Kıyıda MOBI ↠ Paperback


10 thoughts on “Kıyıda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kıyıda ❰EPUB❯ ✷ Kıyıda Author Doğan Yarıcı – Thomashillier.co.uk Do an Yar c n n aidiyet, kimlik, teki ve yuva sorununu etkileyici ve zg n bir dille anlatt yeni kitab K y da Kestanelerin, akasyalar n, direklerin, adamlar n, polislerin, ya ve yosun kokular n n, pasl Do an Yar c n n aidiyet, kimlik, teki ve yuva sorununu etkileyici ve zg n bir dille anlatt yeni kitab K y da Kestanelerin, akasyalar n, direklerin, adamlar n, polislerin, ya ve yosun kokular n n, paslar n, oltalar n, eki lerin, ivilerin, garsonlar n, motor seslerinin, mart lar n, tezg hlar n, minib slerin, gri sular n, al ak pencerelerin, y ksek duvarlar n, k havuzu kubbelerin, reng renk balonlar n, bah elerin, r zg r n, kar n, ate in, kedilerin, asker t feklerinin, uvallar n, bavullar n, yarasalar n, sinemalar n, kahvelerin, d d k seslerinin, mezar ta lar n n, g zleri k s k evlerin, kadife tozlar n, hortumlar n, fidanl klar n, vapurlar n, vitrin camlar n n, tur u kavanozlar n n, karasineklerin, kaplumba alar n, limon sand klar n n, meydanlar n, kristal avizelerin, s tbeyaz tenlerin, hastane odalar n n, gelinciklerin, morsalk mlar n, al g ll mor menek eli entarilerin, k p r k p r madalyalar n, kan kokusunun dilinden bir ka ve aray hik yesi.

  • Paperback
  • 152 pages
  • Kıyıda
  • Doğan Yarıcı
  • Turkish
  • 07 March 2017

About the Author: Doğan Yarıcı

Bir uzun yol s r c s n n bilin ak n anlatt ilk yk s Ama y l nda zg rl k dergisinde yay mland lk yk kitab Evl , O lak Yay nlar lk Yap tlar Serisi nden y l nda kt kinci yk kitab Kemik, O lak Yay nlar Edebiyat Dizisi nden y l nda yay mland Ya ar Nabi Nay r d l birincili ini ald Kemik dosyas , bu kitab n yk s n olu tururDaha sonra A k ve Sair adl bir iir kitab , Mehmet Koyuno lu taraf ndan desenleri izilmi zel bir bask yla iir At Yay nc l k taraf ndan y l nda bas ldYazar n yk , iir ve denemeleri G steri, Nar, Varl k, al nt , Adam yk , Sanat D nyam z, Sanat Olay , kitap l k, Notos dergileri ve Cumhuriyet gazetesinde yer ald y ldan fazla emek verdi i Ayk r S zler Derleme S zl internette az bir b l m yle yay mland , ancak bu al may hen z kitapla t rmadNanK r Co rafya adl uzun iiri Nar Selection da ngilizce olarak bas ldGece Kelebekleri k pk sa yk ler kitab , Yap Kredi Yay nlar n n Yeni Yaz dizisinden y l nda ktMart de K y da adl roman Yap Kredi Yay nlar taraf ndan yay mland Yazar n ilk roman olan K y da, Radikal Kitap n T rkiye Edebiyat n n Okunmas Gereken Roman listesinde yer almaktad rK y da n n ard ndan Nisan de O Bo luk, May s te Her A k Gibi Yar m adl romanlar geldi Nisan te, yeni yk lerini bir araya getirdi i s Odas yay mlandDo an Yar c Haziran de Beykoz da do du Selime Vardar ve Hasan Yar c n n o ludurPa abah e lkokulu, Orta e me Fevzi akmak Ortaokulu, Pa abah e Ferit nal Lisesi ni bitirdi y llar aras nda TRT de g sterilen k lt r ve e lence programlar nda yazar ve oyuncu, Hodri Meydan ve Masal Ger ek Tiyatrosu nda oyuncu ve y netmen olarak al t y l nda Faz l H sn Da larca n n Balina ile Mandalina adl iirini oyunla t rd ve y nettiGogol un Burun adl yk s n senaryola t rd Yazar n senaryola t rd Burun, y netmen Metin G nay taraf ndan dakikal k orta metrajl film olarak ekilmi ve ayn y l Marmara niversitesi Uluslararas K sa Film Yar mas nda en iyi film se ilmi tir y l ndan beri reklam sekt r nde yazarl k ve yarat c y netmenlik yapmaktad r.