✓ Makber PDF ↠10 thoughts on “Makber

 1. Baydan Mehmet Baydan Mehmet says:

  Sanki uzun bir roman n zeti ekliydi zellikle Muharrem karakteri evden ayr ld ktan sonraki duygu ve d ncelerine daha ok yer verilebilirdi Kitab n ilk yar s 2 5 ikinci yar s 4 5.


 2. Furkan Menekse Furkan Menekse says:

  Okunmasa da olur bir kitap


 3. Beyza Hilal Beyza Hilal says:

  Ger ek i, bir hayat n zeti gibi Anlat lmak istenilen her ey karar nda anlat lm , ne daha uzun olmal yd ne daha k sa.


 4. Duygu Duygu says:

  ok g zeldi oook Bay ld m


 5. Muhibe demirkol Muhibe demirkol says:

  Daha once Cem Mumcu okumadiysaniz bu kitaptan baslamamanizi neririm.Kisa olmasina ragmen derin ,d nd ren ve her zaman ki gibi arp c slubuyla yazmis roman n.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makber [Reading] ➾ Makber By Cem Mumcu – Thomashillier.co.uk Hayat, kime ne zaman merhamet edece i, hangi ocu unun ne zaman ba n ok ayaca belli olmayan bir anneydi Ne zaman ne kadar s t verece ini bilemedi imiz koca memeli bir anne G z n bile k rpmadan s t ne z Hayat, kime ne zaman merhamet edece i, hangi ocu unun ne zaman ba n ok ayaca belli olmayan bir anneydi Ne zaman ne kadar s t verece ini bilemedi imiz koca memeli bir anne G z n bile k rpmadan s t ne zehir katacak kadar hain ve memesinden kan karma pahas na s t verecek kadar efkatli ri memelerinin st nde yat rd yavrusuna huzur verdi i gibi, ayn memelerle bo abilirdi de onu Hangi yavrusu ona g venebilir ya da ona g venmeden nefes alabilir ki Emdi i bu memeden zehirlenmeyi g ze almayan ocuklar , a l ktan lmeyi pe in kabul edenlerdir Bu a fte annenin k r ocuklar , onun bir taraf n g rmezler Ya g ven veren k sm n ya da hain k sm n En ac l ocuklar onlard r Saf g vene kananlarla, hi g venmeme tabutuna girenler kitaptan Dar bir koridora elindeki Muharreme daha s k tutunarak girdi Be alt ta basama hep birlikte indiler Basamaklar bu g rd nden ba ka her t rl heyecana al kt Gelin hamam i in gelmi taze gelinin heyecan na k rk hamam na gelmi lo usan n sevincine ve k rk km bir insan yavrusunun minik kalbinin at na o luna k z aramak i in merdivenleri inen kad n n merakl bak lar na ilk defa boy abdesti alacak gen bir bedenin rpertisine samur ka l , cilveli, fidan boylu, g l dudakl tella yla beraber halvete ekilmek i in gelen o lanc n n a k na evliya kurnas nda dua edip dilek tutacak ya ge kin k z n umuduna mesle ini b rakan bir genelev kad n n n k rklanarak ruhunu temizlerken hissetti i ferahl a su gibi gidip su gibi gelsin diye hamama gelen askere gidecek delikanl n n ni anl s na d kt g zya lar na ve daha bir ok insan haline al kt basamaklar Ama bunu anlayamad lar Ta lar n g rm ge irmi deliklerinden deta merakla yukar bakan g zler f rlad Sa taraftaki hamam kap s na gelene kadar belki bir as r ge ti Kap n n n ndeki k k asma, ta lar n l klar n duymu as na merakla bakt gelenlere kitaptan G z pek bir ruh z mlemesi roman Selim leri Mumcu bu kez anne rahmiyle hamam aras ndaki ba irdeliyor irdelemesine ama insan n i ini ac tarak nsan n ge mi i, bug n ve ya ad anla hi korkmadan hesapla mas n sa l yor Nena alidis, Cumhuriyet Edebiyat m z bir hastal k gibi saran metropol manzaralar ndan kurtulmak isteyenler i in bir s nak Makber clal Kubilay, Kitap l k Makberi okurken zaman zaman deh ete d yoruz, bazen f s lt larla ak p gidiyor olan biten Bunca arka arkaya gelirken her ey, birden so uyor terimiz zerimizde Bilge Atay, Varl k Makber olduk a k sa bir anlat ama yazar n gezindi i alan hayat kadar geni Mumcu kitab nda toplumsal ba lam ok da belirgin olmayan bir hik ye anlat yor Bu hik ye bug ne dair olmasa da zamans z nk ya ama ve l me, tesad fe ve kadere, iyili e ve k t l e, sevgiye ve nefrete, bilgiye ve cehalete dair yani insana dair P nar Kaynar, Virg l Belli bir okur kitlesi olan yazarlardan Cem Mumcu, Makber adl ilk roman nda modern hayat n h z n , l m n ve sahicili ini sorguluyor G ksan G kta , Akt el Kim s ylemi ti hat rlam yorum, nsana ait hi bir ey beni a rtmaz Bu c mleyi ok seviyorum Evrenin de her an genle ti ini, yay ld n d n rsek, bizler kendi evremizden biraz olsun s yr l p olana b t nden bakmay art k renmeliyiz, diyorum Eminim Makberin sat rlar size bu yolculukta iyi bir rehber olacakt r Bahar Kor an, H rriyet Kelebek Do uma ve l me dair, hayattaki bo luklara dair pek ok ey var Makberde Cengiz Erdin , Sabah Akt el Pazar Cem Mumcu Makber adl kitab nda l m vas tas yla hayata methiyeler d z yor Makber adeta bir hamam n i inde ya ayan karakterleriyle durma, sakin olma hissi yarat yor Yasemin Yurtman, Tempo.