Paperback ☆ ഉമ്മാച്ചു ePUB ↠

ഉമ്മാച്ചു ✅ ഉമ്മാച്ചു PDF / Epub ⚣ Author Uroob – Thomashillier.co.uk രാഗദ്വേഷാദി ഹൃദയവ്യാപാരങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സത്യസന്ധ രാഗദ്വേഷാദി ഹൃദയവ്യാപാരങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സത്യസന്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണമാണ് ഉറൂബിന്റെ ഉമ്മാച്ചു മായനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബീരാനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്ത ഉമ്മാച്ചു അഭിലാഷസിദ്ധിയുടെ സ്വശക്തമായ ആഹ്വാനത്തിനിടയിൽ വിവേകം ചിലപ്പോൾ മാറി നില്ക്കും ഉമ്മാച്ചുവിനും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു ബീരാന്റെ ഖാതകനായ മായനെ വരിച്ചു വ്യക്തിയുടെ അഭിലാഷവും സാമൂഹികനീതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഏറനാടാൻ സാമൂഹികപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉറൂബ് ഉമ്മാച്ചുവിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നു ഇരുട്ടുകയറിയ ഇടനാഴികളിലേക്കു പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഉറൂബിന്റെ സൃഷ്ടികർമത്തിനു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ നോവൽ.


10 thoughts on “ഉമ്മാച്ചു

 1. Sarath Krishnan Sarath Krishnan says:

  Ummaachu Beloved is a novel written by famous Malayalam writer Uroob PC Kuttikrishnan Uroob 1915 – 1979 was considered as one of the most important among the progressive writers in Kerala along with Vaikom Mohammed Basheer Thakazhi Shivashankara Pillai Karoor Neelakanta Pillai SK Pottekkatt and Keshava Dev As most writers of the period his writings portrayed the life of the people of Kerala during the time of Independent Struggle including the social political and cultural dimensions We can see the Kerala during the early period of 1950s especially in a novel like UmmaachuUmmaachu is predominently a love story or stories covering generations In the first generation the protagonist Ummaachu is in love with Mayan who has no social status income and he is an orphan Due to family pressure she is forced to marry Beeran another childhood friend of Ummaachu Beeran is the only son of a wealthy man so Ummaachu’s family cannot think otherwise except but to marry off her with the wealthy scion However her mind already accepted Beeran but as she is a woman who has no voice in the family she marries Beeran Beeran leaves the village soon after the marriage and became a wealthy man in Wayanad Malabar He comes back after a few years and meets Ummaachu He finds that he still has a place in her heart which makes him in an ecstatic mindset and as a result he kills Beeran at night Later he gets married with Ummaachu and accepts Abdu son of Beeran in Ummaachu as his own son He with the help of his close associate Chaappunni Nair manages to build a happy home there and he has two boys in Ummaachu Marakkar and Hydrose In his later life in old age he feels guilty over the murder of Beeran and commits suicide Another love story that can be seen in the novel is between Abdu elder son of Ummaachu and Chinnammu daughter of Chaappunni Nair This narration shows the bold stand of the author as having an affair between a Muslim man and a Hindu woman even in literature can create a hostile reaction from the readers in a sensitive place such as Kerala where even now the issue of “love jihad” spurs controversy However as the predominant concern of the novelist is the importance of strong relationships among human beings irrespective of caste creed and religion this twist is unavoidable This in a way shows the nationalist concerns of the author that of an India where human relationship is built based on human feelings and concerns rather than religion This idea is further developed as Abdu became an active participant of Congress party and in the assertion of Chinnammu that “we are not against people” The novel further explores the life of people in Kerala during the 1950s The ineualities and superstitions in the life of both Hindus and Muslims are shown in the work It is a Kerala where ineualities in the name of caste can be seen where women were being out casted where polygamy was prevalent Apart from the nationalist concerns of the author powerful critiue of social injustice the novelist also narrated the intricate mental struggle each character has gone through Ummaachu at first is forced to marry a man whom she doesn’t love and later she gets married with the man who killed her husband This situation puts her in a difficult situation as a struggle goes on between Abdu her son in the first marriage and her husband Mayan She cannot leave Abdu or Mayan The condition of Abdu is also filled with emotional turmoil He has to live with the man who killed his father a Hamlet like situation The same ‘to be or not to be’ uestion can be seen here Due to the emotional trauma Mayan commits suicide Again Ummaachu has to see the ‘cold war’ between her sons Abdu on the one hand and Marakkar and Abdu on the otherThe language used to narrate the novel is also of greater importance Any writer who wants to narrate the story of Muslim community in Kerala will face this challenge the challenge of selecting the language as the dialect used by the Muslim community in Kerala is in contrast with other regions or communities I am of the opinion that the linguistic difference is based on the geographical difference rather than religious Any native Hindu in the Malabar area can understand the language of Muslims However we cannot neglect the fact that a variant of Malayalam known as “Mappila Malayalam” was prevalent in Malabar Vaikkom Muhammad Basheer was one of the rare creed of writers who got immortality by being able to record the features of this language variant Though Uroob used this style in the novel the determining style is that of Standard MalayalamOverall we can say that Ummachu is a saga a narrative telling the adventures of a hero or a family of a woman who determined to change her destiny by uestioning the dogmas of the society


 2. Praveen SR Praveen SR says:

  Wondering why I haven't read anything by this man until now Wondering why I am writing this in English after reading that Magical Malabar slang Brilliant characterisation of Ummachu So is Mayin and Chappunni Nair and Chinnamma the Ummachu of the next generation Nuanced take on human relationships


 3. Kavitha Kavitha says:

  It was great reading this bookFilled with the really nice Malabar conversations a parallel narration of the individual and the society


 4. sreenidhi sreenidhi says:

  A truly mind blowing cross section of malabar where it shows how religion caste class gender politics and human emotions shape human lives in ways that's totally unprecedented Its almost a real life case study of 4 families and the relationship between them being influenced by the above said aspects It makes you cry makes you happy and above all it makes you think about the different takes on human ethics and asks us the greater uestions of what is right or wrong and from which perspectives do one decides it Great novel


 5. Quirky Glasses Quirky Glasses says:

  I especially loved the part where Beeran's son comes to visit him and the agony the father goes through when the son leaves him It so beautifully portrays simple human emotions like bereavementattachmentloveparenthood


 6. Anto James Anto James says:

  an overrated work of uroob unlike his other famous novel 'sundarikalum sundarnmarum' ummachu is really boring and have a bad story


 7. Shobith Shobith says:

  Iam not a person to review uroob He is a legendary writer He has portrayed some of the political and social matters in uroob It is a good read but with patience as the tone he has used is that used by people in malabar


 8. Athul Raj Athul Raj says:

  The period of this novel was way back Though the plot is not irrelevant today it was not much fun reading it


 9. Jessy John Jessy John says:

  Ummachu is a saga of love andlonging loss and suffering Itnarrates the ups and downs in theeventful life of a handful ofcharacters


 10. Lekshmi Anand Lekshmi Anand says:

  I really didn't enjoy reading this book Moreover i developed a hatred towards the main character


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *