Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz Epub ã Belki

Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz ❮KINDLE❯ ❦ Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz ❅ Author Semih Gümüş – Thomashillier.co.uk A k, insan n mutluluk nedenlerinin ayn zamanda mutsuzluk nedenleri olmas Semih G m , bu kez bir romanla okurunun kar s nda Belki Sonra Ba ka eyler de Konu uruz, insan n i ine yer eden, ac bir yaln zl A k, insan n Başka Şeyler eBook ☆ mutluluk nedenlerinin ayn zamanda mutsuzluk nedenleri olmas Semih G m , Belki Sonra PDF/EPUB ² bu kez bir romanla okurunun kar s nda Belki Sonra Ba ka eyler de Konu uruz, Sonra Başka Şeyler PDF º insan n i ine yer eden, ac bir yaln zl k duygusunun hik yesini anlat yor Sinan b y k ac lar ekti i, i kenceler g rd ki isel tarihini geride b rakm t rKendine yeni bir hayat kurmay , tan k oldu u herkesi ve her eyi de geride b rakmay ba arabilecek midir Uzak bir deniz k y s nda, k yden uzak bir k r evine yerle ir ve ge mi iyle hesapla maya ba larYazd roman, yaralar n onarmaya yard mc olacak m d r Belki Sonra Ba ka eyler de Konu uruz, lkemizin yak n ge mi inde izleri g r len derin yar klara odaklanan, insan do a i inde, a k i inde g zlemleyen, ayd n ve kentli evrelerin duyarl klar n yans tan bir eser Y llar i inde, dam t larak yaz lm bir do a ve a k roman.


10 thoughts on “Belki Sonra Başka Şeyler de Konuşuruz

 1. Hakan Yaman Hakan Yaman says:

  Romana ge meden nce, bunca y ld r romanc lar m z ve temelde roman m z ele tiren, hatta bu i i bir t rl bekledi im romanc km yor demeye kadar vard r p, u an yazmakta olan romanc lar neredeyse t mden reddeden Semih G m n, sonunda bir roman yazarak ortaya kmas n n b y k cesaret i i oldu unu belirterek ba lamal y m Bu cesaretinden t r Semih G m bir kez daha kutlar m.Edebiyat m za ele tiri ve deneme yaz lar yla b y k katk lar yapm iki yazar m zdan pe pe e romanlar gelmesi de a Romana ge meden nce, bunca y ld r romanc lar m z ve temelde roman m z ele tiren, hatta bu i i bir t rl bekledi im romanc km yor demeye kadar vard r p, u an yazmakta olan romanc lar neredeyse t mden reddeden Semih G m n, sonunda bir roman yazarak ortaya kmas n n b y k cesaret i i oldu unu belirterek ba lamal y m Bu cesaretinden t r Semih G m bir kez daha kutlar m.Edebiyat m za ele tiri ve deneme yaz lar yla b y k katk lar yapm iki yazar m zdan pe pe e romanlar gelmesi de ayr ca ilgin nce Enis Batur roman karm t , ard ndan bu y l Semih G m n roman geldi.Semih G m ilk roman nda, kendisi gibi ilk roman n yazmaya al an bir karakter yaratm Bu karakterin ba ndan ge enleri anlat rken de bir s yle isinde itiraf etti i gibi okumak istedi i roman yazmay denemi Roman n ba lar nda, ba ki isi Sinan n a z ndan da ayn itiraf okuyoruz Herkesin de il de merakl lar n n okuyaca bir roman yazmal y m Daha do rusu, okumak istedi im roman Bu kadar b y n yazacak cesaret bulabilir miyim, onca ey ya ad m ama h l beceriksizim Semih G m , bununla da yetinmemi , roman ba ki isi Sinan n durumunun kendisine benzedi ini bir kez daha onun a z ndan vermi Yaz yorsunuz yani Kendimce bir eyler Eskiden ok yazd m ama imdi yazmaya al t klar m farkl eyler Do rudan edebiyat diyelim Konu, baz okurlara y pranm gibi gelebilir Ancak merkezinde insanl k su lar bulunan romanlar ne kadar yaz lsa, yine de bir eyler eksik kalacakt r Roman n ba ki isi Sinan, darbe sonras i kencelere maruz kalm , bir s re hapis yatm ve k nca da benzer travmalar ge iren pek ok ki i gibi hayata tutunamam biri Roman, Sinan n a z ndan, bazen birinci tekil ah s akarken, aniden anlat c n n araya girmesiyle ve sonra yine birinci tekil ahsa d nerek ilerliyor Geri d n lerle Sinan n hapis y llar nda ya ad klar na tan k oluyoruz Fakat bu k s mlar, roman n geneli i inde ok s n rl kal yor Biz daha ok Sinan n kar s Leyla y terk edip, yazl k bir mek nda, bah eli, m stakil bir eve ta nmas n ve buradaki ya ant s n okuyoruz Semih G m y llard r roman yaz yor gibi yazm anlat m ok ba ar l Bunca y l n edebi birikimiyle yaz nca, do al olarak yazd tipik bir ilk roman olmam ve kendine benzer roman yazan bir karakter yaratma d nda, tipik ilk roman hatalar n bar nd rm yor Sinan n evi terk edip yerle ti i yazl k evdeki, s nd r lm hissi veren, a r ama bir o kadar da ba ar l do a betimlemelerinin dozu biraz ka m gibi Bu da anlat n n b y s n sanki biraz bozmu Roman n zay f noktas ise, y z sayfal k kitab n yar s ndan fazlas n n, Sinan n gitti i yerde tan t Mina ile girdi i ba ar s z cinsel ili ki giri imlerine ayr lm olmas Semih G m , roman n , Sinan n i kence y llar nda maruz kald cinsel tacizlerden kalan araz n zerine oturtmu Fakat bu uzun b l mlerde, Sinan n darbe y llar nda ya ad travman n yol a t ruhsal bulant meselesini daha etkili anlatmak yerine, Semih G m erotik anlat ya a rl k vermeyi tercih ederek roman hafifletmi Bu b l m kesinlikle daha farkl i lenebilirdi Son olarak, Semih G m n bunca y ld r, yk c l e ve yk yazarlar m za verdi i destekten, iltifattan ve her f rsatta yk y roman n n ne koymas ndan sonra ilk edebi verimini bir romanla vermi olmas n yad rgad m belirtmeliyim Kendisiyle bir s yle i yapma olana m olsayd , san r m ilk soraca m soru bu olurdu Neden yk ile ba lamak yerine romana yk nd n sorard m ona.Al nt lar Semih G m , Belki Sonra Ba ka eyler de Konu uruz, Can Yay nlar , stanbul, 2015, s 53 143


 2. Damla Damla says:

  Eh, fena de ildi asl nda Ortalama bir kitap oldu unu d n yorum Yazar n, okumak istedi i kitab yazmak istedi ini s yleyerek bu kitab yazm olmas ok iddial olmu sadece Zaman zaman betimlemelerin i inde bo uldu umu hissettim, hikayenin i ine sindirilmeden apayr duruyordu Hikayeyi kendi i inde daha g zel buldum, farkl yd diyebilirim.


 3. Talip Ceylan Talip Ceylan says:

  Kendisini ge mi in yaralar ndan sa altmaya al an bir insan n abas ancak bu kadar g zel anlat labilirdi ok sevdim ba karakteri.


 4. Hülya Meier Hülya Meier says:

  Ya anm travmalar insan n i inden yle kolay kolay k p gitmiyor, hasar ok, ks n gitsin art k diyorsun olmuyor, hatta a k n bile felakete eviriyor, tutmuyor Ni in geldin buraya, biliyor musun Kendime d nmek i in, bunu bilmem yeterli de il mi.Nereden rendin bunu Ya ad m, ya ad klar mdan rendim.Tan mad n bu hayat senden g l kabilir ama.O da kazanabilir ama onu yenebilmek i in soyundum her eyden ve sana s n yorum.Kaybettiklerini kazanabilecek misin Bunun i in buraday m, ins Ya anm travmalar insan n i inden yle kolay kolay k p gitmiyor, hasar ok, ks n gitsin art k diyorsun olmuyor, hatta a k n bile felakete eviriyor, tutmuyor Ni in geldin buraya, biliyor musun Kendime d nmek i in, bunu bilmem yeterli de il mi.Nereden rendin bunu Ya ad m, ya ad klar mdan rendim.Tan mad n bu hayat senden g l kabilir ama.O da kazanabilir ama onu yenebilmek i in soyundum her eyden ve sana s n yorum.Kaybettiklerini kazanabilecek misin Bunun i in buraday m, insanlardan uzakta ve onlardan ba ka b t n canl lara yak n.Bu son ans n olabilir ve yenilirsen her eyini kaybedebilirsin.Deneyece im


 5. Banushka Banushka says:

  Belki Sonra Ba ka eyler de Konu uruz, iki y n yle farkl bir roman ncelikle, do an n bu denli anlat n n i inde yer almas , ok de al k oldu umuz bir ey de il Ya ad zor y l ard nda b rakmak i in evini, kar s n terk edip bir Ege kasabas na giden Sinan n hik yesi anlat lan, bu hik yenin en nemli kahramanlar ndan biri de her eyiyle do a ba ta zeytin a a lar , t rl t rl ku lar, deniz, y lanlar, meyve bah eleri, k peklerhttp tembelveyazar.blogspot.com.tr Belki Sonra Ba ka eyler de Konu uruz, iki y n yle farkl bir roman ncelikle, do an n bu denli anlat n n i inde yer almas , ok de al k oldu umuz bir ey de il Ya ad zor y l ard nda b rakmak i in evini, kar s n terk edip bir Ege kasabas na giden Sinan n hik yesi anlat lan, bu hik yenin en nemli kahramanlar ndan biri de her eyiyle do a ba ta zeytin a a lar , t rl t rl ku lar, deniz, y lanlar, meyve bah eleri, k peklerhttp tembelveyazar.blogspot.com.tr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *