k lm , gen cumhuriyet ayaklar n n zerinde durmaya al yor O b y k alt st olu un i inde bir adam ehsuvar Sami Bir zamanlar n ttihat ve Terakki fedaisi, imdilerin yorgun komitac s ehsuvar Elveda Güzel PDF/EPUB ² Sami nin etraf nda d nen amans z bir entrika Bir yanda kaybetti i ama hi bir zaman y re inden kartamad sevgilisi Ester, te yanda ya an lan tarihsel bozgun Kaybedilen bir lke, kaybedilen bir ehir, kaybedilen bir hayat Ve akl nda hep ayn soru Devlet mi kutsald r, yoksa insan m l m, ehirlerimizi kaybetmekle ba lar Kim s ylemi ti bu c mleyi hat rlam yorum, ne yaz k ki do ru Do ru, lakin eksik l m, ehirlerimizi kaybetmekle ba lar, vatan m z kaybetmekle neticelenirSahi nedir vatan Bir toprak par as m , u suz bucaks z denizler, derin g ller, yal n da lar, verimli ovalar, yemye il ormanlar, kalabal k ehirler, tenha k yler mi Hay r, b t n bunlar n tesinde bir anlam ta r vatan Ne sadece toprak par as , ne su havzalar , ne a a silsilesi Annemizin efkati, babam z n sa lar na d en ak, ilk a k m z, do an ocu umuz, dedelerimizin mezarlar d r vatan Vatan olmayan insan n hayat da olmaz Evet, bir vakitler zihnim, kalbim bu fikirlerle doluydu imdi imdi bilmiyorum.


10 thoughts on “Elveda Güzel Vatanım

 1. Erkin Erkin says:

  Ahmet mit in neredeyse t m kitaplar n severek okudum, ama son polisiyeleri yeterince tatmin etmemi ti beni iyi polisiye sevenleri doyurmuyordu polisiye olarak Ancak fark ettim ki o polisiye yazm yor, bir polisin roman n yaz yor yazarsa imdi Kar Kokusu ndan bu yana almad m kadar ok zevk ald m yeni bir kitap yazm ttihad ve Terakki ye elinden geldi ince objektif bakm , hem d nemin tarihini renmek isteyenler elbette ba lang seviyesinden bahsediyorum , hem de g zel bir roman oku Ahmet mit in neredeyse t m kitaplar n severek okudum, ama son polisiyeleri yeterince tatmin etmemi ti beni iyi polisiye sevenleri doyurmuyordu polisiye olarak Ancak fark ettim ki o polisiye yazm yor, bir polisin roman n yaz yor yazarsa imdi Kar Kokusu ndan bu yana almad m kadar ok zevk ald m yeni bir kitap yazm ttihad ve Terakki ye elinden geldi ince objektif bakm , hem d nemin tarihini renmek isteyenler elbette ba lang seviyesinden bahsediyorum , hem de g zel bir roman okumak isteyenler i in g zel bir se im olabilir.Bence en az iki kat olmal yd bu kitap 1914 1923 aras ayr bir cilt olmal yd o d nemi abuk ge mi sanki


 2. Gonca Senay Gonca Senay says:

  Tortusu genzi yakan bir roman ok etkileyiciydi


 3. Kyriakos S Kyriakou Kyriakos S Kyriakou says:

  ,,,, , ,,, , ,


 4. Ebru Ebru says:

  Yazar n sevgilisine olan mektuplar yla ilerliyor konu Kitap 3 katmandan olu uyor,her mektupta ehsuvar Sami nin sevgilisine olan a k , ge mi te 1900lu y llar ve1918 aras ya ananlar ve imdiki zaman olan 1926 senesi ehsuvar Sami nin a k ok silik,gereksiz ve zorlama geldi bana.S rf mektup anlat m yla kitap yaz ls n diye bu a k yarat lm gibi geldi,a k hi hissettiremedi bana yazar 1900 lu y llarda ittihat ve terakkinin imparatorlugu nas l yonetti ini anlatt g k s mlar g zeldi, belli ki Yazar n sevgilisine olan mektuplar yla ilerliyor konu Kitap 3 katmandan olu uyor,her mektupta ehsuvar Sami nin sevgilisine olan a k , ge mi te 1900lu y llar ve1918 aras ya ananlar ve imdiki zaman olan 1926 senesi ehsuvar Sami nin a k ok silik,gereksiz ve zorlama geldi bana.S rf mektup anlat m yla kitap yaz ls n diye bu a k yarat lm gibi geldi,a k hi hissettiremedi bana yazar 1900 lu y llarda ittihat ve terakkinin imparatorlugu nas l yonetti ini anlatt g k s mlar g zeldi, belli ki olduk a ara t r lm , zerinde al lm , g n m zde te kilat mahsusan n ele tirilen icraatlar ndan olan ermeni tehcirini daha detayl anlatmas n beklerdim ehsuvar Sami nin defalarca ittihat ve terakkinin bu te kilat nda al t n vurgulamas na ra men te kilat mahsusan n ermeni tehcirini,rumlar surmelerini vs neredeyse hi anlatmadan y zeysel bir ekilde ge ti Ahmet mit.Yine de bu kitab okudu uma pi man olmad m, ok derin bir tarih bilgim yok.Lisedeki tarih derslerinde bir iki sayfa ilege i tirilen,bir zamanlar koskoca imparatorlugun kaderini izmi olan ittihat ve terakki hakk nda bir ok ey renmi oldum kitap sayesinde, zira okurken devaml google lad m kitapta ge en ki ileri.K sacas tavsiye ederim,g zel bir okumayd


 5. Caner Ergen Caner Ergen says:

  2.Me rutiyetin ilan , 31 Mart Vakas , Abd lhamit in d , Trablusgarp ve Balkan Sava lar , Bab ali bask n , 1 D nya Sava n n ba lang c , Ermeni Tehciri, t m bu kaos ortam nda ttihat ve Terakkinin lkeyi idare etme abalar , devlet i i eki meler, Enver Pa a n n ihtiraslar , k sacas Hasta Adam n son g nlerinde ge en g zel kurgulanm , tarihi olaylar n a r bast bir roman olmu Tarihi romanlara ve zellikle Osmanl n n son zamanlar ile Cumhuriyetin ilk y llar na dair zel bir ilgim ol 2.Me rutiyetin ilan , 31 Mart Vakas , Abd lhamit in d , Trablusgarp ve Balkan Sava lar , Bab ali bask n , 1 D nya Sava n n ba lang c , Ermeni Tehciri, t m bu kaos ortam nda ttihat ve Terakkinin lkeyi idare etme abalar , devlet i i eki meler, Enver Pa a n n ihtiraslar , k sacas Hasta Adam n son g nlerinde ge en g zel kurgulanm , tarihi olaylar n a r bast bir roman olmu Tarihi romanlara ve zellikle Osmanl n n son zamanlar ile Cumhuriyetin ilk y llar na dair zel bir ilgim olmas sebebiyle kanaat notuyla 5 y ld z hakediyor


 6. Karanlık kadın Karanlık kadın says:

  anlatmaya kelimeler yetmez o kadar g zel ki a r diline ra men tekrar okusam yine b kmam.ahmet mit bu kez beni ok a rtt tarz n n d na km ok yak m yazar n kendisinden sultan abd laziz cinayetini anlatan bir roman bekliyorumg n m z siyasetine ok sert g ndermeler var dikkatli okuduysan z, anlars n z g n m zdeki olaylar ve itihat ve terraki zaman ndaki olaylar ok benziyor okuyun ve okutturun o u iktidar yalakas yazar gibi de il


 7. Mehmet Akif Koç Mehmet Akif Koç says:

  Ahmet mit in kitab , 1906 1926 aras y kseli ve z l d nemlerinde, o unlukla naml silah rler zerinden, ttihad ve Terakki Cemiyeti nin hazin hikayesini ele al yor Kitapta Cemiyet in troyka s Enver Talat Cemal Beylerin kendi aralar ndaki ihtilaflar ndan keza Ahmed R za ve Prens Sabahattin den ayr malar ndan , Osmanl n n k sonras geli melere, bilhassa zmir Suikast s recinde yeni rejimin eski silah arkada lar n tasfiyesine ayr nt l olarak de inilmi Lakin yazar n tarih nos Ahmet mit in kitab , 1906 1926 aras y kseli ve z l d nemlerinde, o unlukla naml silah rler zerinden, ttihad ve Terakki Cemiyeti nin hazin hikayesini ele al yor Kitapta Cemiyet in troyka s Enver Talat Cemal Beylerin kendi aralar ndaki ihtilaflar ndan keza Ahmed R za ve Prens Sabahattin den ayr malar ndan , Osmanl n n k sonras geli melere, bilhassa zmir Suikast s recinde yeni rejimin eski silah arkada lar n tasfiyesine ayr nt l olarak de inilmi Lakin yazar n tarih nosyonunun zay f olmas , hadiseleri de erlendirirken bir k s m hatalar da beraberinde getiriyor Harb i Umumi ye giri ko ullar , Cumhuriyet in ilk d nemindeki tasfiyelerin ekonomi politik gerek eleri, Enver Bey in vizyonu ve dinamizmi vb.Di er taraftan, bu kitab bir roman olarak de il roman tekni i bak m ndan ba ar s z , tarihi hadiselerle bezenmi bir hat rat biyografi olarak kabul etmek daha do ru olacakt r Keza, mektup format n n okumay ve takibi g le tirdi i de ayr bir vak aKitab n sonundaki k sa l gat k sm na ihtiya duyulmas ise, memleketin ve yeni nesillerin dil ve kelime kapasitesi a s ndan endi e vericiNihayetinde, yak n tarihi pop ler k lmak a s ndan, zellikle ttihat lar n yeni rejim taraf ndan tasfiyesi gibi epeyce netameli ve pek bilinmeyen bir konuda, okunmaya de er bir kitap lk bask s nda 250 bin gibi T rkiye de pek g r lmeyen bir miktarda bas lmas da memnuniyet ve mit verici


 8. HÜLYA HÜLYA says:

  Kitap elinde 10 g n surundu..Hay r be enmedimBeklentim y ksek idi b y k hayal k r kl oldu.Anlat m s k c oldu u i in ilerlemek bilmediB y k mitler ile ald m ama maalesef kitaptaki hikayeye giremedim ve bana hi hitap etmedi.Okunmas gereken bir kitap oldu u i in sab rla bitmesini bekledimZaman zaman g n m z an msatan sahneler vard Hikayedeki kahraman n mi Yazar n mi oldu unu cozemedigim bir Mustafa Kemal tak nt s var gibi geldi bana.Ermeni katliam na da atif yapmaktan ka Kitap elinde 10 g n surundu..Hay r be enmedimBeklentim y ksek idi b y k hayal k r kl oldu.Anlat m s k c oldu u i in ilerlemek bilmediB y k mitler ile ald m ama maalesef kitaptaki hikayeye giremedim ve bana hi hitap etmedi.Okunmas gereken bir kitap oldu u i in sab rla bitmesini bekledimZaman zaman g n m z an msatan sahneler vard Hikayedeki kahraman n mi Yazar n mi oldu unu cozemedigim bir Mustafa Kemal tak nt s var gibi geldi bana.Ermeni katliam na da atif yapmaktan kacamadi..Birde bu olaylar n bizden taraf olan da isleseydi tarafs z olayd..Kendi bak a s ndan isleyince Ermeni meselesini tarafs z isleyemedi bence..Enver pa an n lkeyi nas l felakete surukledigini ise ibret verici idi.Baba g n m z politikac lar n an msatt maalesef..Yine de faydal bir kitap.Kurtulu sava d nemini de i leyen bir kitab nas l yapaca n merak ediyorum


 9. özlem Ersoy Karka özlem Ersoy Karka says:

  arp c imdeki Atat rk biraz incinmi olsa da, Mustafa Kemal in b y kl ve etkilerinin az msand n hissetmi olsam da, vatan ve iktidar diye dolan p duran sonra vatan ate in ortas na d nce valizlerini toplay p bir gecede ka an y z karas karakterler, altmetinde, Atat rk ten n planda g sterilmi olsa da, b yle bir kitaba ihtiyac m z vard lke olarak Ki isel olarak da ihtiyac m vard Lisedeki tarih retmenlerim Halil Parlak ve G l Yayla ders kitaplar nda yazmayan birtak m bilgiler arp c imdeki Atat rk biraz incinmi olsa da, Mustafa Kemal in b y kl ve etkilerinin az msand n hissetmi olsam da, vatan ve iktidar diye dolan p duran sonra vatan ate in ortas na d nce valizlerini toplay p bir gecede ka an y z karas karakterler, altmetinde, Atat rk ten n planda g sterilmi olsa da, b yle bir kitaba ihtiyac m z vard lke olarak Ki isel olarak da ihtiyac m vard Lisedeki tarih retmenlerim Halil Parlak ve G l Yayla ders kitaplar nda yazmayan birtak m bilgiler anlat rlard bize zellikle de 1 D nya Sava n n ger ek nedenleri ve Enver Pa a hakk nda te o bilgilerimle eli meyen bir romand okudu um bu y nden de tatmin etti beni Ahmet mit


 10. Kiki Dalani Kiki Dalani says:

  , , , .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *