Študenti, láska, Čeka a smrť Kindle ´ Študenti,

Študenti, láska, Čeka a smrť ➺ [Reading] ➼ Študenti, láska, Čeka a smrť By Alya Rakhmanova ➯ – Thomashillier.co.uk Sedemn s ro n dc ra lek ra vyrast obklopen l skou a bohatstvom svojej rodiny V predve er ob ianskej vojny a bo evick ho prevratu si za na p sa denn k, ktor sa nesk r stane jedn m z najdoj mavej ch a n Sedemn s ro n dc ra Čeka a Kindle Õ lek ra vyrast obklopen l skou a bohatstvom svojej rodiny V predve er ob ianskej vojny a bo evick ho prevratu si za na p sa denn k, ktor sa nesk r stane jedn m z najdoj mavej ch a najautentickej ch svedectiev erven ho teroru Neohraban a tak trochu hrbo at z pisky z prv ch Študenti, láska, ePUB ½ str nok postupne dozrievaj , podobne ako mlad tudentka Na konci sa stret vame so stato nou mladou enou, ktor na sib rskej elezni nej stani ke odovzd va svoje z pisn ky do r k rak skeho vojnov ho zajatca vracaj ceho sa do vlasti Zachytila v nich domov prehliadky, popravy, mor lny chaos, vra du c rskej rodiny, exodus ruskej inteligencie, lesk láska, Čeka a ePUB ✓ a mor lnu biedu eskoslovensk ch l gi , ale aj svoje prv l sky a sklamania.


About the Author: Alya Rakhmanova

Galina Dyuragina was a Čeka a Kindle Õ Russian author and child psychologist She is known for her diaries, published under the pen name Alexandra or Alya Rakhmanova German transcription Alja Rachmanowa , which describe her childhood, studies and marriage under the Russian revolution, and life as a refugee in Vienna.10 thoughts on “Študenti, láska, Čeka a smrť

 1. Lukáš Cabala Lukáš Cabala says:

  T to s ria kni iek pou ijem Rachmanovovej ob ben slov ma hlboko dojala Ala Rachmanovov nie je len vynikaj ca a pedantn spisovate ka, ale vlastn m pri inen m sa stala aj liter rnou postavou Pre m a tou najsympatickej ou liter rnou postavou akej som bol pri mojom tan svedkom In pirat vna a pr kladn osobnos dej n Mnohon sobn vyhnanky a, ktor Rusko doslova vyvrhlo a nikdy neprijalo sp V jej rodnej krajine si knihy, ktor nap sala, ani dnes nikto nedovol vyda V denn koch sa T to s ria kni iek pou ijem Rachmanovovej ob ben slov ma hlboko dojala Ala Rachmanovov nie je len vynikaj ca a pedantn spisovate ka, ale vlastn m pri inen m sa stala aj liter rnou postavou Pre m a tou najsympatickej ou liter rnou postavou akej som bol pri mojom tan svedkom In pirat vna a pr kladn osobnos dej n Mnohon sobn vyhnanky a, ktor Rusko doslova vyvrhlo a nikdy neprijalo sp V jej rodnej krajine si knihy, ktor nap sala, ani dnes nikto nedovol vyda V denn koch sa venuje osudu svojej rodiny po as Okt brovej revol cie, ozven m prvej svetovej vojny, n stupu bo evizmu, ivotu chudobnej vrstvy vo Viedni medzi vojnami, n stupu fa izmu nie je len svedkom krut ho obdobia, ale hlavne jeho obe ou Je podivn a znepokojuj ce, e t to ena a jej dielo nie je notoricky zn me Ale aspo pre m a u zn me je


 2. Libor Libor says:

  Zrychluj c se tempo, st le neskute n j v ci a syrov obraz Ruska v jeho asi nejtemn j hodin Neskute n p b h o tom, jak jednoho podzimn ho dne slav te narozeniny s j dlem, hosty a dary, abyste za rok v ten sam den nev d li, jestli budete druh den na ivu St le jste ale doma Za p l roku u jste ve vagonu na Sibi i, polovina rodiny je mrtv a va e matka um r na tyfus Otec m v trestaneck m vagonu n kam k n a vy se zbavujete i den ku, proto e k rozsudku smrti sta i vlasn my len Zrychluj c se tempo, st le neskute n j v ci a syrov obraz Ruska v jeho asi nejtemn j hodin Neskute n p b h o tom, jak jednoho podzimn ho dne slav te narozeniny s j dlem, hosty a dary, abyste za rok v ten sam den nev d li, jestli budete druh den na ivu St le jste ale doma Za p l roku u jste ve vagonu na Sibi i, polovina rodiny je mrtv a va e matka um r na tyfus Otec m v trestaneck m vagonu n kam k n a vy se zbavujete i den ku, proto e k rozsudku smrti sta i vlasn my lenky sepsan na pap r Rachmanovovou lze jist obivnit ze spousty v c , pokud jde o objektivitu P eci jen to byla dcera aristokrata a l ka e, ila v byt o n kolika pokoj ch a je t v roce 1916 j matka vy tala, e si postel stele sama a nenech to ud lat slu ku Ale i p esto se domn v m, e jej narativ je nej ist mo n Nej lenej jsou kr tk , dern kapitoly p tek zatkli ho sobota samoz ejm , e ho hned zast elili Poprv to ten e pra t , postupn ho to ale otupuje, stejn jako hlavn protagonistku v re ln m ivot P b h nejprve kr , aby ve druh sti vylo en ut kal, stejn rychle jako vlak odv el uprchl ky na Sibi Mrtv nest h po tat ani Alja, ani vy Pro esk ho ten e ur it nebudou nezaj mav sibi sk pas e s ast eskoslovensk ch legi Pokud jste stejn jako autor t to renceze zvykl pouze na eskou st edo kolskou didaktiku, bu te p ipraveni na nep jemn p ekvapen Zd se, e na i ho i nebyli jen hrdiny z transsibi sk magistr ly, ale dok zali si nad lat n kter mi sv mi kroky i hodn nep tel mezi prost m lidem Nech pu, e o Radolovi Gajdovi je t nevy la tis cistr nkov monografie Stihla by beztak postihnout jen kl ov ud losti jeho ivota Den ky Alji Rachmanovov dnes vypadaj jak z jin ho sv ta Ud losti tam popisovan musej v em p ij t jako dnes naprosto nere ln , nep edstaviteln nebo dokonce snad i neprovediteln Chyba l vky Pr v rychl sp d v c ukazuje, jak tenk linie je mezi klidem a tot ln m chaosem A jak rychle se lov ku m e st t, e to jedin , co m , je jeho ivot Alja p e ila ve sv ch 18 22 letech v situac ch, kde bychom v t ina z n s neobst li ani n hodou Neskute n ten pokra uje i v doslovu a p i dohled v n dal ch informac o autorce Osud j Rud p ihr l do ivota je t dvakr t Poprv , kdy j rudoarm jci v dubnu 1945 zast elili syna ve V dni, podruh , kdy p ed nimi musela naposledy v ivot ustoupit ze Salcburku do v carska Nakonec lituje ten asi jen jednoho e se p es dar dlouh ho ivota zem ela v nedo it ch 93 letech nedo kala rozpadu Sov tsk ho svazu Nestihla to o pouh ch 11 m s c Co by asi ekla na dne n Rusko V rodn m jazyce jej knihy nikdy nevy ly


 3. Eva G Eva G says:

  Desiv Najdesivej ie na tom je fakt znova a znova a znova , ak pl iv je v skuto nosti teror Najsk r sa sem tam stalo nie o, o vybo ovalo z vtedaj ej normy, niekoho zbili, niekoho okradli, niekoho zatklia o rok udia umierali od hladu, duchovn ch topili v potoku a deti vra dili pred o ami svojich rodi ov Chcela by som nap sa nie o o tom, ako sa m me v etci pou i , ale to akosi nefunguje Ja si za seba sk sim aspo dr a v hlave, e totalita za na naozaj pomaly, subt lne a nen padne Desiv Najdesivej ie na tom je fakt znova a znova a znova , ak pl iv je v skuto nosti teror Najsk r sa sem tam stalo nie o, o vybo ovalo z vtedaj ej normy, niekoho zbili, niekoho okradli, niekoho zatklia o rok udia umierali od hladu, duchovn ch topili v potoku a deti vra dili pred o ami svojich rodi ov Chcela by som nap sa nie o o tom, ako sa m me v etci pou i , ale to akosi nefunguje Ja si za seba sk sim aspo dr a v hlave, e totalita za na naozaj pomaly, subt lne a nen padne


 4. Lenka Lenka says:

  chcela by som nap sa slovo kr sne ale treba k tomu dop sa , e to bolo aj smutno hrozn , o vlastne kr su len pod iarkuje.denn kov forma, ktor moc neob ubujem, sa mi tu skuto ne ve mi p ila o sa mi alej p ilo charakteristika post v, p tavos , vysvetlen historick kontext.e te by som chcela nap sakone ne som bola v Ruskuale treba k tomu doda , e som sa ve mi b la a bolo mi tam a ko asn kniha.


 5. Dana Dana says:

  A tak hr zy som ne akala a ko sa mi aj o nich p e, asi ako o v etkom, pri om tuhne re Okrem mnoh ch in ch vec je na denn ku slo jedna pou n aj to, ako sa ka dodenn , norm lne veci, prepletaj s t mi nenorm lnymi Najprv treb rs jedna znepokojuj ca vec ka d tri strany, potom ka d dve, a nakoniec napich vaj duchovn ch na koly.


 6. Monika Zbínová Monika Zbínová says:

  Knihu tudenti, l ska, eka a smr m ete ta ako historick kroniku Denn kov z pisky s autentick , a pokia to tate s t mto vedom m, p sobia naozaj emot vne Ak v s v kole u ivo o Ve kej okt brovej socialistickej revol cii len lizlo a rusk teror pozn te iba z dedkovho rozpr vania, roz rite si obzory.Ja rada v knih ch h ad m nie o viac, ako len dejov l niu Z tejto knihy vyt a jeden varovn prst akoko vek sa n m m e zda tak to rozpr vanie vzdialen , m e by omnoho bli ie, ako s Knihu tudenti, l ska, eka a smr m ete ta ako historick kroniku Denn kov z pisky s autentick , a pokia to tate s t mto vedom m, p sobia naozaj emot vne Ak v s v kole u ivo o Ve kej okt brovej socialistickej revol cii len lizlo a rusk teror pozn te iba z dedkovho rozpr vania, roz rite si obzory.Ja rada v knih ch h ad m nie o viac, ako len dejov l niu Z tejto knihy vyt a jeden varovn prst akoko vek sa n m m e zda tak to rozpr vanie vzdialen , m e by omnoho bli ie, ako si mysl me.Nechcem do literat ry pcha dom cu politick sc nu, v ade inde jej m me dos Bolo v ak pre m a zauj mav ta o udalostiach spred sto rokov, ktor sa za nali ve mi podobn mi probl mami, ak mi ijeme dnes my Cel recenzia


 7. Virtue Virtue says:

  T to knihu, nap san strhuj cim t lom, hodnot m vysoko pre autentick v pove hr z revol cie a ob ianskej vojny v Rusku Z rove v ak t to knihu hodnot m negat vne pre silne jednostrann v klad a neschopnos objekt vneho hodnotenia, v d sledku ktor ch pod va zna ne zjednodu en a miestami aj skreslen poh ad Prv kr t som ju tal v asoch, ke e te nemohla vych dza a dosta sa k nej dalo iba cez star ie vydania, ktor vy li za Protektor tu alebo za Slovensk ho t tu Vtedy som bol z tohto pr T to knihu, nap san strhuj cim t lom, hodnot m vysoko pre autentick v pove hr z revol cie a ob ianskej vojny v Rusku Z rove v ak t to knihu hodnot m negat vne pre silne jednostrann v klad a neschopnos objekt vneho hodnotenia, v d sledku ktor ch pod va zna ne zjednodu en a miestami aj skreslen poh ad Prv kr t som ju tal v asoch, ke e te nemohla vych dza a dosta sa k nej dalo iba cez star ie vydania, ktor vy li za Protektor tu alebo za Slovensk ho t tu Vtedy som bol z tohto pr behu otrasen a posilnilo to vo mne odpor k syst mu, v ktorom sme vtedy ili Ale o nie o nesk r som pochopil, e ob ianska vojna v Rusku nie je to ist ako re lny socializmus 80 tych rokov 20 storo ia a e autorka sa iba ve mi okrajovo dot ka zlo inov druhej strany, ktor musela vidie a s plnou plasticitou sa venuje iba n siliu, ktor p chali erven Pre autorku neexistuje kontext otrasn ho vykoris ovania v predrevolu nom Rusku a nepredstavite n obete I svetovej vojny, ktor nakoniec viedli k vypuknutiu revol cie a ob ianskej vojny A tak n m z toho m e vych dza zna ne nepravdiv predstava, e erven spadli z oblakov ako absol tne zlo a vpadli ako mor a kobylky do idylickej krajiny, v ktorej dovtedy kvitli ru e, bohat pom hali chudobn m a vl dla harm nia Tieto s vislosti by som v bec nespom nal a zostal by som iba pri pozit vnom hodnoten autorkynho opisu autentick ch z itkov z t ch stra n ch asov, keby autorka pod vala iba to, o videla o ami astn ka Ona v ak pridala aj horory, o ktor ch po ula z druhej alebo aj z tretej ruky, ale k tomu aj naivn a silne nevyv en reflexie, vr tane politick ch hodnoten tej zlo itej doby, a preto nem m d vod zosta iba pri pozit vnom hodnoten opisu jej z itkov a pova ujem za spr vne vytkn jej ur it nedostatky Hnev po as revol cie a ob ianskej vojny nepri iel len tak s m od seba na bod koch erven ch diablov , ako to radi interpretovali vyd vatelia tejto knihy za fa istick ch re imov Protektor tu a Slovensk ho t tu Victor Hugo v rom ne Dev desiattri nap sal o Maratovi, architektovi recvolu n ho teroru po as Franc zskej revol cie tieto slov Marat nie je m tvy Nez le na tom, i ho pochov te v Panthe ne alebo ho hod te to umpy on sa vr ti Vr ti sa v ka dom mu ovi, ktor pri iel o pr cu, v ka dej ene, ktor nem o jes , v ka dom diev ati, ktor mus pred va svoje telo a v ka dom die ati, ktor nemohlo chodi do kolyMarat je v ka dom studenom udskom pr bytku, v ktorom sa nek ri a v ka dej rozbitej posteli bez matraceje v nezamestnan ch i v pracuj cichje v bordeloch i v al roch Je vo va ich ne udsk ch z konoch a vo va ich kol ch, ktor okr daj o bud cnos Znova a znova sa zjav v ade tam, kde ste zasadili nevedomos a vzkriesi ho temno, ktor ste uvalili na druh ch Po tajte s t m, e Marat bude i , k m nezhynie chudoba a miz ria A tak sa Marat vr til v revol cii a ob ianskej vojne v rokoch 1917 1921, ktor m bezprostredne predch dzala otrasn I svetov vojna s 2.6 mili nmi m tvych Marat sa zjavil, lebo ho vzkriesilo otrasn vykoris ovanie a erstv spomienky na nevo n ctvoMarat sa vr til aj v ekistke, ktor si lepila falo n f zy a vybavovala si v pivniciach eky ty s t mi, ktor boli pod a nej s tou zlobou spojen Heslom d a bolo Ukradni ukradnut Marata dr ali pri ivote aj trpk spomienky na v etky ne spechy o evolu n zlep ovanie spolo nosti, ktor nikam neviedli, iba k zbyto n m re iam, k m na uliciach zost vala krut realita hladn ch det a ien, ktor sa museli pred va A Marat il aj kv li ka d mu mu ovi, ktor zomrel pred asne Ak m t to kniha sl i ako v pove viden ho o ami astn ka, potom m svoje miesto T to kniha nem miesto ako n stroj propagandy a zjednodu ovania hist rie T to kniha m svoje miesto ako v straha v etk m, ktor stoja za zlom, tlakom, vykoris ovan m a poni ovan m loveka teraz aj kedyko vek v bud cnosti


 8. Nata Nata says:

  Krutos ukr vaj ca sa za pr jemn mi tv rami, udstvo meniace sa na elmi.Nen vis Zloba, zlos.Zotro en a poddan rusk n rod sn vaj ci o s cite a l ske v obdob Ruskej Revol cie V etko toto zachytila autorka v jednom zo svojich denn kov Jej zmena zo sn vaj cej tudentky na ubit diev a, neschopn n js oko vek dobr v zni enom svete je siln Videla a za ila veci pri ktor ch by sme nevedeli osta st , no ona i la alej, mysliaca na in ch Je to ve mi siln pr beh, ktor v s prin ti pochyb Krutos ukr vaj ca sa za pr jemn mi tv rami, udstvo meniace sa na elmi.Nen vis Zloba, zlos.Zotro en a poddan rusk n rod sn vaj ci o s cite a l ske v obdob Ruskej Revol cie V etko toto zachytila autorka v jednom zo svojich denn kov Jej zmena zo sn vaj cej tudentky na ubit diev a, neschopn n js oko vek dobr v zni enom svete je siln Videla a za ila veci pri ktor ch by sme nevedeli osta st , no ona i la alej, mysliaca na in ch Je to ve mi siln pr beh, ktor v s prin ti pochybova o udstve, no mus te to ta


 9. Zemepisna Zemepisna says:

  primn , v sti n a bolestiv Postupn prekreslovanie agresie od nespokojnosti cez n siln my lienku a po masov vra denie Denn k Ali mi ol pal ko u Such fakty pretavil do tudentsk ch ias Rok 1916 kr sne naivn , dobrosrde n , len tu iace zlo, 1917 zlo m , 1918 udsk masov katastrofa.


 10. Dan Dan says:

  Fantastick kniha, pri ktorej mi nieko kokr t bola hr zou a zima Neust le opakuj ci sa mot v bezstarostnej ahostajnosti u ml iacej v iny, ktor nakoniec aj tak dejiny dobehli a zomleli, je vo ve mi silnej paralele s dne kom Boj m sa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *