[Reading] ➵ Glisono kilpa ➼ Jurgis Kunčinas – Thomashillier.co.uk


10 thoughts on “Glisono kilpa

  1. says:

    Kun inas yra tikras pasakotojas Net ir fantasmagori kiausiose situacijose nepraranda intelekto, aism s, pasakojimas nestokoja nat ralaus dramatizmo Glisono kilpa savo laiku pakankamai dr sus romanas apie pralaim tojo likim , be tragizmo, kal i , bet atradus sutapim su svaigiu likimu, i dalies ir su miestu b tent d l to paties likimo ir tod l, kad jis nesideda geresniu nei yra Tekstas veda per neatpasakojam pasaul , kuriame jaudina i esm s viskas savo nat raliais pavidalais miestas su nuvarv jusiais fasadais, patrupan iu grindiniu, r gtel jusiu alumi, kraujo li e ant grindinio, g lyno vidury gulin iu girtuokliu ir skryb l tom Konservatorijos student m niekad toki neb iau i dr s s net u kalbinti, man tokios rod s ia tik trumpam atklyd i geresnio, doresnio pasaulio Nors miestas fig ruoja trumpai, bet tekste puikiai atsiveria Kun inui r p j dalykai i proza yra pavyzdys, kad galima tagiai papasakoti neapra ant tik vieno svarbiausio vykio ypating visum sudaro daugis Viena...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Glisono kilpa Pirmasis Lietuvio Poeto Ir Novelisto Romanas Perteikia Septintojo De Imtme Io Atmosfer Pagrindinio Herojaus Pakau Usio Romantiko Jeronimo Jaro L Pimis Papasakota Gyvenimo Istorija Yra Gerokai Mistifikuota, Pamarginta Pikanti Kais Ir Fantastiniais Epizodais Savo Stiliumi Knyga Iek Tiek Primena Garsiuosius Elmi Romanus, Nors Joje Nestinga Ir Ano Meto Gyvenimo Realij Ypa Koloritingai Pie Iamas Vilniaus Senamiestis Ir Jo Gyventojai Studentija, Kavini Ir Gatvi Publika, Senieji Vilnie Iai.

  • Paperback
  • 312 pages
  • Glisono kilpa
  • Jurgis Kunčinas
  • Lithuanian
  • 03 November 2019

About the Author: Jurgis Kunčinas

Jurgis Kun inas poetas, eseistas, vert jas, vienas ymiausi lietuvi prozinink po Lietuvos nepriklausomyb s atgavimo.J Kun inas Vilniaus universitete 1964 1968 m studijavo vokie i filologij Pirmoji jo publikacija pasirod 1968 m Yra para s literat rin s kritikos, satyr , es , radijo pjesi , kino scenarij Publikuodavo es laikra iuose Lietuvos aidas , Valstie i laikra tis , iaur