Likario ePUB ↠ Paperback

Likario ❄ [EPUB] ✼ Likario By Vladimír Šlechta ➝ – Thomashillier.co.uk Likario za v obrovsk rozvoj, vlastn se teprve te st v m stem Lid , sk eti i v emo n m enci zde nach zej dobr m sto k ivotu Ve star m podzem se v ak n kdo skr v Potaj z sk v spojence, zastra uje, korum Likario za v obrovsk rozvoj, vlastn se teprve te st v m stem Lid , sk eti i v emo n m enci zde nach zej dobr m sto k ivotu Ve star m podzem se v ak n kdo skr v Potaj z sk v spojence, zastra uje, korumpuje Pl nuje, e jedn temn noci vyjde na povrch a stane se m stn m vl dcem.


10 thoughts on “Likario

  1. Moira Moira says:

    Likario je druh d l Likarijsk trilogie Vladim ra lechty Nejlep den pro um r n , prvn d l trilogie, se mi do rukou dostal n hodou, byla to asn kniha, kter m bavila ka dou str nkou, kter m ohromovala svou genialitou Likario na ni voln navazuje a jeliko autor napsal knihy jako samostatn uzav en p b hy, m ete za t st i bez znalosti prvn ho d lu Likario n m p edest e p b h z Krvav ho pohrani a p edstav p lelfa Thompsona a jeho rodinu, kter se zrovna usazuje v Likariu Likario je druh d l Likarijsk trilogie Vladim ra lechty Nejlep den pro um r n , prvn d l trilogie, se mi do rukou dostal n hodou, byla to asn kniha, kter m bavila ka dou str nkou, kter m ohromovala svou genialitou Likario na ni voln navazuje a jeliko autor napsal knihy jako samostatn uzav en p b hy, m ete za t st i bez znalosti prvn ho d lu Likario n m p edest e p b h z Krvav ho pohrani a p edstav p lelfa Thompsona a jeho rodinu, kter se zrovna usazuje v Likariu Likario, orksk m ste ko, kter pomalu roste uprost ed les z bezv znamn stanice v n co obrovsk ho, m sto, do kter ho se stahuj bytosti r zn ch ras z cel ho okol Likario, pod kter m se zrovna schovalo n co hodn , hodn zl ho Jmenovit infant Wolferin P zrak, kter pomalu z sk v jednoho obyvatele Likaria za druh m na svou stranu A co je hor , p zrak, kter podle se itov ch p b h pro nud c se man elky vys v kr sn m mlad m pann m krev.Na Likario jsem se hodn t ila, Thompsona jako postavu jsem si obl bila a lecht v styl psan mi sedne Kniha m la lehce pomalej za tek Vlastn byla lehce pomalej a do poloviny Ale l bilo se mi, jak autor rozehr l p b h, trp liv vykresloval pozad i postavy, p edstavoval nov h i t I kdy jsem se trochu b la toho, co fr ze p zrak vys vaj c pann m krev m e znamenat, za rala jsem se do toho Jak jinak Prvn polovina kn ky byla sp e promy len m veden m d je, m la napnout ten e Postavy v knize b hali sem tam a sna ily se pochopit, co se vlastn d je Pak se to rozb hlo Rozb hlo Ke konci to lo lenou rychlost N hle bylo akce tolik, e jste pomalu ani nest hali.A p esto m nejv ce pot ilo sp e to, e jsme se dozv d li i n co nov ho o elfechTa ka k kdy ti n kdo nab z n co zadarmo, tak ut kej jako o ivot,olek str 73 Kniha je napsan vtipn , l b se mi styl lechtova psan , a jeliko miluju ironii a sarkasmus, a ty v knize opravdu nechyb , sedlo mi to a p b h se etl dob e lechta m smysl pro j zlivost a vtipn sc ny taky nechyb , m sv j styl psan , p i kter m polovina knihy rozeb r v ci, kter by jin pis lek p esko il Oble en Pran oble en Obl k n Do toho je t p id v n znaky z pletky H dky postav N kter knihy by to zabilo Ale kdy do toho v eho zasad te labiln ho elf ho d de ka a mstiv ho vypo tav ho parchanta, p lelfa, dostanete n co jedine n ho.M lem bych zapomn la Pro sakra autor nech v ensk ve sv knize b hat polonah Copak jim nen zima Co se t e charakter , ty jsou nejlep st knihy Autor s nimi um skv le pracovat, um je vykreslit a dok e jim vdechnout ivot Nesn ela jsem infanta Wolferina, na eho vlajkov ho z por ka a taky unik tn ho idiota Bavila se s Skj winkem, labin m elfsk m d de kem Je bezkonkuren n postavou A Arietta Ta p lelfka mus b t ve skute nosti dost d siv , i kdy je pops na jako pitom husa s chut k sexu rovn dvaceti osmi lid Stra n se mi l bila postava Thompsona P ekvapiv Je to parchant, ale ve sv podstat dobr p lelf Jeho vztah k Richard , jeho partnerce, je tak hlubok N n Thompson je rozporupln p lelf, st le v pohybu N kdy je skoro t k uv it, jakou m minulost, zd se vesel , bezstarostn , mil Pak n koho podvede nebo rovnou zabije Mysl m, e p eb r n m jeho osobnosti bych mohla str vit docela dlouho Thompson se iroce usm l Takhle jsem to u il olka a te to nau m i tebe, Hiwi Cel sv t se d l na dv skupiny lid Lid , elf , p lelf , sk et , to je jedno, v , jak to mysl m Na jedn stran jsou ciz a na druh vlastn Ciz m m e lh t, m e jim ubli ovat a v krajn m p pad je m e i zab jet K vlastn m si to nesm dovolit Ch pe To by pak u nebyli vlastn P estali by b t tvoj rodinou Beru t jako sou st rodiny, Hiwi M u pro tebe bojovat a krv cet, ale muckat se s tebou nebuduThompson str 132 Tahle kniha se a p li asto prezentuje jako ironick fra ka proto, abych to s ist m sv dom m nazvala v n m p b hem A p itom to tam je Temn atmosf ra, n znaky, pinav podstata Minulost Thompsona V dy mu vyvra dili m lem celou rodinu Richardiny jizvy Obchody s otrokyn mi lechta nem probl my s t m uk zat, jak krut lid um b t.Nev m, co mi na knize p ijde tak poutav Ten kontrast vesel , n kdy a p emr t n ho, s d siv mi ud lostmi Kontrast samotn ch postav, Thompsona, kter chr n svou rodinu, k infantu Wolferinovi, kter je takov naivn mlad ek a v podstat rozmazlen idiot Asi oboje Celkov se mi kniha l bila, kdy se p b h rozb hl, etlo se to hodn dob e lechta m l dobr d j, skv le vykreslen postavy, m dobr styl psan Vadily mi dv v ci zdlouhav za tek a ob asn ne lehkomyslnost, ale nedostate n v nost, s kter mi Thompson n kter v ci bral.Osobn si mysl m, e mu, co se Thompsona t e, v ce p istanou pov dky, jednodu e jsem si ty kr tk dern p b hy zamilovala Ale i jeho rom n m dost do sebe Jde jen o to, co zrovna hled te.Likario je p jemn kniha k pobaven , dobrodru stv v nezn m m sv t Pokud tou te po n jak m podobn m, ur it nev hejte po knize s hnout Skj wink rozepnul Tes k v obojek, s ob adn m gestem ho zahodil Jsi voln , brat ku zakr koral B Ut kej do t ch zelen ch les Miluj a zab jej Jsi svobodnstr 58


  2. Petr Kalis Petr Kalis says:

    Prvn p lka dobr , druh rapidn hor p ijde mi, e se mi toto posledn dobou st v dosti asto te se lehce, hlavn z por k je na p st a mluv jako kdyby byl na bobul ch Potrhl elfsk d d ek je cool postava, mohl b t v c, hormony omlacovan mlad synek zase m n.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *