Nasipse Adayız ePUB ↠ Paperback


10 thoughts on “Nasipse Adayız

 1. Eren Buğlalılar Eren Buğlalılar says:

  Ercan Kesal k vrak bir dili olan, g rm ge irmi bir yazar Daha ok retse, yazd klar n biraz daha s k dokusa yerli ehov olacak.Kesal bu novellas nda d zen partilerinin birinden belediye ba kan aday olmaya heves eden bir doktorun hikayesini anlatm D zen politikas n n nas l r tt n , insan nas l onurundan etti ini komik bir dille g stermi Yerel y netimler d zeyinde nas l bir ahlaki r me ya and n g zelce ortaya koymu Okurken bu pisli i devrimden ba ka bir ey temizleyemez Ercan Kesal k vrak bir dili olan, g rm ge irmi bir yazar Daha ok retse, yazd klar n biraz daha s k dokusa yerli ehov olacak.Kesal bu novellas nda d zen partilerinin birinden belediye ba kan aday olmaya heves eden bir doktorun hikayesini anlatm D zen politikas n n nas l r tt n , insan nas l onurundan etti ini komik bir dille g stermi Yerel y netimler d zeyinde nas l bir ahlaki r me ya and n g zelce ortaya koymu Okurken bu pisli i devrimden ba ka bir ey temizleyemez diye d nd m yi g zlemcili ine ra men Kesal n tekrara d t n hissettim Peri Gazozu na uzun bir g ndermeyle ba l yor kitap Yine babas n n gazozcu d kkan Sonras nda Nuri Bilge Ceylan n Bir Zamanlar Anadolu da filminde kulland o nl k ye morg yapma hikayesi ni de bir yere s k t rm O filmde de kullan lan ilgili ilgisiz konularda g ndelik sohbet motifini s k s k g r yoruz.Kesal kurgu sevmiyor, belki de u ra mak istemiyor ya da teknik olarak yetersiz hissediyor kendini, bilemiyorum Ancak bu yazarl k y nteminin de bir sonu var ok g rm ge irmi olabilirsin, biriken an lar n ciltler doldurabilir Ama i in zanaat na yo unla may nca, kurguyu ince ince dokumay nca, slubu geli tirmek i in s rekli abalamay nca tekrara d mek ka n lmazm gibi geliyor bana.Kendini okutan g zel bir kitap Ancak yazar n nceki al malar n bilenlere cepten yemi huzursuzlu unu da ya atan bir al ma Umar m sonraki kitaplar nda bu biyografi hapishanesinden k p zg rle ir Ercan Kesal


 2. Baris Ozyurt Baris Ozyurt says:

  Bak Doktor Bi ey s yleyece im sana, sak n al nma Bu s ylediklerimi de unutma Her d nem sizin gibi g zel arkada lar gelir, biraz vitrinde dururlar Paralar n , zamanlar n harcar, sonra da giderler z nt leri, yorgunluklar da cabas Bu hep b yledir biliyo musun Biz hi bir yere gitmeyiz ama Buras bizim i imiz, ekmek kap m z Gidecek ba ka bir yerimiz yok nk Onun i in biz hep buraday z Tamam m s 186


 3. Yener Yener says:

  Yazar, siyasetin memleket seviyesini ok iyi g zlemlemi , mevzulara olduk a hakim ehirde ya da ta rada Aziz Nesin in Z b k seviyesinde y r t len, insan ba ka bir eye d n t ren s re leri dramatik bir bi imde okudum ve ger eklerle olan ba lant s n do rulad m Hayat n bu taraflar n merak edenlere eseri tavsiye ederim.


 4. Seyla Seyla says:

  Kose yazilarini, senaryolarini, oyunculugunu sevdigim ve takip ettigim biridir Ercan Kesal Ozellikle kose yazilarinda hep icimi acitan birsey olurdu Neyse ki bu sefer kendisinden gulumseten bir sey okudum arada kahraman n babas yla olan diyaloglar gozlerimi yasartsa da Bu arada bu trajikomik hikayeyle aday adayl mevzusunun ne menem birsey oldugunu da anlamis olduk.


 5. Nurtan Meral Nurtan Meral says:

  Uzat lm bir yk gibi geldi Mizah dozu daha fazla olsaym yakla m n bir tabana oturtabilirdim bu uktan , beklentim daha fazlayd.


 6. booksofAhu booksofAhu says:

  3,5 Bir yerel se im, ba kan aday aday hicvi Se ilme a amas na gelmeden aday olmaya al an Dr Kemal G ner in amiyane tabirle gaza geli i, zaaflar na yenilmesi, batt n g rd halde kendini kurtaramamas vs vs Konu beni sar p s r klemedi i i in 3 ama yazar n aralara italik serpi tirdi i an lar, edebi yo unluk ve finaldeki romantizm y z nden 3,5dan 4


 7. Ali Ali says:

  6 10


 8. Gencay Sener Gencay Sener says:

  T rkiye de se im adayl k i lerinin nas l d nd yle ilgili trajikomik bir roman Zaman zaman s k lsam da ortalamada iyiydi.


 9. Erkin Erkin says:

  Dalga ge meden alay etmenin kitab n yazm adam K sa tan m bu.Benim neslimin uzak durdu u, hatta k msedi i bu lkede politikaya girme s reci ancak bu kadar yal n ve ger ek i anlat labilirdi nsanlar, durumlar, diyaloglar her zamanki gibi tan d k, ger ek i ve sade ok, ok, ok be endim


 10. emirhan erdoğan emirhan erdoğan says:

  modern zaman n aziz nesin yk lerini okuyormu um gibi hissettim naif ve g zel bir dil, g zel de inilen noktalar var kitapta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nasipse Adayız ✅ Nasipse Adayız pdf ✈ Author Ercan Kesal – Thomashillier.co.uk Bu ak am da bilmem ne d n salonunday m Yemekli davet var Her zamanki gibi elengimizi nceden g nderdik, uygun saatte de yerimizi ald k erisi ok kalabal k stanbul da en ok say da kendilerinin oldu unu i Bu ak am da bilmem ne d n salonunday m Yemekli davet var Her zamanki gibi elengimizi nceden g nderdik, uygun saatte de yerimizi ald k erisi ok kalabal k stanbul da en ok say da kendilerinin oldu unu iddia eden bilmem nerelilerin dayan ma gecesi yap l yor Uzun masalara kar l kl oturmu , yemek yiyen, konu an, p en orta ya ve zerinde erkekler doldurmu ortalKal n b y kl , koca kafal bir yerel sanat saz yla bir eyler alm , sonra da ara vermi , dinleniyor Sahnedeki tak m elbiseli, beyaz g mlekli, enine izgili bordo kravatl , kel kafal , ortadan uzunca boylu, heyecanl adam kim Benim tabii kiPazarl klar, imaj operasyonlar , anket d menleri Ba lamalar, ayarlamalar, gecelere kat lmalar, yukar ya ula maya al malar Oy ve ili ki pe inde delidolu bir u ra nsana akl n yediren bir tak nt Arada, hayat ve anlam muhasebesi ve k r k bir a k n tamirine dair solgun bir mit K k ve b y k siyasetin deveranlar n , ikbal hesaplar n b t n hararetiyle anlatan trajikomik bir novella Ercan Kesal n bilinen sahicili iyle, s cak slubuyla.

  Free Unlimited eBook maya al malar Oy ve ili ki pe inde delidolu bir u ra nsana akl n yediren bir tak nt Arada, hayat ve anlam muhasebesi ve k r k bir a k n tamirine dair solgun bir mit K k ve b y k siyasetin deveranlar n , ikbal hesaplar n b t n hararetiyle anlatan trajikomik bir novella Ercan Kesal n bilinen sahicili iyle, s cak slubuyla."/>
 • Paperback
 • 194 pages
 • Nasipse Adayız
 • Ercan Kesal
 • Turkish
 • 10 January 2019

About the Author: Ercan Kesal

da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudurEge niversitesi T p Fak ltesi nden y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo y l nda Asia Pacific Screen d lleri nde En yi Senaryo dal nda d le aday g sterildi Peri Gazozu ve Nasipse Aday z kitaplar leti im Yay nlar taraf ndan bas lm t r.