Quê Hương Tôi PDF/EPUB ã Quê Hương PDF/EPUB


Quê Hương Tôi ❮PDF❯ ✬ Quê Hương Tôi ✪ Author Võ Phiến – Thomashillier.co.uk T c gi t n th t l o n Th Nh n, sinh ng y B nh nh Nh v n n i ti ng Mi n Nam th i Vi t nhi u lo i v n t y b t, truy n ng n, ti u thuy t, th , ti u lu n, ph b nh, m tho iQu h ng t i g m t p t n c qu T c gi t n th t l o n Th Nh n, sinh ng yB nh nh Nh v n n i ti ng Mi n Nam th i Vi t nhi u lo i v n t y b t, truy n ng n, ti u thuy t, th , ti u lu n, ph b nh, m tho iQu h ng t i g m t p t n c qu h ng in n mv m t s t y Quê Hương PDF/EPUB ² b t kh c c ng lo i.


10 thoughts on “Quê Hương Tôi

 1. Đoàn Duy Đoàn Duy says:

  Tr ng Thi n c n c m t b t danh kh c n i ti ng h n, c nhi u ng i bi t n nh t, l V Phi n Nh ng b i tu b t trong t p Qu h ng t i tr c y c ng c xu t b n d i b t danh V Phi n, do v y t i m n ph p d ng t n V Phi n khi c p n t c gi v t p tu b t n y, ch kh ng d ng c i t n Tr ng Thi n xa l kia.Trong t p tu b t n y, V Phi n b n v chuy n c a n c Vi t t chi c o d i, cho n nh ng m n n, r i nh ng t p t c, ti ng n i, ng n ng , v.v. D l b n lu n v chuy n g , th Tr ng Thi n c n c m t b t danh kh c n i ti ng h n, c nhi u ng i bi t n nh t, l V Phi n Nh ng b i tu b t trong t p Qu h ng t i tr c y c ng c xu t b n d i b t danh V Phi n, do v y t i m n ph p d ng t n V Phi n khi c p n t c gi v t p tu b t n y, ch kh ng d ng c i t n Tr ng Thi n xa l kia.Trong t p tu b t n y, V Phi n b n v chuy n c a n c Vi t t chi c o d i, cho n nh ng m n n, r i nh ng t p t c, ti ng n i, ng n ng , v.v. D l b n lu n v chuy n g , th trong lu n h m ch a m t n i ni m tr n tr , kh c kho i c a t c gi Nh khi n i v chi c o d i, V Phi n c ng m t n th t tha ch n o, h p v i v c d ng ng i ph n Vi t ra l m sao, nh ng ch c v i d ng i kh i th i, b i c i ch nh m ng mu n n i y kh ng ph i l o d i, m l c i t m h n m c o d i ng c ng n i v b kimono truy n th ng c a Nh t, nh i chi u so s nh v i chi c o d i truy n th ng c a Vi t nam C ng tr nh x p t k qu , kh o qu , che l p h n th n ng i r t cu c kh ng c n u l th n ng i n a ng n t t nhi n b xo m t c Th n ng i ch c n nh l c i c cho s x y d ng m t c ng tr nh m thu t trang 20 R i t chuy n qu n o, V Phi n d n n chuy n v n ch ng, thi ca c a Nh t M t b i n ca tanka 31 ch ph i ng t l m t ng c u 5 7 5 7 7 ch , m t b i h i c haiku 17 ch ph i chi l 5 7 5 ch sao m g b qu v y T so s nh v i th Vi t Trong khi y, l c b t c a ta co d n t nh ng b i hai c u cho n nh ng b i m y v n c u, gieo v n ch th s u t t nh t, m ch th t c ng xong Ng t nh p c v v n c ch kh c nhau, lu t b nh tr c c ng c th linh ng M i chuy n u i kh i, d d i R i ng ch t l i C ng c th n i n m t c m t ng t ng t khi i chi u chi c kimono Nh t v i chi c o d i Vi t Nam Tuy nhi n, n u ng i c h o h c t m nh ng d ng ti p theo v i hi v ng V Phi n s di n gi i k h n v s li n h gi a o d i v i t m h n d n t c th t s ph i th t v ng B i ti p sau ng kh ng ng g n h n d n t c n a, m ng chuy n sang tr n tr v v n m nh o d i khi b n v s c i bi n Chi c o d i c a n b con g i kh ng ph i ang c s a i cho th ch h p v i c i g h t N kh ng c s a i, n d ng nh b ch c gh o, g y g , b ph ph ch t i b i d ng nh l phong c ch c a V Phi n xuy n su t t p tu b t n y ng n u m t t i n o , l t qua s v n , r i b y t ni m b n kho n, sao v y , sau n i t nh tang chuy n n chuy n kia c t t m ra di n gi i h p l , cu i c ng ch t l i v n l nh ng n i ni m tr n tr v m t th p d ng nh tr i qua v d n d n tr i xa.Trong t p tu b t, V Phi n c p kh nhi u n m n n v s n u ng c a ng i Vi t Nh trong b i n m i , ng c p n m t kh a c nh n i b t c a ng i m nh trong chuy n n u ng ngo i c i v ra th c n t n ng v n m i, ng i Vi t n kh ng ch b ng mi ng m c b ng m i i v i nhi u d n t c kh c rau ch l rau i v i ch ng ta c c m t th rau g i l rau th m M rau th ng th ng c a thi n h i v i v ng v o bao t , b t qu ch c n p ng m t v i i h i c a v gi c, c ng d ng ch nh c a n l c ng d ng b i b sinh l , l nh m m t ch l i th c ti n Rau th m kh ng ph i l th rau cho bao t , m l cho l m i, cho c i kh u gi c tinh vi c a m t d n t c kh ng ph m phu, m t d n t c nh m h ng h n l n Rau th m kh ng l m ai n ru t th m ch t n o, n ch c c ng d ng ngh thu t m th i trang 85 86 B n v s n, r i ng b n n m n n Nh trong b i Theo ch n m t m n n , V Phi n c b n n m n b n b Hu , nh ng kh ng b n n c i m c a b n b m ng nh n chuy n b n b n i n c m t di n tr nh l ch s th ng qua con ng i n bao t c a b con kh p ch n ng b n kho n C i g gi i thi u r ng r i m n b n b Hu v i th c kh ch S i G n, khi n cho n th nh m n h p d n, c m n m trang 91 R i d n ti p theo, ng h m h nh Ai i c t ngh a c t nh y u K c y u b n b Tuy nhi n, c ng c th a ra m t v i ph ng o n trang 91 Th t l m t c u d n h t s c d th ng khi n ng i ta ph i b t c i R i sau b n b , khi b t g p c ng gi s ng ang mi n Cao Nguy n t th ng du, ng l i th t l n ng c nhi n Tr i t Sao m qua l i c th g p ch em ch n n y trang 93 ng c ng c nhi n tr c s hi n di n c a m t m n v n c cho l c s n c a m t v ng kia, nay l i vi vu l n t n ch n kh c xa v i v i ng c nhi n r i t m c ch l gi i, sau ng t m s b c b ch m y l i Th nh th , m t c ng gi n c ng t t th c m ch c i i u v ho t ng qu n s trong m t giai o n c a t n c, v m t kh a c nh sinh ho t c a m t th i lo n l c trang 94 T ng n y ra c i t m v l ch s d n t c b ng u l i V i nh ng b n kho n tr c m t hi n t ng l , c th y l s di d i c a m t m n n t ch n n y sang ch n kh c, r i t ng suy t n nh ng v n kh c, v d n t c, v l ch s ng h n l c c i nh n r t tinh t b ng m t gi c m i m m kh ng k m ph n th v.B ng c ch l ng nghe nh ng l i t t th c m ch c a m n n, ng t m n m n b nh tr ng, r i b n n l i n b nh tr ng c bi t c a ng i B nh nh Nh ng c i c bi t B nh nh l l i n b nh tr ng cu n m kh ng cu n th g c , kh ng c n i dung T c b nh tr ng thu n tu trang 173 Nh ng chuy n kh ng ch n gi n l th V Phi n n u ra c i c bi t y c t kh ng ph i ca ng i, m d n n m t gi thi t v l ch s , c th l v vua Quang Trung l i n y d nh l u n vua Quang Trung N b t ngu n t m t s ng ki n trong qu n i T y S n ch ng N l th l ng kh , l m n h p c a th k tr c, trong m t qu n i n i ti ng di h nh c p t c ch ng trang 174 175 ng di n gi i th m cho c i gi thi t n y Binh s h ng v n m n u c m n u n cho xong m t b a th d nh d ng kh l u ng n y, g p l c c n k p, ch c n nh ng b nh tr ng v o n c, cu n l i, l r i trang 175 C c nhan trong t p tu b t n y ph n l n s cho ng i ta bi t tr c t i m t c gi t nh b n n, nh ng khi c v o th ng i c m i v l ng kh ng c ph n t ch s u v t i y, m ch mu n nh n b y t t m s b n th n v qu h ng, t n c, c ng nh ng l gi i h t s c tinh t th ng qua chi c o d i, m n b n b , c i b nh tr ng, m n m m, l i n ti ng n i v.v. B ng b c trong nh ng b i tu b t l nh ng n i ni m b n kho n ch t th t l n khi b t g p m t s l C chuy n g v y Nguy n nh n n o xui khi n nh ng c i bi n t o b o , c c oan, tri t v d n d p nh v y trang 25, b i L i chi c o d i C i t c l c i x u Ch ng ta ngh th nh ng ch ng ta kh ng tr nh c i t c b ng tr nh c i c i T i sao l v y trang 119, b i Ch i t c Ch n y h ng n ch kia h d i v hay h n, t i sao v y trang 206, b i Gi ng Hu H i An c n t n l Faifoo, v N ng c n t n l Tourane, sao v y T n tu i c hai ch c ch n l c t tr c l m sao n n i ng i T y c n chen v o t t n trang 228 229, b i H i An V sao i kh ng c nh n, c y kh ng c nh l , tr i kh ng c nh t trang 347, b i Ng i kh ng m t ng h i r i t m c ch t tr l i V Phi n c th m chuy n n y x chuy n kia, m c theo chuy n n , c t nh tang lan man l m ng i c s t c ru t kh ng bi t ng n y mu n d n chuy n t i t n u, sao c n i l ng v ng v y c , r i th y l ng ch t se l i khi ng bu ng ra m t c u ch t ch a y t m s , y n i kh c kho i N m ba m i n m sau, n i n s th ch th tr c m t b t n c ch y b t th c n hi u th qu i n o c Th c c b c h c gi d m ng n t te l m ch B i th , tr c khi b t ch tan v ti u t ng h t, n n c i l i ghi ch p v ch t chuy n b t b o trang 190, b i H t b t tr H t b t tr c l l b i tu b t chan ch a nhi u t nh c m v c m ng nh t trong t p n y ng b n v ch Hu , trong ph n b t n i b n tr n c xem l c m t c ng phu t kh u n u ch , cho n kh u r t, b ng b , t t c ph i th t t m v y ki n nh n Th r i, tr c s i thay c a th i i, c i om t d ng n u ch Hu ch t kh ng k n kh ng tr ng, kh ng m t l i b o tr c v ng cho r ng s m t t ch c a c i om t n y c th d n n h qu kh ng hay, ng lo ng i s l i c th m m t truy n th ng c a d n t c r i v o qu n l ng, ng s b t ch tan v ti u t ng h t.Kh c kho i tr c nh ng gi tr truy n th ng l n l t b xo nho , ng c lan man trong d ng c m x c khi c p n m t v n gN i v o d i m ng c n i i u chuy n v n th n i v b nh tr ng th u nh ch c m t hai trang i kh i v b nh tr ng, c n l i n i chuy n l ch s v i vua Quang Trung n i v m m nh ng ng l i quay sang n i v con ng i mi n Nam v i t nh chu o c n th n, v.v. Nh t l b i n i v H i an th ng l th th chuy n t chuy n c i c y m i v ng t ra sao, nh c y d u S i g n, anh o l t, b ng V ng t u, ph ng n ng r i b n n chuy n con ng i x Qu ng nam, tr ng hi n m ng chuy n l i d d i th kia, sao x n y s n sinh nhi u ng i t i th kia xong l i b n n m n cao l u ch c H i an ng c t t nh mi n man nh th , c t l sao v y c C l t t c nh ng chuy n c coi l lan man s gi p ng i c c m nh n c c m x c c a t c gi , ng gi i b y n i tr n tr trong l ng m nh Do m t s t nh r c r i nh v y m c ch nhau trong gang t c N ng v i H i An m i b n l m t th i i b n n y l t ng lai, b n kia l qu kh , b n n y su t ng y m t u thu ng c xu i tr n s ng, phi c lao v n v t tr n tr i, b n b s ng tr c th ng c t l n p xu ng ph nh ph ch, b n kia th ng h p s ng v ng b n n y th h p m n m san s t d y kh t mang t n ngo i ng , b n kia y nh ng ch a chi n x a c b n n y tr n tr h p M v i la ve n c ng t M u ng xong v t lon l n l c kh p c c l ng, b n kia th cao l u trang 248 Th y, ng tr n tr v m t H i an v n t ng ch a ng nhi u gi tr truy n th ng ng y x a, nay ch c n l qu kh xa v i Kh ng tr n tr sao c khi ch nh t H i an n y ng y x a cho gi i th c gi v ng y ti p x c c v i s ch v c a Khang H u Vi v L ng Kh i Si u, m l i cho nh ng phong tr o canh t n th i u th k 20 Kh ng tr n tr sao c khi m tr c n a ch nh n i y m cho th c gi t Qu ng nh ng ch n tr i m i l khi Lai Vi n ki u c d ng l n H i an th c c nho s S ng C u, Nha Trang bi t g v n c Nh t c ng v n ho Nh t trang 245 V i l i vi t tu b t nh v y, t s c ng i b o ng vi t lan man, ch to n n i b m t, ch ng ch u o s u g c , v.v. Nh ng V Phi n n o c tham v ng t m n c u tr l i t i h u cho nh ng v n y u, v l i y u ph i m t c ng tr nh kh o c u v n ho , ch l tu b t m th i V Phi n ch mu n n u l n nh ng t m s c a m nh v qu h ng t n c Vi t nam, v nh ng gi tr truy n th ng x a kia, c ng m t n i kh c kho i, tr n tr kh n ngu i c t p tu b t n y c a V Phi n ta suy ng m th m v cu c i, v d n t c, v h n ng i Vi t nam th i i th ng tin tr n ng p c kh , m y m c v i nh p s ng h i h m i b , li u c n m y ai th d ng l i i ch t, nh n ng m xung quanh, t m n nh ng i u v n v t h ng ng y bi t m nh l ai, s ng u tr n c i i n y, hay l n i nh Italo Calvino, ta kh m ph n i kh t khao trong tim m nh, v c nh ng n i mu n phi n n t s hi n h u c a b n th n 1 V Phi n n u v n kh ng ph i c t t m c u gi i p, m nh l l i nh c nh , l i c nh t nh cho ch ng ta h y ch t m h n n a v cu c s ng xung quanh m nh, t c c i nh n bao dung, ng n h n v d n t c v con ng i Vi t nam, nh t l trong th i i th k 21 ng y nay B i l , ta c n ti n l n, nh ng tr c ti n c n ph i bi t m nh ti n l n t u Ch th ch 1 Tr ch t truy n Mushroom in the City c a Italo Calvino, n m trong t p truy n Marcovaldo, th ng qua b n d ch Anh ng c a William Weaver


 2. Hải Lưu Hải Lưu says:

  01 N u l m t t c gi m i th c l s l 4 02 Nh ng l V Phi n v i nh n x t c a Nguy n Hi n L M y trang ng t c ch n u, r t v u ng tr Hu l m ta li n t ng n Nh ng chi c m t c a Nguy n Tu n Ngh thu t kh ng k m m l i d d m h n, c h ng v qu h ng h n th ch cho 3 th i03 Ki m duy t Vi t Nam d o n y c v r t d d i t n c ang c gi c i l kinh ho ng, Phan Nh t Nam, Nh Ca


 3. Khue Dinh Khue Dinh says:

  Tr n trang web c a Nh Nam ho n to n kh ng c th ng tin c a Tr ng Thi n o n Th Nh n n y M i hay t c gi n y c n c b t danh kh c l V Phi n V c v l m x m g m h u b i nh m nh ch a bi t c, c ng ch a c qua Ch bi t V Phi n Tr ng Thi n l d n B nh nh, l i ngay huy n c nh b n huy n m nh.Trong quy n t y b t n y, c nhi u b i vi t v mi n trung v con ng i r t hay, c n c b i v con ng i B nh nh n a C ng nh c t c gi n y m m nh quy t nh c th m quy n N c non B nh Tr n trang web c a Nh Nam ho n to n kh ng c th ng tin c a Tr ng Thi n o n Th Nh n n y M i hay t c gi n y c n c b t danh kh c l V Phi n V c v l m x m g m h u b i nh m nh ch a bi t c, c ng ch a c qua Ch bi t V Phi n Tr ng Thi n l d n B nh nh, l i ngay huy n c nh b n huy n m nh.Trong quy n t y b t n y, c nhi u b i vi t v mi n trung v con ng i r t hay, c n c b i v con ng i B nh nh n a C ng nh c t c gi n y m m nh quy t nh c th m quy n N c non B nh nh c a Qu ch T n trong th i gian s p t i


 4. Thái Thái says:

  c vui, c c c i nh n kh hay ho v ti n b


 5. Jinn Jinn says:

  i th ng qu Vi t t t n cu i 60 u 70 m c ch d ng con ch ph t m l n Th ch nh t l t c gi bi t r ng c c, i y tr i nghi m r i nghe k v ghi l i ng ho ng d a ph n l kh c Trung Nam, t nh lu n o n n i , li n h th kh p t t ch T u cho n v n h c T y ph ng tuy t n a l c tr ch d n ngu n ng ho ng, m t i u m gi h nh nh ch c n th y n a lu n.Kh n i ng th ch ph n t ch l m t nh ngh xem c g g i Ph Y n l i ng trai B nh nh, hay th l gi i sao d n ta ch i v a n i th ng qu Vi t t t n cu i 60 u 70 m c ch d ng con ch ph t m l n Th ch nh t l t c gi bi t r ng c c, i y tr i nghi m r i nghe k v ghi l i ng ho ng d a ph n l kh c Trung Nam, t nh lu n o n n i , li n h th kh p t t ch T u cho n v n h c T y ph ng tuy t n a l c tr ch d n ngu n ng ho ng, m t i u m gi h nh nh ch c n th y n a lu n.Kh n i ng th ch ph n t ch l m t nh ngh xem c g g i Ph Y n l i ng trai B nh nh, hay th l gi i sao d n ta ch i v a nhi u l i c n hay nh th , ph n t ch m t h i th ng l s i ch ch kh i c i m c ch ban u h i n o kh ng hay Nh ng i u kh ch i c i, l c i t nh y u qu h ng trong ng n tr n ra t ng con ch , c m i th y nhi u th sao g n g i m ho ra m nh hi u v n l i t n v y


 6. v v says:

  Ch , c i ng V Phi n, l m sao m vi t tu b t t i th T i kh ng n i ng vi t hay, b i v c c t c ph m c a ng kh ng hi u sao l i c lung lay th n o Nh ng ng vi t t i qu , v qua c c m u tu b t n y, t n c hi n l n ch ng s o r ng nh c c b i i ph t y c a tu i tr n a, m ch n ch n, m gi , m c ng tr , c ng r n r i h n r t nhi u.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *